č. k. 16/2018

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol dňa 10. októbra 2018 doručený podnet Ing. Martina B, MBA, z Bratislavy na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa článku „ Borguľa si platí kampaň cez spriatelenú firmu. Robí to ako Kiska“ publikovanému na www.glob.zoznam.sk spoločnosti MADWIRE s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava. Predmetný podnet bol zaevidovaný pod číslom konania 16/2018 a postúpený na posúdenie podpredsedovi TR SR, ktorý rozhodol o začatí konania. Dňa 15. 10. 2018 bolo na adresu Tlačovo-digitálnej rady doručené späťvzatie sťažnosti podpísané sťažovateľom Ing. Martinom B. MBA.

V zmysle Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky § 3 Začatie konania, ods. 5, ktorý upravujú takéto prípady, vzhľadom na spomínané ustanovenie Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 16/2018.

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia