Členovia Tlačovo-digitálnej rady SR

TR SR má deväť členov, osobností verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Mandát člena TR SR je šesťročný. Členovia Rady si spomedzi seba volia predsedu a dvoch podpredsedov.

Predsedami TR SR doteraz boli: akademický maliar Miroslav Cipár (2002 – 2008) a JUDr. Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR (2008 – 2011), Július Lőrincz (2012 – 2015), PhDr. Michal Arpáš (1. 7. 2015 – 7. 11. 2015) psychológ, novinár, mediálny manažér, predseda predstavenstva Asociácie vydavateľov periodickej tlače (2013 – 2015) a  Július Lőrincz (23.5.2016- 12.12.2017).

Členmi TR SR doteraz boli: Ivan Kamenec, historik (2002 – 2010), Ján Hrubala, právnik (2002 – 2005), Pavol Demeš, aktivista MVO (2002 – 2004), Elena Hradiská, VŠ pedagogička (2002 – 2004), Ivan Osuský, ev.a.v. biskup (2002 – 2006), Andrej Školkay, mediálny analytik (2004 – 2008), Gabriela Rothmayerová, publicistka (2004 – 2008), Ľubomír Vražda, psychológ (2006 – 2009), Anna Remišová, VŠ pedagogička (2008 – 2010), Zuzana Wienk, riaditeľka OZ Aliancie Fair-play (2011), Marcela Košťálová, publicistka, dramaturgička (2011 – 2012). Tomáš Bella zakladateľ Piano, publicista (2012 –  2013), prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak PhD., teológ, vysokoškolský pedagóg (2008 – 2015), Mgr. Ľubica Suballyová PhD., spisovateľka, publicistka (2008 – 2015), PhDr. Michal Arpáš, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., Mgr. Ildikó Nagyová aMgr. Valér Kot.

V súčasnosti má TR SR obsadených 9 miest.  Podpredsedom je  Ing. Ivan Podstupka a podpredsedníčkou Mgr. Ivana Potočňáková. Členmi sú: Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD.JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. a Mgr. Ján Golais. Predsedníčkou TR SR je Mgr. Alena Pániková.

Mgr. Alena Pániková
Mgr. Alena Pániková
predsedníčka TR SR
Členka TR SR, funkčné obdobie od 12. decembra 2017 – do 12. decembra 2029.

Aktívne pôsobí pri rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. V rokoch 1993 až 2014 pracovala v Nadácii otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava – od roku 1995 ako výkonná riaditeľka. Zapájala sa do početných pracovných skupín zameraných na budovanie silného a nezávislého mimovládneho sektora a rozvoj filantropie na Slovensku. Podieľala sa na založení Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti, od roku 2004 pôsobila ako predsedníčka Rady Novinárskej ceny a od roku 2014 doteraz ako jej členka. V roku 2016 a 2017 hodnotila novinársku prácu v porotách novinárskych cien v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2004 externe učí na Katedre manažmentu divadla VŠMU predmet neziskové organizácie. V súčasnosti pôsobí ako predsedníčka správnej rady Nadácie Centrum súčasného umenia v Bratislave a neziskovej organizácie Škola dokorán v Žiari nad Hronom. V roku 2013 bola ocenená za mimoriadny prínos pri dodržiavaní a ochrane ľudských práv. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vyštudovala odbor estetika a slovenský jazyk a literatúra na Katedre estetitky a vied o umení.


Ing. Ivan Podstupka
Ing. Ivan Podstupka
podpredseda TR SR
Člen TR SR, funkčné obdobie od mája 2016 do mája 2028.

Nositeľ Krištáľového krídla v kategórii Literatúra a publicistika, prémie Literárneho fondu a ďalších významných ocenení, autor a spoluautor viacerých odborných publikácií. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, absolvoval prípravu televíznych moderátorov, kurz Medzinárodného menového fondu pre finančných redaktorov a seminár finančných a burzových redaktorov na University of Glasgow. Pôsobil ako vedúci redaktor v Hlavnej redakcii publicistiky a dokumentaristiky Československej televízie, ako komentátor v Pravde a Hospodárskych novinách, šéfredaktor mesačníka Financie a ako manažér PR v Slovenskej asociácií poisťovní. Ako člen poroty rozhodoval vo viacerých ročníkoch renomovaných novinárskych súťaží.


Mgr. Ivana Potočňáková
Mgr. Ivana Potočňáková
podpredsedníčka TR SR
Členka TR SR, funkčné obdobie od septembra 2015 do septembra 2027.

Absolventka Univerzity Komenského, Bratislava – Filozofická fakulta, odbor žurnalistiky; Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica – Ekonomická fakulta a Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií. Pracovala ako redaktorka športového týždenníka TIP a regionálneho týždenníka Záhorák; šéfredaktorka mestských médií eM TV a Malacký hlas; tlačová tajomníčka primátora mesta Malacky a vedúca oddelenia riadenia informácií; riaditeľka a štatutárna zástupkyňa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V súčasnosti sa profesionálne venuje manažovaniu projektov zameraných na obhajobu práv a záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spolupráci s Národnou radou občanovso zdravotným postihnutím v SR, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy. Od r. 2015 je členkou Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky. Venuje sa fundraisingu, je hlavnou koordinátorkou celoslovenskej verejnej zbierky Štvornohé oči a koordinátorkou verejnej zbierky Biela pastelka. Je šéfredaktorkou periodík Mosty inklúzie (vydáva Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) a OKAmih (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Angažuje sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem, medzisektorovej spolupráce a zodpovedného podnikania v spolupráci s Centrom výnimočnosti a zodpovedného podnikania.


Mgr. Nora Slišková
Mgr. Nora Slišková
Členka TR SR, funkčné obdobie od marca 2024 do marca 2030.

Žurnalistike sa venuje vyše tridsať rokov. Je absolventka Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty – odbor filozofia. Po ukončení štúdia absolvovala študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne – kurz politológie a študijný pobyt na Katedre politických vied Katolíckej univerzity v Leuven v Belgicku. Po štúdiách bola krátko redaktorkou TASR. Neskôr nastúpila do denníka Pravda, zameriavala sa na domácu politickú scénu. Do roku 2006 bola zástupkyňou šéfredaktora Pravdy a členkou predstavenstva spoločnosti PEREX, a. s., vydavateľa denníka Pravda. V roku 2006 založila spoločensko-politický týždenník Žurnál a do roku 2009 bola jeho šéfredaktorkou. Za tento projekt bola nominovaná na cenu Krištáľové krídlo. Po návrate do Pravdy v rokoch 2010 – 2019 vykonávala funkciu šéfredaktorky. Súčasne bola členkou predstavenstva vydavateľstva. So svojimi spolupracovníkmi vytvorila množstvo inovatívnych projektov a spolupracovala na viacerých spoločensky prospešných podujatiach s mimovládnym sektorom. V roku 2020 založila občianske združenie Centrum pre kritickú spoločnosť. Venuje sa rozvoju kritického myslenia a projektom, ktoré sa sústreďujú na skúmanie politického vývoja moderného Slovenska.


Mgr. Tomáš Kamenec
Mgr. Tomáš Kamenec
Člen TR SR, funkčné obdobie od januára 2015 do januára 2027.

Partner, Paul Q, absolvoval Univerzitu Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, University of London, Veľká Británia. V rokoch 1999 – 2002 pôsobil v advokátskej kancelárii JUDr. Ján Hrubala, Bratislava, 1997 – 1999 JUDr. Mária Majeriková, advokátska kancelária, Bratislava, 1997 – 2002 Minority Rights Group, Bratislava, Slovenská republika. Špecializuje sa na oblasti: Hospodárska súťaž, duševné vlastníctvo, informačné technológie, médiá, legislatíva, súdne spory a arbitrážne konania, verejné právo.


JUDr. Peter Kerecman, PhD.
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
Člen TR SR, funkčné obdobie od marca 2016 do marca 2028.

JUDr. Peter Kerecman, PhD. (1972), absolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1995), doktorandskú prácu obhájil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2000), od roku 1995 pôsobí v advokácii, od roku 2000 ako advokát v Košiciach. Je externým poradcom ÚS SR, členom TR SR, pôsobil ako člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, je podpredsedom Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, predsedom Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre históriu advokácie, členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky. Je autorom kníh Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty (1999), Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva (2003), Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku (2005), Sloboda prejavu v médiách a ochrana pred jej zneužitím (2009), Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele (2014) a spoluautorom publikácií História advokácie na Slovensku (2011), Advokát Janko Jesenský, spisovateľ a legionár (2014), Zákon o advokácii. Komentár (2013), Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov. Komentár (2015), Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (2015), Občiansky zákonník. Veľký komentár (2015), Prvé ženy s v Slovenskej advokácii (2015), dvoch Zbierok disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2012, 2014) a asi 70 odborných článkov najmä z občianskeho práva hmotného a procesného, trestného práva, ústavného práva a obchodného práva v Právnom obzore, Justičnej revue a Bulletine slovenskej advokácie.


LZl-210x200
JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.
Člen TR SR, funkčné obdobie od septembra 2021 do septembra 2027.

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. – vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2012 získal titul Mgr. V roku 2016 ukončil interné doktorandské štúdium a bol mu udelený titul PhD. v odbore obchodné, finančné a hospodárske právo. Od roku 2016 pracuje ako samostatný vedecký pracovník na Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Je autorom viacerých odborných a vedeckých článkov v oblasti obchodného práva a občianskeho práva. Vo svojej publikačnej činnosti sa zameriava najmä na problematiku nekalej súťaže, reklamy, ochrany osobnostných práv a slobody prejavu. V spoluautorstve publikačne spracovaval viaceré zbierky súdnych rozhodnutí, a to Judikatúru vo veciach nekalej súťaže (Iura Edition, 2013), Rozhodnutia vo veciach reklamy (Iura Edition, 2013) Judikatúru vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Wolters Kluwer, 2014) a v nadväznosti na to v roku 2015 Judikatúru vo veciach nemajetkovej ujmy (Wolters Kluwer). Recenzoval druhé vydanie komentára k tlačovému zákonu (C. H. BECK, 2021). Je spoluautorom jediného slovenského komentára k zákonu o reklame (Wolters Kluwer, v tlači). Popri vedeckej činnosti aktívne vykonáva od roku 2012 advokátsku prax, v súčasnosti na pozícii advokáta/partnera v advokátskej kancelárii inLEGAL s.r.o. Významnú časť advokátskej praxe venuje práve poskytovaniu právnych služieb v oblasti mediálneho práva, ochrany osobnostných práv a slobody prejavu.


JUDr. Marek Ogurčák
JUDr. Marek Ogurčák
Člen TR SR, funkčné obdobie od mája 2017 do 12. decembra 2029.

Partner, advokátskej kancelárie LEGAL PROFESSIONALS, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2000). Od roku 2001 pôsobí v advokácii, od roku 2004 ako advokát. Špecializuje sa na oblasť ochrany osobnosti, autorských práv, práva duševného vlastníctva, problematiku médií, právo obchodných spoločností, obchodné právo, vedenie sporov.


Mgr. Ján Golais
Mgr. Ján Golais
Člen TR SR, funkčné obdobie od 11. mája 2022 – do 11. mája 2028.

S viac ako 18-ročnou praxou predovšetkým v telekomunikačnom a IT sektore, bezpečnosti vonkajších vzťahov v spoločnostiach EuroTel Bratislava, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (je jeden svet a predsa sú tri svety). Má bohaté skúsenosti s praktickým implementovaním legislatívy upravujúcej oblasť ochrany súkromia v podnikateľskom prostredí a s poskytovaním odborného poradenstva a s realizáciou opatrení v oblasti spracúvania dát, informačnej/kybernetickej a priemyselnej bezpečnosti. Pôsobí ako pro bono konzultant a reprezentant záujmových združení podnikateľov a organizácií tretieho sektora pre záležitosti ochrany súkromia a práv dotknutých osôb.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!