Členovia Tlačovo-digitálnej rady SR

TR SR má deväť členov, osobností verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Mandát člena TR SR je šesťročný, štatút pripúšťa tri funkčné obdobia po sebe. Členovia Rady si spomedzi seba volia predsedu a dvoch podpredsedov.

Predsedami TR SR doteraz boli: akademický maliar Miroslav Cipár (2002 – 2008) a JUDr. Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR (2008 – 2011), Július Lőrincz (2012 – 2015), PhDr. Michal Arpáš (1. 7. 2015 – 7. 11. 2015) psychológ, novinár, mediálny manažér, predseda predstavenstva Asociácie vydavateľov periodickej tlače (2013 – 2015) a  Július Lőrincz (23.5.2016- 12.12.2017).

Členmi TR SR doteraz boli: Ivan Kamenec, historik (2002 – 2010), Ján Hrubala, právnik (2002 – 2005), Pavol Demeš, aktivista MVO (2002 – 2004), Elena Hradiská, VŠ pedagogička (2002 – 2004), Ivan Osuský, ev.a.v. biskup (2002 – 2006), Andrej Školkay, mediálny analytik (2004 – 2008), Gabriela Rothmayerová, publicistka (2004 – 2008), Ľubomír Vražda, psychológ (2006 – 2009), Anna Remišová, VŠ pedagogička (2008 – 2010), Zuzana Wienk, riaditeľka OZ Aliancie Fair-play (2011), Marcela Košťálová, publicistka, dramaturgička (2011 – 2012). Tomáš Bella zakladateľ Piano, publicista (2012 –  2013), prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak PhD., teológ, vysokoškolský pedagóg (2008 – 2015), Mgr. Ľubica Suballyová PhD., spisovateľka, publicistka (2008 – 2015), PhDr. Michal Arpáš, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., PaedDr. Pavol Múdry.

V súčasnosti má TR SR obsadených 8 miest.  Podpredsedami sú: JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., a Ing. Ivan Podstupka. Členmi sú: Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD.JUDr. Marek OgurčákMgr. Ivana Potočňáková a Mgr. Valér Kot. Predsedníčkou TR SR je Mgr. Alena Pániková

Mgr. Alena Pániková
Mgr. Alena Pániková
predsedníčka TR SR
Členka TR SR, funkčné obdobie od 12. decembra 2017 – do 12. decembra 2023.

Aktívne pôsobí pri rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. V rokoch 1993 až 2014 pracovala v Nadácii otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava – od roku 1995 ako výkonná riaditeľka. Zapájala sa do početných pracovných skupín zameraných na budovanie silného a nezávislého mimovládneho sektora a rozvoj filantropie na Slovensku. Podieľala sa na založení Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti, od roku 2004 pôsobila ako predsedníčka Rady Novinárskej ceny a od roku 2014 doteraz ako jej členka. V roku 2016 a 2017 hodnotila novinársku prácu v porotách novinárskych cien v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2004 externe učí na Katedre manažmentu divadla VŠMU predmet neziskové organizácie. V súčasnosti pôsobí ako predsedníčka správnej rady Nadácie Centrum súčasného umenia v Bratislave a neziskovej organizácie Škola dokorán v Žiari nad Hronom. V roku 2013 bola ocenená za mimoriadny prínos pri dodržiavaní a ochrane ľudských práv. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vyštudovala odbor estetika a slovenský jazyk a literatúra na Katedre estetitky a vied o umení.


JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M.
JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M.
podpredseda TR SR
Člen TR SR, funkčné obdobie od mája 2015 do mája 2021.

Advokát, člen Slovenskej advokátskej komory, zameranie: právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, obchodné právo, právo nehnuteľností, vedenie sporov. Pracovné skúsenosti: 2008 – 2012 Wolf Theiss, 2003 – 2007 Černejová & Hrbek, od 2009 externý lektor na Paneurópskej vysokej škole, Bratislava.V r. 2008 absolvoval postgraduálny program práva a ekonómie (LL.M.) na univerzitách v Hamburgu, Bologni a Viedni; 2003 inžinier (Ing.), Ekonomická univerzita, Bratislava, 2002 doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, 2002 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava.Od r. 2007 pôsobí v spoločnosti SCHWARZ advokáti s.r.o.


Ing. Ivan Podstupka
Ing. Ivan Podstupka
podpredseda TR SR
Člen TR SR, funkčné obdobie od mája 2016 do mája 2022.

Nositeľ Krištáľového krídla v kategórii Literatúra a publicistika, prémie Literárneho fondu a ďalších významných ocenení, autor a spoluautor viacerých odborných publikácií. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, absolvoval prípravu televíznych moderátorov, kurz Medzinárodného menového fondu pre finančných redaktorov a seminár finančných a burzových redaktorov na University of Glasgow. Pôsobil ako vedúci redaktor v Hlavnej redakcii publicistiky a dokumentaristiky Československej televízie, ako komentátor v Pravde a Hospodárskych novinách, šéfredaktor mesačníka Financie a ako manažér PR v Slovenskej asociácií poisťovní. Ako člen poroty rozhodoval vo viacerých ročníkoch renomovaných novinárskych súťaží.


Mgr. Tomáš Kamenec
Mgr. Tomáš Kamenec
Člen TR SR, funkčné obdobie od januára 2015 do januára 2021.

Partner, Paul Q, absolvoval Univerzitu Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, University of London, Veľká Británia. V rokoch 1999 – 2002  pôsobil v advokátskej kancelárii JUDr. Ján Hrubala, Bratislava, 1997 – 1999 JUDr. Mária Majeriková, advokátska kancelária, Bratislava, 1997 – 2002 Minority Rights Group, Bratislava, Slovenská republika. Špecializuje sa na oblasti: Hospodárska súťaž, duševné vlastníctvo, informačné technológie, médiá, legislatíva, súdne spory a arbitrážne konania, verejné právo.


JUDr. Peter Kerecman, PhD.
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
Člen TR SR, funkčné obdobie od marca 2016 do marca 2022.

JUDr. Peter Kerecman, PhD. (1972), absolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1995), doktorandskú prácu obhájil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2000), od roku 1995 pôsobí v advokácii, od roku 2000 ako advokát v Košiciach. Je externým poradcom ÚS SR, členom TR SR, pôsobil ako člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, je podpredsedom Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, predsedom Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre históriu advokácie, členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky. Je autorom kníh Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty (1999), Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva ( 2003), Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku (2005), Sloboda prejavu v médiách a ochrana pred jej zneužitím (2009), Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele (2014) a spoluautorom publikácií História advokácie na Slovensku (2011), Advokát Janko Jesenský, spisovateľ a legionár (2014), Zákon o advokácii. Komentár (2013), Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov. Komentár (2015), Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (2015), Občiansky zákonník. Veľký komentár (2015), Prvé ženy s v Slovenskej advokácii (2015), dvoch Zbierok disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2012, 2014) a asi 70 odborných článkov najmä z občianskeho práva hmotného a procesného, trestného práva, ústavného práva a obchodného práva v Právnom obzore, Justičnej revue a Bulletine slovenskej advokácie.


Mgr. Ivana Potočňáková
Mgr. Ivana Potočňáková
Členka TR SR, funkčné obdobie od septembra 2015 do septembra 2021.

Absolventka Univerzity Komenského, Bratislava – Filozofická fakulta, odbor žurnalistiky; Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica – Ekonomická fakulta a Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií. Pracovala ako redaktorka športového týždenníka TIP a regionálneho týždenníka Záhorák; šéfredaktorka mestských médií eM TV a Malacký hlas; tlačová tajomníčka primátora mesta Malacky a vedúca oddelenia riadenia informácií; riaditeľka a štatutárna zástupkyňa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V súčasnosti sa profesionálne venuje manažovaniu projektov zameraných na obhajobu práv a záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spolupráci s Národnou radou občanovso zdravotným postihnutím v SR, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy. Od r. 2015 je členkou Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky. Venuje sa fundraisingu, je hlavnou koordinátorkou celoslovenskej verejnej zbierky Štvornohé oči a koordinátorkou verejnej zbierky Biela pastelka. Je šéfredaktorkou periodík Mosty inklúzie (vydáva Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) a OKAmih (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Angažuje sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem, medzisektorovej spolupráce a zodpovedného podnikania v spolupráci s Centrom výnimočnosti a zodpovedného podnikania.


JUDr. Marek Ogurčák
JUDr. Marek Ogurčák
Člen TR SR, funkčné obdobie od mája 2017 do 12. septembra 2023.

Partner, advokátskej kancelárie LEGAL PROFESSIONALS, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2000). Od roku 2001 pôsobí v advokácii, od roku 2004 ako advokát. Špecializuje sa na oblasť ochrany osobnosti, autorských práv, práva duševného vlastníctva, problematiku médií, právo obchodných spoločností, obchodné právo, vedenie sporov.


Mgr. Valér Kot
Mgr. Valér Kot
Člen TR SR, funkčné obdobie od 12. decembra 2017 – do 12. decembra 2023.

Filozofickú fakultu UK v Bratislave absolvoval v roku 1994, v rokoch 1995-1998 študoval v Montreale, od roku 1998 začal pracovať v denníku SME, kde mal na starosti webovú verziu novín, rozvoj obsahu, služieb a monetizácie. V roku 2011 pracoval ako COO v startupe Piano Media v Bratislave, od roku 2013 žije v Prahe, kde pracuje pre Media Development Investment Fund ako Media Advisory Services Director. V 90. rokoch komponoval scénickú hudbu pre viaceré divadelné predstavenia na Slovensku. V roku 2005 spoluzakladal Asociáciu internetových médií (dnes premenovaná na IAB Slovakia). Je členom predstavenstva viacerých vydavateľstiev v Európe.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!