GDPR

Ochrana vašich osobných údajov nám nie je ľahostajná

Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25. 5. 2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s vašimi osobnými údajmi

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike je občianske združenie právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a chrániť práva verejnosti na pravdivé, overené a odborne fundované informácie s dôrazom na ochranu základných ľudských práv – slobody prejavu a práva na informácie. Prostredníctvom výkonného orgánu – Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky je naším cieľom dohliadať na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce v printových a digitálnych médiách tvorených na Slovensku a posudzovať sťažnosti na porušovanie týchto zásad.

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom, prípadne ak zašlete sťažnosť na Tlačovo-digitálnu radu SR, týkajúcu sa podozrenia na porušovanie Etického kódexu novinára, prípadne sa chcete prihlásiť k signatárom Etického kódexu novinára.

Prečo pracujeme s vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči vám.
Konkrétne informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, podľa charakteru zmluvného vzťahu a poskytovanej služby, nájdete tu:

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Poskytujeme vaše osobné údaje iným subjektom?

Niektoré situácie vyžadujú, aby vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov alebo subdodávateľov, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov konferencií spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V prípade zamestnancov osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca, medzi iným za účelom zabezpečenia podkladov napr. pre odstránenie prípadných pochybností ohľadne platenia sociálnych odvodov.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych aktivitách nášho občianskeho združenia a ako aj našich členov, vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva?

Na ochranu vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tejto emailovej adrese: aonesr@aonesr.sk, prípadne info@trsr.sk, prípadne na korešpondenčnej adrese : Asociácia na ochranu novinárskej etiky – AONE, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, resp. na adrese nášho výkonného orgánu: Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky – TR SR, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava.

1. Zásady spracúvania osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedených adresách.

2. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov a pre účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu. Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme vás informovali o aktuálnych aktivitách našej asociácie, ako aj obchodných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania vášho súhlasu. O možnosti váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

3. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie našich aktivít ako aj ďalších našich povinností využívame služby našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností môžu prichádzať do styku s vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Týmito subjektami sú minimálne naši partneri, prostredníctvom ktorých prevádzkujeme elektronické sídlo spoločnosti, elektronickú komunikáciu, účtovné a právne služby.

4. Aké sú vaše práva?

Ako užívateľ Služby ste dotknutou osobou (t. j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) právo najmä:

Naša asociácia má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

5. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu: aonesr@aonesr.sk, info@trsr.sk alebo písomnou žiadosťou odoslanou prostredníctvom pošty na adresu: Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike – AONE, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, resp. na adrese nášho výkonného orgánu: Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava.

6. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych aktivitách AONE, TR SR  môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, prípadne odkaz s obdobným názvom, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša asociácia , alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu aonesr@aonesr.sk, info@trsr.sk, resp. na adrese : Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike – AONE, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, resp. na adrese nášho výkonného orgánu pre etickú samoreguláciu : Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava.
Logo_Aone_footLogo_TR_SR

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!