Dokumenty

Výročná správa Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky za rok 2019

Sloboda prejavu je dôležitá pre slobodné úvahy a odstraňovanie nedostatkov v spoločnosti. Politici sa neradi vystavujú kritickému pohľadu novinárov, väčšina z nich by rada zúžila ich rolu na šírenie informácií, prípadne ich využívala na svoju podporu. Uplynulý rok na Slovensku je toho opäť príkladom. Mnohé médiá a novinári čelili nevyberanému osočovaniu, nenávistným vyhrážkam a zasahovaniu do súkromia. Hoci novela mediálneho zákona napokon zostala bezzubá, v diskusiách s politikmi, ktoré hlasovaniu v parlamente predchádzali, sa prejavila ich túžba získať nad novinármi čo najväčšiu kontrolu. Je paradox, že po vražde novinára prevládla v krajine snaha posilniť autoritárske pozície a neochota akceptovať slobodnú výmenu názorov. Aj v tejto atmosfére odvádzali novinári záslužnú prácu a v roku 2019 prišlo TR SR na posúdenie menej podnetov na novinárske prešľapy než po iné roky.


Výročná správa Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky za rok 2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v roku 2018 – (17. roku svojej existencie) s vyšším počtom 9 členov rozšírila svoju pôsobnosť aj o digitálnu agendu. Novou predsedníčkou TR SR bola dňa 18. 10. 2018 zvolená Mgr. Alena Pániková. Podpredsedami TR SR sú JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. a Ing. Ivan Podstupka.


Rokovací poriadok Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) prerokúva a vydáva rozhodnutia o sťažnostiach na porušenie etických zásad novinárskej práce definovaných Etickým kódexom novinára prijatým AONE …


Štatút Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky

Členovia Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (ZZ AONE) a členovia Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky prijali tento štatút.


Výročná správa Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky za rok 2017

Tlačová rada Slovenskej republiky v roku 2017 – (šestnástom roku svojej existencie) prešla rozšírením právomocí a transformáciou na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky. Rozšíril sa aj počet členov TR SR zo 7 na 9.


Etický kódex novinára

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike
– vzdávajúc úctu tvorcom prvého Etického kódexu z roku 1990 Slovenskému syndikátu novinárov a Združeniu vydavateľov periodickej tlače,
– nadväzujúc na Etický kódex novinára účinný od roka 2011,
– rešpektujúc zmeny v mediálnom prostredí,
– vnímajúc ohrozenie mravných a hodnotových štandardov novinárskej práce,
– rešpektujúc význam existencie etických pravidiel pre novinársku prácu aj pre slovenské mediálne prostredie,
prijíma Etický kódex novinára (ďalej len „Etický kódex“) na základe dohody a súhlasu Asociácie vydavateľov tlače (nástupcu Združenia vydavateľov periodickej tlače), Slovenského syndikátu novinárov a Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) (reprezentant internetových médií) ako vyjadrenie záväzných etických štandardov pre novinársku prácu.


Stanovy Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) vznikla 2. októbra 2001 z vôle zakladateľov, Slovenského syndikátu novinárov a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska podpísaním Zmluvy o súčinnosti.


Výročná správa Tlačovej rady Slovenskej republiky za rok 2016

Tlačová rada Slovenskej republiky oslávila v roku 2016 svoje 15. výročie existencie, rovnako ako jej zakladateľ Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE), ktorého je TR SR výkonným orgánom.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!