č. k. 13/2018

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 12/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné, 066 28 v zastúpení primátorkou PhDr. Janou V. proti odporcovi Humenský expres, ktorého vydavateľom je spoločnosť VIHORLAT PRESS s.r.o., Chemlonská 1, Humenné, IČO 36 457 370 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018, rozhodla

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že periodikum Humenský expres publikovaním článku „Pani Vaľová, toto je Pravda o cenách tepla“ zo dňa 11. Júna 2018 neporušilo Etický kódex novinára.


Odôvodnenie

Navrhovateľ uvádza tieto výhrady: (doslovný citát zo sťažnosti)

  • týždenník verejnosti podsunul špekulatívne, neúplné a pravdu skresľujúce informácie
  • uviedol jednostranné vyjadrenie, ku ktorému sa Mesto Humenné pred zverejnením článku nemalo možnosť vyjadriť
  • autorom článku je JUDr. Dávid M. ako podnikateľský subjekt, ktorý je v dlhodobom konflikte s vedením Mesta Humenné najmä kvôli obchodnému sporu , v ktorom ide rádovo o milióny eur a skrze spoločnosť MOF INVEST, a. s., ktorá je jediným spoločníkom vydavateľstva Humenského expres – Vihorlat press, s. r. o., má autor článku a jeho rodina riadiaci vplyv (autor článku spoločne so svojím bratom a otcom sú štatutármi, resp. členmi dozornej rady spoločnosti).

Sťažovateľ 13. júna 2018 požiadal o uverejnenie odpovede v zmysle § 8 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve. Odporca odpoveď neuverejnil, zdôvodnil to v stanovisku z 3. júla adresovanom Mestu Humenné. Konštatuje absenciu podmienky § 8 ods. 4 tlačového zákona, ktorou je popis, v čom sa dotýka skutkové tvrdenie cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby. Ďalej, odpoveď neuvádza príslušné skutkové tvrdenia na pravú mieru a zaoberá sa skutočnosťami, ktoré nie sú v súlade s účelom inštitútu odpovede – sú v nej obsiahnuté skutočnosti nesúvisiace s predmetným článkom. Znenie odpovede nemá obsahovať hodnotiace úsudky.

Argumenty odporcu považuje Tlačovo-digitálna rada SR za dostatočné dôvody pre svoje rozhodnutie. Pozastavila sa aj nad neprimeranosťou jej rozsahu.

Celkový kontext sporu vyvoláva rad otázok. Skutkovú podstatu Tlačovo-digitálna rada ale SR nerieši, nie je na to vybavená ani oprávnená.

Väzby zainteresovaného podnikateľského subjektu na vydavateľstvo a politické aktivity niektorých osôb by nemali ostať mimo pozornosti verejnosti, ale to nie je vecou TR SR.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia