č. k. 09/2017

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Ing. Ivan Podstupka, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot – pod č. k. 9/2017 na zasadnutí dňa 12.12.2017 o návrhu navrhovateľky PaedDr. A. R., Stálicová 3, 040 01 Košice, proti odporcovi denník Korzár, ktorého vydavateľom je Petit Press, a.s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku TR SR schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:

  1. 1. Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky konanie v časti článku „Zabával sa v nočnom bare, potom ho zabili. Nahú mŕtvolu našli za hranicami“ uverejneného v denníku Korzár dňa 08.augusta 2016 zastavuje,
  2. Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Chcel dievča za 200 eur. Stálo ho to život“ uverejneného v denníku Korzár dňa 18. augusta 2017 došlo k porušeniu článku II ods.1 Etického kódexu novinára.

Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) bola dňa
25. 8. 2017 doručená sťažnosť navrhovateľky PaedDr. A. R. proti odporcovi denník Korzár s návrhom na prešetrenie jej sťažnosti vedenej pred TR SR pod č. 9/2017 a na prijatie opatrení.

Navrhovateľka podanou sťažnosťou namietala, že odporca porušil niektoré zásady Etického kódexu novinára, necitlivo nimi zasiahol do rodinného života navrhovateľky, porušil práva navrhovateľky ako poškodenej a blízkej osoby i práva nebohého brata navrhovateľky a to článkom:

  1. zo dňa 08. 06. 2016 uverejnenom v denníku Korzár pod titulkom „Zabával sa v nočnom bare, potom ho zabili. Nahú mŕtvolu našli za hranicami” od autora Róberta Bejdu,
  2. zo dňa 18. 08. 2017 uverejnenom v denníku Korzár pod titulkom: „Chcel dievča za 200 eur, stálo ho to život” od autora Róberta Bejdu.

 

Navrhovateľka namietala porušenie niekoľkých ustanovení Etického kódexu novinára a to najmä nasledovné:

  • Titulky článkov alebo programov nesmú byť nepravdivé vo vzťahu k obsahu textu. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy propagujú.
  • Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí.
  • Novinár ani pri zverejňovaní informácií a záznamov, týkajúcich sa otázok verejného záujmu podľa predchádzajúcej vety nesmie znižovať dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby.

Ako vyplýva z článkov predložených navrhovateľkou v prílohe sťažnosti, predmetom prvého z nich bolo vyšetrovanie usmrtenia brata navrhovateľky, z ktorého trestného činu bol obvinený L.M. Predmetom druhého článku boli doplňujúce informácie o priebehu a výsledkoch vyšetrovania prípadu a o predložení veci súdu.

Navrhovateľka považuje obsah titulkov za jednostranný, neobjektívny, nevyvážený a necitlivý k nebohému a poškodeným pozostalým.

Navrhovateľka namieta, že autor článkov aj redakcia denníka porušili zásady Etického kódexu novinára tým, že si nedôsledne overili fakty a poskytli neúplné informácie už v titulku článku z 8. júna 2016. Navrhovateľka ďalej namieta, že autor v článku z 8 júna 2016 uvádza informácie, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou unikli z vyšetrovacieho spisu a že informácie boli obsiahnuté vo výpovedi obvineného L.M. Autor článku niektoré informácie podľa navrhovateľky podáva ako hotové fakty bez toho, aby poznal závery vyšetrovania alebo počkal na závery súdneho konania. Autor článku informuje verejnosť o správaní obete trestného činu ako o fakte, ktorý však má súkromný charakter, a to spôsobom necitlivým voči poškodeným – navrhovateľke a rodine obete.

Navrhovateľka spochybňuje zákonnosť informačných zdrojov autora článku, keďže sa od zverejnených informácií dištancujú aj hovorcovia krajskej prokuratúry, Krajského riaditeľstva PZ SR, pracovníčka OS Košice II poverená stykom s médiami ako aj samotný vyšetrovateľ prípadu.

Krajská prokuratúra aj KR PZ SR sa prostredníctvom svojich hovorcov dištancovali od úniku informácií zo spisu.

Navrhovateľka požaduje od odporcu ospravedlnenie za porušenie zásad Etického kódexu novinára.

Tajomník TR SR podanú sťažnosť navrhovateľky zaslal odporcovi – vydavateľovi na vyjadrenie dňa 27. 8. 2017.

Vydavateľ denníka Korzár zaslal svoje stanovisko TR SR písomným podaním zo dňa 20. 9. 2017, v ktorom uviedol, že v článkoch si ctí a rešpektuje prezumpciu neviny, právo na súkromie a zásady novinárskej etiky. Pri osobe poškodeného nebolo v článkoch zverejnené celé meno, fotografie ani iné identifikačné znaky. Použité informácie boli čerpané z oficiálnych úradných dokumentov. Relevancia týchto informácií bude podľa odporcu potvrdená aj počas pokračovania trestného konania proti obvinenému na súde.

Odporca ďalej zdôrazil, že mnohé informácie intímneho charakteru v článkoch nepoužil a pri výbere faktov na zverejnenie zvažoval primeranú mieru informačného prínosu pre čitateľa na jednej strane a práva zosnulého a jeho rodiny a blízkych na strane druhej.

Podľa odporcu k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo, avšak redakcia napriek tomu urobila opatrenia, aby aj naďalej bola venovaná maximálna pozornosť pri publikovaní citlivých informácií a uvádzaní faktov z právoplatne neskončených trestných konaní. Tieto opatrenia však bližšie nešpecifikoval.

Na základe oboznámenia sa s obsahom podanej sťažnosti navrhovateľky a vyjadrenia sa odporcu, po oboznámení sa s obsahom napadnutých článkov a po riadnom zistení skutkového stavu, TR SR rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia z nasledovných dôvodov.

Podľa § 1 ods. 3 Rokovacieho poriadku TR SR „každá fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená podať TR SR sťažnosť na porušenie zásad novinárskej etiky alebo sťažnosť na porušovanie slobody tlače a obmedzovanie prístupu novinárov k informáciám.“

Ako vyplýva zo sťažnosti navrhovateľky denník Korzár uverejnil dňa 8. júna 2016 článok pod názvom „Zabával sa v nočnom bare, potom ho zabili. Nahú mŕtvolu našli za hranicami.“ a dňa 18. augusta 2017 článok pod názvom „Chcel dievča za 200 eur. Stálo ho to život“ (Ďalej ako „druhý článok“).

V zmysle § 2 ods. 1 štvrtá veta Rokovacieho poriadku „TR SR sa nezaoberá sťažnosťami na príspevky uverejnené viac ako šesť mesiacov pred podaním sťažnosti“.

Keďže článok „Zabával sa v nočnom bare, potom ho zabili. Nahú mŕtvolu našli za hranicami“ bol uverejnený 8. júna 2016, teda viac ako 6 mesiacov pred podaním sťažnosti, TR SR zastavila konanie v tejto časti sťažnosti a zaoberala sa len časťou sťažnosti týkajúcou sa článku „Chcel dievča za 200 eur. Stálo ho to život“ uverejneného 18. augusta 2017.

V časti sťažnosti týkajúcej sa článku zo dňa 18. augusta 2017 uverejnenom v denníku Korzár pod titulkom: „Chcel dievča za 200 eur, stálo ho to život” sa TRSR stotožnila so skutočnosťami namietanými navrhovateľkou v podanej sťažnosti, a zistila porušenie bodu II. ods.1 Etického kódexu novinára, preto sťažnosti v tejto časti vyhovela.

V zmysle bodu II ods.1 Etického kódexu novinára „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti“.

TR SR na podklade zisteného skutkového stavu konštatuje, že napadnutý článok neinformoval verejnosť vecným spôsobom o skutku/trestnej veci týkajúcej sa poškodeného Františka Repovského, označeného v texte článku ako „František R.“ ani o osobe obžalovaného. Podanie informácií v napadnutom článku malo bulvárny charakter, ktorý prekročil hodnoty slušnosti a neplnil úlohu vecného informovania verejnosti o tejto trestnej kauze. Spôsob podania informácií a štýl skoncipovania textu napadnutého článku je v rozpore s hodnotami a pravidlami stanovenými Etickým kódexom novinára.

Pre vecné podanie informácií o trestnej kauze nebolo potrebné tému ani osobu Františka R. bulvarizovať spôsobom, akým sa to stalo v článku zo dňa 18. augusta 2017 uverejnenom v denníku Korzár pod titulkom: „Chcel dievča za 200 eur, stálo ho to život”.

Podanie informácií o poškodenom bolo a je jednostranné a nevyvážené, neumožňujúce vytvoriť si iný názor o osobe poškodeného Františka R., ako ten, ktorý bol o jeho osobe prezentovaný v texte napadnutého článku. Je potrebné si uvedomiť, že osoba Františka R. žila pred spáchaním skutku iný život (napr. ako rodič, syn, kolega, zamestnanec, atď.), kde čitateľovi tieto informácie nie sú uvádzané a čitateľ si o osobe poškodeného Františka R. na podklade napadnutého článku vytvorí jednostranný a skreslený pohľad na jeho osobu.

Na druhej strane spôsob podania informácií a rozsah zverejnených informácií umožňoval okoliu poškodeného „Františka R.“ jeho osobu jednoznačne identifikovať, pričom informácie uverejnené v texte článku o jeho osobe mali potenciál traumatizovať pozostalých Františka R., čo považuje TR SR za necitlivý prístup v rozpore s hodnotami slušnosti, nestrannosti a vyváženosti novinových článkov. V súvislosti s obsahom napadnutého článku absentuje zodpovednosť a poctivosť pri spracovaní obsahu danej témy, s cieľom vecného infomovania verejnosti o aktuálnych otázkach a informáciách.

Článok zo dňa 18. augusta 2017 uverejnenom v denníku Korzár pod titulkom: „Chcel dievča za 200 eur, stálo ho to život” mal ambíciu informovať o trestnom konaní týkajúcom sa poškodeného Františka R., pričom ale neprihliadol na fakt, že informuje o obeti trestného činu a rovnako neprihliadal na pozostalých – rodinu Františka R. Článok sa v prevažnej miere venuje obeti trestného činu, vykreslenia jej konania a správania v čase spáchania trestného činu a nie osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, či trestnému konaniu ako takému.

Uverejňovanie informácií a údajov o skutku, pre ktoré je vedené trestné konanie v takom rozsahu a takým spôsobom, akým sa to stalo v článku zo dňa18. augusta 2017 uverejnenom v denníku Korzár pod titulkom: „Chcel dievča za 200 eur, stálo ho to život”, zasahuje do súkromia pozostalých, pričom na druhej strane uverejnenie týchto informácií a údajov v takomto rozsahu a takýmto spôsobom nebolo potrebné pre informovanie verejnosti. Snaha o prinesenie novej informácie alebo senzácie nemôže potláčať alebo prekonávať zásady a pravidlá slušnosti a etickosti pri informovaní verejnosti.

Z uvedeného dôvodu TR SR rozhodla spôsobom uvedeným vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

  1. Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.
  2. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady. Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonané jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave, 12. decembra 2017

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR Rozhodnutia