č. k. 08/2023Rozhodnutia

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Valér Kot a Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 08/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 a v následnom hlasovaní „per rollam“ dňa 5. 5. 2023 o sťažnosti navrhovateľa : JUDr. D.K., PhD., zastúpeného advokátskou kanceláriou A/K/J/K s.r.o. na základe splnomocnenia, proti odporcovi spoločnosti N PRESS, s r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 08 Bratislava, IČO: 46 887 491, ktorá je vydavateľom Denníka N a prevádzkovateľom webovej stránky ww.dennikn.sk, týkajúceho sa článku zo dňa 23.decembra 2022 pod názvom Väzeň Kováčik má vianočné tajomstvo, neželá si aby verejnosť vedela, či má priepustku na 48 hodín podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky

  1. konštatuje, že vo veci uverejneného článku v Denníku N vydavateľa spoločnosti N Press, s. r. o., (Odporca), z 23. decembra 2022 pod názvom Väzeň Kováčik má vianočné tajomstvo, neželá si, aby verejnosť vedela, či má priepustku na 48 hodín došlo k porušeniu Etického kódexu novinára v článkoch II. body 2 a 4, III. bod 1,3, a 17 a vyslovuje znepokojenie.

Etický kódex novinára vydavateľ porušil v týchto ustanoveniach.

II. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE NOVINÁRA

2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
4. Novinár publikujúci na internete je viazaný aj Kódexom preberania obsahu na internete IAB Slovakia, ktorý bol schválený Valným zhromaždením Združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia 21. januára 2015.

III. NOVINÁR A VEREJNOSŤ

1. Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov
3. Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí.
17. Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.

Sťažovateľ uvádza, že na základe rozsudku z 24. mája 2022 vykonáva uložený trest odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. V sťažnosti uvádza, že článok uvádza neúplné a nepravdivé tvrdenia, ktoré zasahujú do cti a súkromia sťažovateľa.

„Väzeň Kováčik má vianočné tajomstvo, neželá si, aby verejnosť vedela, či má priepustku na 48 hodín“ (nadpis článku)

„Či naozaj dostane šancu tráviť vianočné sviatky doma so svojimi najbližšími alebo ostane vo väznici, Zbor justičnej a väzenskej stráže (ZVJS) nezverejní. Kováčik totiž nepovolil zverejniť túto informáciu. Z niekdajšieho šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry sa stal väzeň tento rok v máji po odsúdení za korupciu.“

Ďalej sa v sťažnosti uvádza, že autor v článku informuje verejnosť o tom, že sťažovateľ si neželá, aby verejnosť vedela, či dostal priepustku, resp. že sťažovateľ nepovolil zverejniť takúto informáciu, je nepravdivé a zavádzajúce.

Sťažovateľ uvádza, že mu v tejto súvislosti nebola doručená žiadna žiadosť akéhokoľvek subjektu, ktorou by ktokoľvek požiadal sťažovateľa o udelenie súhlasu na zverejnenie predmetnej informácie.

Podľa sťažovateľa autor informuje verejnosť o skutočnosti, či sťažovateľ dostal alebo nedostal priepustku na Vianoce, je bulvárny, zavádzajúci a nepravdivý s cieľom vykresliť sťažovateľa ako osobu, ktorá niečo tají, čo by malo byť zverejnené. Autor článku tak utvára o osobe sťažovateľa nepravdivý obraz, čím dochádza k zásahu do cti, dôstojnosti a súkromia sťažovateľa.

Vyjadrenie vydavateľa

Konateľ N Press, s. r. o., L.F. uvádza, že Zbor väzenskej a justičnej stráže poskytol Denníku N oficiálne vyjadrenie, že nemá súhlas pána D.K. na zverejnenie informácie, či počas Vianoc dostal priepustku. Fakt, že pán K. nepovolil predmetnú informáciu zverejniť, uviedla hovorkyňa ZVJS pani M. K. aj v telefonickom hovore s redaktorkou Denníka N M. B., ktorý sa konal dňa 23. decembra 2022. Redaktorka Denníka N sa opakovane pred publikovaním textu pokúšala telefonicky spojiť aj s obhajcom pána K. Erikom M., ktorý však nereagoval.

Dňa 11. januára 2023 počas hlavného pojednávania s pánom D. K. na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa redaktorka Denníka N pýtala pána M. na režim pána K. vo väzení, či dostáva priepustky. Pán M. to médiám odmietol prezradiť, o čom sme Denník N zverejnil aj krátku správu v rubrike Minúta po minúte: https://dennikn.sk/minuta/3186692/ Aj z tohto postoja obhajcu pána K. je zrejmé, že si pán bývalý špeciálny prokurátor neželá, aby verejnosť vedela, či počas výkonu trestu dostáva priepustky.

Máme teda za to, že nami uverejnená informácia je pravdivá. Podľa § 8, ods. 7), písm. a) zákona o publikáciách nie je vydavateľ povinný uverejniť vyjadrenie, ak môže dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenia vyjadrenia týka. Na základe tejto skutočnosti sme sa rozhodli vašej žiadosti nevyhovieť.

Odôvodnenie

Vydavateľ nedokázal pravdivosť tvrdenia, že K. si neželá, aby verejnosť vedela, či má priepustku na 48 hodín. Treba upozorniť na fakt, že táto veta bola titulkom celého článku.

Za pravdivé možno považovať tvrdenie v článku, že K. nepovolil informáciu zverejniť. On ju síce nepovolil, ale podľa informácií oboch strán ho o súhlas nikto nežiadal – prinajmenšom to odporca nedokázal. V žiadnom prípade nemožno usúdiť, že si zverejnenie neželal.

Odmietnutie K. advokáta vyjadriť sa k veci, na ktoré sa odvoláva vydavateľ, je vo vzťahu k predmetu sťažnosti úplne irelevantné. Neodpovedať redaktorovi je jeho právo. Môže podnietiť isté úvahy, ale určite nie rezolútne tvrdenia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 5. mája 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR