č. k. 05/2020

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 05/2020 na zasadnutí dňa 21. 10. 2020 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky, rozhodla vo veci podnietenej TR SR ex offo proti odporcovi PETIT PRESS, a. s., Divízia východ o. z., Letná 47, 040 07 Košice, zastúpenom šéfredaktorom Korzára Košice Jaroslavom V., podľa § 1, ods. 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republiky

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že periodikum Košický Korzár publikovaním článku Sexuálne zneužil dcéru priateľky, dostal päť rokov a dve liečenia. Košičan uspel s odvolaním, krajský súd mu trest zmiernil publikovanom 10. septembra 2020 neporušilo Etický kódex novinára.


Vyjadrenie šéfredaktora Korzára Jaroslava V.
TR SR vyzvala odporcu na vyjadrenie k podnetu 8. októbra 2020, odporca odpovedal 16. októbra 2020.

Do rozsiahlej odpovede odporca zakomponoval výhrady TR SR (polotučne, kurzíva, podčiarknuté) a autor článku Róbert B. sa k nim jednotlivo vyjadril. (Text sa uvádza doslovne, bez štylistických a gramatických zásahov.)

Stanovisko autora článku Róberta B. na jednotlivé body doručenej výzvy

TR SR: “viaceré pasáže v texte pôsobia ako zľahčenie tohto trestného činu, ktorý má nepochybne traumatizujúce následky na vyvíjajúcu sa osobnosť dieťaťa a normalizujú ho. Konkrétne v pasáži: “Z času na čas sa stane, že muž zatúži po oveľa mladšej partnerke, než je jeho veková kategória. Ak má viac ako 15 rokov, zákon neporušuje, no ak je ešte mladšia, dopúšťa sa zločinu sexuálneho násilia.”

Týmto článkom, jeho časťami, štylizáciou ani obsahom som určite v žiadnom prípade nechcel zľahčovať trestné činy tejto kategórie. Práve naopak, tým, že o nich píšem, poukazujem na to, že aj takéto prípady sa stávajú a ich páchatelia neuniknú trestu. Aj samotní sudcovia mi v diskusiách povedali, že o nich pôsobí preventívne.
TR SR: Autor implikuje, že “túžba po oveľa mladšej sexuálnej partnerke je niečo, čo sa stáva bežne a dokonca vo veku od 15 rokov nejde o nezákonné konanie a teda je to v poriadku”

TR SR: Autor implikuje, že “túžba po oveľa mladšej sexuálnej partnerke je niečo, čo sa stáva bežne a dokonca vo veku od 15 rokov nejde o nezákonné konanie a teda je to v poriadku”.

Je to konštatovanie skutočnosti vyplývajúcej aj z Trestného zákona. Nikde v článku som neuviedol, že “je to v poriadku”.

TR SR: Opakovaným upozorňovaním na to, že bol páchateľ pod vplyvom alkoholu dochádza k akémusi ospravedlňovaniu tohto ohavného činu.

V prvom prípade bol alkohol spomenutý vo výpovedi obžalovaného. Druhý raz vo výpovedi svedka – policajta. Vždy sa snažím dať rovnaký priestor obžalovanému aj poškodenému, prípadne aj svedkom, ak sú dôležití. Inak mi dávajú obhajcovia najavo, že som ich klientovi priťažil.

TR SR: Vetou “Nikdy predtým sa takto nesprával” vyvoláva autor dojem, že šlo o jednorázové pochybenie.

Ide o zaznamenanie obsahu výpovede poškodenej pred orgánom činným v trestnom konaní a spomenul som to v rámci parafrázovania jej výpovede. Dodávam, že vecne na to ako na dôvod zmiernenia pôvodného trestu (jednorazové vybočenie) poukázal aj krajský súd.

TR SR: Autor ďalej do detailov opisuje skutok samotný a píše, že incident pre obeť tohto trestného činu nezostal bez následkov, pretože dieťa krvácalo. Autor tak znova úplne ignoruje oveľa hlbšie psychické rany, ktoré sexuálne násilie vyvoláva a traumy, ktoré sa na rozdiel od krvácania nezahoja po chvíli, ale tieto traumy si so sebou obete nesú po celý život.

Obžaloba, priebeh hlavných pojednávaní, rozsudok, odvolanie i konanie pred odvolacím senátom sú obsahovo veľmi obsiahle. Nedá sa všetko vtesnať do priestorovo limitovaného článku. A čo je dôležité pre jedného, nemusí byť u iného, a naopak. To, že dieťa krvácalo, som spomenul preto, že to bol prokuratúrou uvedený dôkaz spáchania trestného činu. A bol pre súd smerodajný pre uznanie viny a odsúdenie páchateľa.

TR SR: Detailné opisy trestného činu môžu slúžiť pre iných sexuálnych predátorov ako návod

Nie je podľa môjho názoru dôvodné bez ďalšieho konštatovať vo svete médií, filmu, dokumentaristiky, literatúry a podobne v dvadsiatom prvom storočí, že články či akékoľvek iné informovanie o prípadoch sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia či znásilnenia sú “spúšťače pre iných sexuálnych predátorov”. Ak sa niekto takým stane, odštartujú to podľa odborných názorov vyslovených psychológmi a psychiatrami celkom iné okolnosti. Napríklad v tomto prípade podľa znalca trpí odsúdený sexuálnou deviáciou typu C. Je u neho narušená fáza výberu a zbližovania so sexuálnym objektom. Preto znalec odporučil ústavné liečenie protialkoholické aj sexuálne. Som presvedčený, že nemá vecný základ konštatovanie, že odsúdený takto konal preto, že si predtým niekde v médiách prečítal článok o inom prípade sexuálneho násilia. V prenesenom význame by to znamenalo, že ľudia kradnú preto, že si o iných krádežiach prečítali v novinách. A tiež preto napríklad vraždia, lúpia či podvádzajú… Ak ide o spravodajstvo o vážnych zločinoch verejne prejednávaných súdmi, nemožno predsa predpokladať, že budú vyznievať ako Dobré noviny.

TR SR: a pre obete sexuálneho násilia môžu predstavovať spúšťače reaktivujúce traumy.

Nemá vecný a iste ani odborný lekársky (vedecký) základ takéto konštatovanie, že by čítanie textu článku niečo také bez ďalšieho spustilo.

TR SR: Opis obhajoby zas približuje, na základe akých argumentov je možné dosiahnuť zníženie trestnej sadzby.

V ostatnom čase takto postupujú stovky obžalovaných na odporúčanie ich obhajcov (advokátov) aj v iných prípadoch, dokonca pri vraždách. Umožnil im to Najvyšší súd SR. Obžalovaní a hlavne ich obhajcovia o tom i bez prečítania predmetného článku vedia a radia im to v prípadoch, kedy je to pre ich klientov výhodnejšie. Uvádzam v každom článku, kde bol použitý tento postup, aby bolo jasné, prečo, ak je niekde konkrétna trestná sadzba, siahol súd po nižšom treste. Taký postup zvolia súdy v asi tretine prípadov, ktoré sledujem a píšem o nich. Ak je toto návod na zníženie trestnej sadzby, potom by bola potrebná úvaha o zrušení usmernenia NS SR, ktorým sa ostatné súdy riadia. Páchatelia (obžalovaní), obhajcovia ani súdy sa neriadia mojimi článkami.

V budúcnosti aj po takmer piatich tisícoch článkov spracovaných za obdobie 24 rokov mojej novinárskej činnosti, zameranej najmä na oblasť súdnictva a trestného práva, v nadväznosti na uvedené úvahy TR SR môžem ako nezávislý novinár v rámci autocenzúry v podobných prípadoch neuvádzať žiadne detaily o skutku a obetiach trestných činov. To by nepochybne znížilo vecnosť spravodajstva o tom, čo sa reálne denne deje v súdnych sieňach pri verejnom rozhodovaní trestných senátov súdov o prokuratúrou podaných obžalobách, čo by asi i popieralo účel a zmysel predmetného spravodajstva.

Aj na základe tohto prípadu a jeho analýzy v rámci konania TR SR a taktiež i v rámci našej vnútroredakčnej diskusie s editormi budeme do budúcnosti maximálne precízne a opatrne pristupovať k spracovávaniu textov o trestných činoch s podrobnosťami a okolnosťami citlivej povahy.

Snažil som sa vyčerpávajúco reagovať na všetky body, vopred všetkým členom TR SR ďakujem za zváženie mojich argumentov a následné prijatie objektívneho rozhodnutia.

Zdôvodnenie rozhodnutia TR SR

TR SR nepolemizuje s autorovým zdôvodnením jednotlivých bodov výhrad Rady. Vo výroku TR SR konštatuje, že novinárska etika v zmysle Kódexu porušená nebola. Autorovi nemožno vytýkať, že zverejnil nepravdivé skutočnosti, ani že pravdivé skutočnosti dáva do kontextu, ktorý by ich skresľoval.

Rada má však pripomienku. Hoci skutočnosti odzneli na verejnom súdnom pojednávaní, a sú zjavne pravdivé, autorovi možno vytknúť prílišné detaily trestného činu a veľký priestor, ktorý mu venuje. Citlivé je to predovšetkým pri sexuálnych deliktoch, a osobitne pri maloletých a mladistvých. Podrobný popis mohol spôsobiť zahanbenie matky a dcéry a vyvolať nepríjemné komentáre v ich pracovnom a sociálnom prostredí.

POUČENIE: Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 21. októbra 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia