č. k. 06/2020

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 06/2020 na zasadnutí dňa 22.júna 2021o sťažnosti Ing. P.K., z Košíc proti odporcovi denníku KOŠICE:DNES, ktorého vydavateľom je KOŠICE:DNES PUBLISHING, družstvo so sídlom Protifašistický bojovníkov 11, 040 01 Košice podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky,

rozhodla takto:

Uverejnením mena, priezviska sťažovateľa a adresy, na ktorej sa nehnuteľnosť sťažovateľa nachádza spolu s jej fotografiami v článku Čo odkázal súd obyvateľom bloku na Popradskej ohľadom prístupu záchranných zložiek k ich bytom v denníku odporcu KOŠICE:DNES, str. 2-3, dňa 23. septembra 2020 a jeho internetovej verzie uverejnenej na www.kosicednes.sk, k porušeniu čl. IV ods. 4 Etického kódexu novinára nedošlo.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 20. októbra 2020 doručená sťažnosť Ing. P.K. z Košíc (ďalej len „sťažovateľ“) zo dňa 14. októbra 2020 smerujúca proti denníku KOŠICE:DNES, ktorého vydavateľom je KOŠICE:DNES PUBLISHING, družstvo so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 (ďalej len „odporca“) týkajúca sa článku Čo odkázal súd obyvateľom bloku na Popradskej ohľadom prístupu záchranných zložiek k ich bytom, ktorý bol uverejnený v denníku odporcu KOŠICE:DNES na str. 2-3 dňa 23. septembra 2020 ako aj na internetovej stránke odporcu www.kosicednes.sk (ďalej aj len „článok“).

Sťažovateľ v sťažnosti Rade uviedol, že pred uverejnením článku, ktorý sa obsahovo venuje problematike vlastníctva určitých pozemkov v Košiciach, redaktor odporcu Ľ.F. oslovil sťažovateľa so žiadosťou o zodpovedanie otázok, ktoré mu zaslal aj mailom. Sťažovateľ redaktorovi odporcu zaslal mailom svoje odpovede, pričom na začiatku mailu výslovne uviedol, že autorizáciu na zverejnenie odpovedí dáva len v prípade, ak odpovede budú zverejnené v plnom znení tak ako ich zasiela v maily, tzn. znenie celej otázky a znenie celej odpovede a zároveň sťažovateľ výslovne požiadal, aby nebolo uverejnené jeho meno, ale jeho totožnosť bola uvedená vo všeobecnom rámci, napr. ako vlastník pozemku a pod. Článok, ktorý bol následne uverejnený v printovej aj elektronickej verzii novín odporcu, však obsahoval celé meno a priezvisko sťažovateľa, adresu, kde sa majetok sťažovateľa nachádza, boli k nemu pripojené fotografie vyhotovené zjavne priamo z pozemku sťažovateľa, na ktorý fotograf vstúpil, to všetko bez súhlasu sťažovateľa. K sťažnosti pripojil sťažovateľ mailovú korešpondenciu s redaktorom odporcu (mail s otázkou zo 16. septembra 2020, mail s odpoveďou sťažovateľa zo 17. septembra 2020), článok vytlačený z webovej stránky odporcu a na výzvu Rady aj kópiu printového vydania denníka odporcu z 23. septembra 2020. Po uverejnení článku sťažovateľ požiadal odporcu o odstránenie (týchto) svojich osobných údajov (vrátane fotografií identifikujúcich jeho majetok) zo všetkých médií, na ktorých boli zverejnené (sťažovateľ o tom pripojil k sťažnosti mail z 24. septembra 2020 podpísaný pani K. adresovaný redaktorom odporcu), no odporca na mail nereagoval a údaje nevymazal. Týmto konaním odporca porušil zákon o ochrane osobných údajov, pretože sťažovateľ súhlas na spracovanie svojich osobných údajov odporcovi nikdy neudelil, resp. s ich uverejnením výslovne písomne nesúhlasil. Podľa presvedčenia sťažovateľa uverejnením jeho osobných údajov (meno, priezvisko spolu s adresou jeho majetku) došlo k porušeniu čl. IV ods. 4 Etického kódexu novinára (ďalej len „kódex“).

Odporca na výzvu Rady zo dňa 25. októbra 2020, aby sa k sťažnosti sťažovateľa vyjadril, žiadnym spôsobom nereagoval.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2021. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, s pripojenou mailovou komunikáciou a najmä s obsahom článku uverejneného v printovej aj elektronickej verzii periodika odporcu.

Ako vyplýva z uverejneného článku, jeho témou je situácia v okolí bytového domu na Popradskej ulici 84 v Košiciach, ktorá je i predmetom súdneho konania. Článok popisuje situáciu tak, že ľudia v bytovke sa dostali do nezávideniahodnej situácie, pretože majiteľ susedného pozemku s cestou a parkoviskom, ktorý vlastní aj susednú budovu, kde má sídlo aj jeho firma (sťažovateľ označený na dvoch miestach v článku menom a priezviskom) im pred časom svojimi zásahmi znemožnil dostať sa autom k bytom, keď sa na ceste vedúcej k bloku objavili v júni 2019 závory a pred niekoľkými dňami sa pri chodníku vedľa cesty objavilo oplotenie pozemku. V prebiehajúcom súdnom konaní bolo na návrh správcu bytového domu nariadené neodkladné opatrenie okresným súdom, avšak toto bolo následne odvolacím súdom zrušené, pretože majitelia bytov nedokladovali dostatočne potrebu jeho vydania. Súčasťou článku je autorom zvolená časť odpovedí sťažovateľa na jeho otázky (s medzititulkom: „Len si vraj chráni majetok“) s dovetkom, že plné znenie otázok a odpovedí je uverejnené na webovej stránke odporcu. Článok dopĺňajú dve fotografie z daného miesta. Na jednej z nich z júna 2020 stojí za rampou na príjazdovej ceste sanitka, ku ktorej sa vracajú záchranári a policajti, oplotenie sa na nej nenachádza. Na druhej fotografii sa nachádza už oplotenie, pričom fotografia bola zjavne zhotovená z miesta za oplotením. Táto fotografia je označená značkou „foto: veja“.

Elektronická verzia článku je oproti printovej čiastočne odlišná, obsahuje znenie otázok a celé znenie odpovedí sťažovateľa; podľa náhľadu na stránku odporcu z 5. februára 2021 sú k článku v galérii pripojené viaceré fotografie a to fotografia s rampou a záchranármi (rovnaká ako v printovej verzii) a niekoľko fotografií rampy a oplotenia, avšak zo strany verejnej komunikácie (nie z pozemku sťažovateľa).

Podľa čl. IV ods. 4 Kódexu novinár rešpektuje základné princípy demokratického a právneho štátu, ústavný poriadok Slovenskej republiky ako aj platné právo a všeobecné morálne princípy.

Rada aj s ohľadom na postoj odporcu, ktorý na jej výzvu nereagoval, nemá pochybnosť o tom, že odporca uverejnil meno, priezvisko a adresu, na ktorej sa majetok sťažovateľa nachádzal, bez jeho súhlasu a napriek tomu, že sťažovateľ výslovne uviedol, že s uverejnením týchto údajov v článku nesúhlasí (v maily zo 17. septembra 2020, ktorého doručenie odporca v konaní nespochybnil).

Rada vychádzajúc z toho, že podstatou sťažnosti je nakladanie s osobnými údajmi sťažovateľa vydavateľom odporcu (ich získanie, spracovanie a následná žiadosť sťažovateľa o ich vymazanie), konštatuje, že jej nepatrí právomoc posudzovať súladnosť konania vydavateľa pri nakladaní s osobnými údajmi sťažovateľa so zákonom o ochrane osobných údajov a ani posudzovať dôvodnosť jeho požiadavky na ich vymazanie, pretože táto právomoc je zákonom zverená Úradu na ochranu osobných údajov.

Hoci Rade nepatrí urobiť záver o tom, či konaním odporcu došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, na druhej strane je povinná preskúmať súlad použitia mena, priezviska sťažovateľa a adresy, na ktorej sa nehnuteľnosť sťažovateľa nachádza spolu s jej fotografiami v uverejnenom článku s pravidlami Kódexu. Preto kľúčovou otázkou, ktorú považovala Rada za nevyhnutné vyriešiť, bola tak otázka, či zaradenie týchto údajov identifikujúcich sťažovateľa a jeho majetok do článku bolo v súlade s Kódexom.

Rada pri posudzovaní tejto otázky skúmala predovšetkým to, či sporné uverejnené údaje sú údajmi verejne prístupnými pri bežnej činnosti novinára a následne sa zaoberala existenciou potreby v danom konkrétnom prípade tieto údaje uverejniť. Údaje o vlastníctve nehnuteľností sú v Slovenskej republike na základe rozhodnutia zákonodarcu údajmi verejne prístupnými a to spôsobom, ktorý umožňuje každému (priamo prostredníctvom siete internet na webových stránkach štátnych orgánov) zistiť údaje o vlastníkovi konkrétnej nehnuteľnosti (vrátane pozemkov) v rozsahu jeho mena, priezviska a bydliska. Preto pokiaľ odporca v tomto prípade odhalil v článku totožnosť sťažovateľa ako vlastníka pozemkov na danom mieste, neuverejnil nič iné, než len to, čo môže zistiť každý čitateľ. Rovnaký záver platí aj pre údaj o tom, že sťažovateľ je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v susedstve obytného domu na Popradskej 84 v Košiciach. Uverejnenie týchto údajov považuje Rada za potrebné pri informovaní verejnosti o probléme, ktorý je témou článku. Vzhľadom na všeobecne akceptovaný princíp, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje, aj konanie každého vlastníka sa môže stať predmetom záujmu novinárov, pokiaľ je dôvodom tohto záujmu kolízia výkonu práv vlastníka s právami iných osôb.

Vzhľadom na tieto skutočnosti Rada konštatuje, že použiť uvedené údaje v článku bol odporca oprávnený aj bez súhlasu sťažovateľa a bez ohľadu na sťažovateľom vyslovený nesúhlas s ich uverejnením. Použitie takýchto údajov v článku je v súlade s bežnou novinárskou praxou, ktorá predpokladá konkrétne informovanie verejnosti o poruchách v spoločenských vzťahoch, ich riešení a to najmä v kontexte sledovania a kontroly postupov štátnych orgánov.

Rada považuje za potrebné doplniť i to, že ani v samotnom skrátení uverejnených odpovedí sťažovateľa na otázky redaktora odporcu v printovej verzii článku nenachádza porušenie Kódexu, a to jednak preto, že ich skrátením nedošlo k podstatnému posunu významu sťažovateľových odpovedí a jednak preto, že ich úplné znenie bolo súčasne nie len uverejnené na webovej stránke sťažovateľa, ale odkaz na túto skutočnosť bol i priamo súčasťou printovej verzie článku. Odporca tak naplnil svoju povinnosť pri informovaní verejnosti dať slovo každej zo strán. Ostatne práva sťažovateľa, ani žiadnej inej osoby, neodôvodňujú jeho neobmedzený vstup do tlačového média a poskytnutie mu priestoru v rozsahu podľa jeho predstáv.

Zároveň však Rada dodáva, že vždy považuje za mimoriadne významné, aby novinári rešpektovali právo na súkromie osôb, ktorých konanie sa stalo predmetom ich záujmu, a to v medziach stanovených zákonom a Kódexom. Súčasťou práva na súkromie je pritom aj ochrana osobných údajov, pri nakladaní s ktorými im musí byť venovaná zo strany novinárov osobitná pozornosť.

Pokiaľ ide o uverejnenú fotografiu, o ktorej sťažovateľ tvrdí, že bola vyhotovená z pozemku v jeho vlastníctve, pričom naň mal vstúpiť redaktor odporcu bez súhlasu sťažovateľa, Rada nepovažuje v tejto časti sťažnosť sťažovateľom za jednoznačne preukázanú a sama ani nemá prostriedky na vyšetrenie tejto otázky. Fotografia je označená značkou, ani sťažovateľ nekonkretizuje čas a osobu, ktorá mala na jeho pozemok vstúpiť a konečne z vyhotovenej fotografie nemožno spoľahlivo ustáliť, že táto fotografia skutočne aj bola vyhotovená fotografom fyzicky stojacim na pozemku sťažovateľa a nie za pomoci technického zariadenia.

Napriek tomu však Rada považuje za potrebné zdôrazniť, že novinári pri svojej práci sú povinní rešpektovať všetky práva tretích osôb stanovené zákonom, vrátane vlastníckeho práva tretích osôb, ale najmä ich právo na súkromie, pričom použitie mimoriadnych prostriedkov prichádza do úvahy iba za podmienok uvedených v čl. V bod 8. – 13. Kódexu. Navyše ako je v tomto prípade zrejmé z výberu fotografií v internetovej verzii periodika odporcu, v tomto prípade situáciu dostatočne ilustrujú fotografie vyhotovené z verejného priestranstva a nebolo tu ospravedlniteľného dôvodu pre vstup fotografa na pozemok vo vlastníctve inej osoby (sťažovateľa) bez jej súhlasu. Zároveň však považuje Rada za potrebné dodať aj to, že iba uverejnenie fotografie nehnuteľnosti vo vlastníctve inej osoby v zásade (okrem celkom špecifických prípadov) nemožno považovať za konanie porušujúce Kódex, zvlášť, ak táto fotografia neprezrádza nič viac, než to, čo môže vidieť každý okoloidúci. Konaním novinára ani vydavateľa nedošlo k porušeniu princípov demokratického a právneho štátu ani ústavného poriadku Slovenskej republiky, spôsobom, ktorý by umožňoval vyslovenie Rady, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára. Sťažovateľ má možnosť v prípade ak sa cíti dotknutý na svojich osobnostných právach obrátiť na súd alebo UOOU.

Vzhľadom na tieto skutočnosti dospela Rada k záveru, že uverejnením mena, priezviska sťažovateľa a adresy, na ktorej sa nehnuteľnosť sťažovateľa nachádza spolu s jej fotografiami v článku, k porušeniu čl. IV ods. 4 nedošlo.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10
Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 22. júna 2021

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia