č. k. 06/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 06/2016 na zasadnutí dňa 29. júna 2016 o sťažnosti navrhovateľa Kolektív učiteľov Gymnázia Púchov, Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov proti odporcovi dvojtýždenník Púchovské noviny, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike, takto.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článkov Bojovníčka proti krčmovému správaniu Hedviga Šulcová v čísle 9/2016 Púchovských novín a Nepodpísaným učiteľom Gymnázia v Púchove autora Milana Kalmana v čísle 11/2016 Púchovských novín k porušeniu Etického kódexu novinára v zmysle sťažnosti sťažovateľov došlo.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola doručená sťažnosť sťažovateľov 80 učiteľov Gymnázia Púchov so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov proti odporcovi dvojtýždenníku Púchovské noviny, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov (ďalej len „odporca“) týkajúca sa článku Bojovníčka proti krčmovému správaniu Hedviga Šulcová v 9. čísle Púchovských novín 2016. Sťažovatelia – kolektív učiteľov Gymnázia Púchov – sa domnievajú, v článku boli uverejnené nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré sa dotýkajú cti, dôstojnosti a dobrej povesti dotknutých fyzických a právnických osôb. Domnievajú sa, že uverejnením článku sa odporca dopustil šírenia nepravdivých, neobjektívnych a zavádzajúcich informácií poškodzujúcich dobré meno a v následnom konaní aj k ďalším pochybeniam voči Etickému kódexu novinára. Žiadosť o uverejnenie odpovede v písomnej forme do Púchovských novín doručili 11. marca 2016 ešte pred uzávierkou nasledujúceho čísla. Nebola to však žiadosť o opravu nepravdivých skutočností, ale len list bez potrebných identifikačných údajov sťažovateľov (boli tam len vlastnoručné podpisy). Navyše „kolektív“ nie je ani fyzická, ani právnická osoba, ktorá by mala právo o opravu žiadať. Reakcia uverejnená nebola, šéfredaktor Púchovských novín to zdôvodnil nedostatkom miesta. V ďalšom, 11. čísle, bol list uverejnený.

Ale v tomto čísle bol uverejnený aj ďalší článok autora článku Bojovníčka proti krčmovému…Milana Kalmana Nepodpísaným učiteľom Gymnázia v Púchove, v ktorom napáda signatárov listu. Učitelia Gymnázia využili právo na odpoveď, ale Púchovské noviny v 12. ani v 13. čísle Púchovských novín odpoveď neuverejnili. Opäť tu neboli náležitosti žiadosti o opravu, napríklad text opravy. Je to opäť len list, opäť len kolektív.
Celý prípad sa vyznačuje zaujatosťou autora článkov Milana Kalmana – tónom, výberom fakov a „faktov“, slovníkom (Česť práci, súdruhovia). Fakty naznačujú aj konflikt záujmov šéfredaktora Slavomíra Flimmela, ktorý sa pred desiatimi rokmi stretol v súboji o funkciu riaditeľa so súčasným riaditeľom gymnázia. Navyše, pred vyše dvoma rokmi musel gymnázium opustiť pre nadbytočnosť.
Či bola žiadosť o opravu po druhom Kalmanovom článku oprávnená, nie je rada schopná posúdiť. Musela by skúmať pravdivosť faktov, najmä okolo voľby riaditeľa a konfrontácií na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Púchove. Sú tu aj ďalšie diskutabilné konštatovania, napríklad, či pokles gymnázia z 12. na 14. miesto v kraji za dva roky je, alebo nie je výrazný pokles kvality školy.
Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí 29. júna 2016. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti a so samotnými článkami. Dospela k záveru, že sťažnosť sťažovateľov je dôvodná, a to prinajmenšom podľa odseku 5, § 8 Tlačového zákona, podľa ktorého k uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva. Požiadavky Etického kódexu novinára sú prísnejšie ako zákon, takže ak sa porušil zákon, porušil sa aj Etický kódex.
Nie je úlohou Rady posudzovať, či Púchovské noviny mali zverejniť reakciu učiteľov. Ale ak ju zverejnili, tak elementárna slušnosť vyžaduje, aby sa zdržali komentovania.

Tlačová rada SR vyslovuje v súvislosti s konaním odporcu upozornenie.

Ostatné body sťažnosti si vyžadujú overiť pravdivosť faktov, na čo TR SR nie je vybavená.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.
Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 29. 06. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia