č. k. 05/2022

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení : Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák pod č. k. 05/2022 na zasadnutí dňa 6. decembra 2022 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., ktorý sa týka zverejnených článkov, podcastov a postov na sociálnych sieťach publikovaných redaktorom denníka SME Jánom K. v printovej a elektronickej podobe a indície, že redaktor J. K. koná v rozpore s Etickým kódexom novinára, podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:


Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že publikovaním materiálov uvedených v Podnete na porušenie Etického kódexu novinára zo dňa 22. 9. 2022 nedošlo k porušeniu novinárskej etiky.


Odôvodnenie

Dňa 22. 9. 2022 adresoval sťažovateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Tlačovo-digitálnej rade SR Podnet na porušenie Etického kódexu novinára podpísaný predsedom predstavenstva Ing. Martinom K. a členom predstavenstva Mgr. MUDr. Marianom F. Predmetom Podnetu je žiadosť o stotožnenie sa TR SR s názorom sťažovateľa, že redaktor denníka SME Ján K. porušuje Etický kódex novinára a je osobne zaujatý voči sťažovateľovi.

    Sťažovateľ sa domnieva, že k porušeniu Etického kódexu novinára došlo vo viacerých autorských materiáloch a prikladá ich zoznam:

  • Dôvera nehovorila pravdu. Lekár jej poslal chronológiu pacienta, o ktorú žiadala, zo dňa 8. 9. 2022,
  • Liek by mu predĺžil život. Poisťovňa ho odmietla uhradiť, zo dňa 29. 8. 2022 (online) a 30. 8. 2022 (v printovom vydaní),
  • Pochybila zubárka, nie pacient. Aj tak mu odmietli preplatiť časť nákladov, zo dňa 4. 8. 2022 (online),
  • Dobré ráno: Štyristo miliónov z Dôvery vyšetruje NAKA a Penta hovorí o vojne voči skupine, zo dňa 24. 5. 2022 (podcast a streamovacie služby),
  • Po Gorile cíti krivdu. Penta si hľadá cestu k Hegerovi, zo dňa 20. – 22. 5. 2022 (v printovom vydaní),
  • Spor Penty a štátu v zdravotníctve súvisí aj s peniazmi na výstavbu a opravu nemocníc, zo dňa 20. 5. 2022 (online),
  • Štátna poisťovňa a Dôvera majú peniaze len na tri týždne, varuje úrad pre dohľad, zo dňa 10. 5. 2022 (online),
  • Za Bezručovou sa skrývajú Rusi bez sídla, zo dňa 21. 2. 2022 (v printovom vydaní).

Sťažovateľ v Podnete uvádza šesť dôvodov, na základe ktorých usudzuje, že redaktor Ján K. je osobne zaujatý voči spoločnosti Dôvera. Medzi tieto dôvody patrí frekvencia, s ktorou sa redaktor venuje zdravotnej poisťovni Dôvera, uvádza zavádzajúce, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie, vydavateľ denníka SME odignoroval žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení, Ján K. ý vyjadruje svoje zaujaté názory voči ZP Dôvera aj na svojich súkromných profiloch na sociálnych sieťach a v článkoch sa opiera iba o tvrdenia jednej strany. Sťažovateľ k Podnetu priložil aj Žiadosť o uverejnenie opravy zo dňa 16. 6. 2022 (vzťahuje sa na materiál namietaný v Podnete Po Gorile cíti krivdu. Penta si hľadá cestu k Hegerovi) a Žiadosť o uverejnenie vyjadrenia zo dňa 22. 9. 2022 (vzťahuje sa na materiál Dôvera nehovorila pravdu. Lekár jej poslal chronológiu pacienta, o ktorú žiadala).

Vo svojom Podnete uvádza poisťovňa Dôvera články a body Etického kódexu novinára, ktoré podľa nej redaktor SME Ján Krempaský porušil publikovaním uvedených materiálov:

II. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE NOVINÁRA
2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

III. NOVINÁR A VEREJNOSŤ
1.Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
8. Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlíšené od spravodajstva a faktov. Názory a hodnotiace úsudky uvedené v komentári musia vychádzať a logicky vyplývať z dostatočného skutkového základu.

Tlačovo-digitálna rada SR požiadala denník SME o vyjadrenie k Podnetu. V stanovisku doručenom TR SR dňa 2. 11. 2022 a podpísanom šéfredaktorkou denníka SME Beatou B. sa uvádza: Denník SME považuje túto šťažnosť za nedôvodnú a nesúhlasí s tvrdením poisťovne Dôvera, že “Ján K. je osobne zaujatý voči spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa”. Podanie, ktoré sa snaží presadiť zovšeobecňujúci výrok o zaujatosti redaktora, považuje šéfredaktorka za neštandardné a odzrkadľujúce nepochopenie fungovania nezávislých médií. V stanovisku redakcia ďalej dôvodí, že dotknuté témy sú predmetom verejného záujmu a vymenúva, koľko ďalších autorských materiálov spracoval J. K. v období mesiacov september a október 2022. Uvádza aj príklady pozitívne ladených materiálov, ktoré sa venovali novopostavenej Nemocnici Bory – Penta Hospitals. Na obhajobu práce redaktora Jána K. uvádza aj príklad z roku 2015, podobný namietanému prípadu pacienta Mariána P., kedy aj zásluhou publikovaných článkov sa pacient dostal k liečbe, ktorá mu bola najprv zamietnutá. Podľa šéfredaktory B. B. vo všetkých publikovaných materiáloch dostala Dôvera dostatočný priestor na vyjadrenie – aj to je dôvod, pre ktorý denník SME odmietol uverejniť žiadosť o vyjadrenie zaslané Pentou. Stanovisko zároveň podotýka, že ostro sledovanej téme spojenia poisťovní Dôvera a Apollo a predmetnej účtovnej operácii sa venovali a venujú aj iné médiá. Na základe uvedeného šéfredaktorka Beata B. vyslovuje presvedčenie, že Ján K. vykonáva svoju prácu čestne a vo verejnom záujme.

Tlačovo-digitálna rada SR sa oboznámila s detailmi Podnetu, vyjadrením vydavateľa i predmetnými autorskými materiálmi, ktoré sú v Podnete namietané a vedú sťažovateľa k presvedčeniu, že redaktor Ján K. je voči nemu zaujatý.

Pri jednotlivých článkoch aj pri sérii článkov ako tematickom celku TR SR skúmala výber tém, prácu autora s faktami, mieru komentovania, obsahovú vyváženosť a objektivitu. Tlačovo-digitálna rada SR pri tomto skúmaní pracovala v kontexte vyhodnotenia práce autora motivovanej verejným záujmom. Je nespochybniteľné, že oblasť zdravotného poistenia je predmetom verejného záujmu.

Po oboznámení sa s predmetnými autorskými materiálmi TR SR konštatuje, že redaktor denníka SME Ján K. sa téme zdravotníctva, ktorá zahŕňa aj oblasť zdravotného poistenia, venuje širokospektrálne. Nie každá redakcia si môže dovoliť profilovať redaktora len na jednu (úzku) tému. Je možné predpokladať, že práve na základe skúsenosti z roku 2016, kedy autorský vklad do témy, vytrvalosť a dôsledná práca s témou vo vývoji pomoholi pacientovi zo Šenkvíc dostať sa k lieku jakavi a prežiť, motivovali redaktora do obdobného investovania energie do aktuálneho prípadu pacienta z Liptovského Mikuláša (články Dôvera nehovorila pravdu. Lekár jej poslal chronológiu pacienta, o ktorú žiadala a Liek by mu predĺžil život. Poisťovňa ho odmietla uhradiť). Z detailov namietaných v Podnete uvádzame stanovisko aspoň k jednému: nie je úlohou autora skúmať, či zdravotná dokumentácia doručená lekárom pri žiadosti o uhradenie liečby je aktuálna alebo kompletná, toto je hlavne v záujme a aj kompetencii zdravotnej poisťovne. K slovnej “prestrelke” medzi žiadajúcou nemocnicou a poisťovňou, ktorá namietala nekompletnosť dokumenácie, autor čitateľovi vysvetľuje dôvod: bolo to spôsobené novým zákonom – ten platí od augusta a má zabezpečiť, aby sa oveľa viac nových liekov a rýchlejšie dostalo do systému hradeného z verejného poistenia. Má sa tak znížiť počet liekov, ktoré majú poisťovne hradiť iba na výnimku. Autorovi možno vytknúť malú nezrovnalosť: v jednom z článkov uvádza, že pacient je poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera od roku 2010, v druhom od roku 2011. Archív denníka SME potvrdzuje, že J. K. sa pacientským témam venuje frekventovane a zanietene, ako príklad uvádzame ďalšie materiály z jeho pera Chlapec dostal zlý liek, lekárov za chybu nestíhajú (24. 6. 2012) alebo Takmer ju vyliečil z rakoviny. VšZP aj tak odmietla žene liek preplatiť (26. 1. 2021).

V ďalšom z namietaných autorských materiálov Pochybila zubárka, nie pacient. Aj tak mu odmietli preplatiť časť nákladov autor píše: “Nedorozumenia medzi poistencami a poisťovňou pri uplatnení benefitov nevznikajú len v Dôvere, ale aj napríklad v najväčšej a štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. V článku Po Gorile cíti krivdu. Penta si hľadá cestu k Hegerovi redaktor J. K. citoval analytičku Jež.: “Problém je v tom, že Dôvera si ako jediná poisťovňa ocenila svoj poistný kmeň – poistencov…”. Sťažovateľ vo svojom Podnete dôrazne upozorňuje: “Nie je pravda, že Dôvera si ocenila poistný kmeň. Poistný kmeň ocenil znalec.” K tomuto argumentu je nevyhnutné uviesť, že autor – redaktor printového a online media, pri spracúvaní témy má pred sebou čitateľa a je v jeho prvoradom záujme, aby čitateľ porozumel napísanému. Inak by novinárska práca nemala zmysel. Preto sa pri redakčnej a autorskej tvorivej práci používa jazyk zrozumiteľný priemernému čitateľov – priemernému vekom, vzdelaním, regionálnym/lokálnym ukotvením. Súčasťou tvorivého procesu je často zjednodušenie práve s cieľom dosiahnuť zruzumiteľnosť a uľahčiť čitateľovi porozumenie. Tento fakt však nesmie ovplyvniť výpovednú hodnotu podanej informácie. Ak autor použil spojenie “Dôvera si ocenila svoj poistný kmeň”, kde ide dokonca o citovanie analytičky, postupuje rovnako, ako keď pri inej téme informáciu o tom, že vplyvný politik obišiel stavebené konanie a zafinancoval výstavbu svojho rodinného sídla v lukratívnej a chránenej časti krajiny podá spôsobom “Politik XY si postavil vilu v národnom parku”. Predpokladáme, že žiaden čitateľ si nevytvorí predstavu politika v montérkach vlastnoručne ukladajúceho tehlu po tehle na stavbe vlastnej vily.

V ďalšom z namietaných materiálov Za Bezručovou sa skrývajú Rusi bez sídla ide o klasickú investigatívnu prácu redaktora. Sťažovateľ ako dôkaz svojho tvrdenia, že redaktor je zaujatý voči Dôvere zdravotnej poisťovni, uvádza, že Ján Krempaský zverejňuje svoje postoje prostredníctvom osobných profiov na sociálnych sieťach. K tomuto argumentu uvádzame: vo všeobecnosti nie je vhodné miešať prácu s osobným životom. Je však na zvážení a osobnom rozhodnutí jednotlivca, či tak urobí. V redakciách je zvykom túto spornú oblasť pokryť redačným štatútom alebo redakčným etickým kódexom.

K profilu redaktora Jána K. je ešte vhodné uviesť, že zdravotníckej téme a ochrane práv pacientov sa venuje dlhodobo, v roku 2010 získal Novinársku cenu za články o preležaninách v slovenských nemocniciach. O tri roky neskôr vyhral s kolegyňou Veronikou F. slovenské kolo EU Health Prize for Journalists so sériou reportáži o hygiene v slovenských nemocniciach.

Po vyhodnotení autorského prístupu k spracovaniu témy a s dôrazným ohľadom na skutočnosť, že zdravotníctvo a zdravotné poistenie sú predmetom verejného záujmu a ich prevádzkovatelia majú byť pripravení zniesť vyššiu mieru pozornosti a kritického pohľadu zo strany médií, TR SR dospela k záveru, ktorý je uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 6. decembra 2022

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia