č. k. 04/2023Rozhodnutia
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete Penta Investments Limited o.z. vo veci zverejneného článku vydavateľa, spoločnosti N Press, s.r.o. z Bratislavy, v Denníku N, zo dňa 7. februára 2023 pod názvom „Žilinkova dcéra kúpila byt od Penty, krátko na to generálny prokurátor zbavil stíhania Haščáka. Nesúvisí to, reaguje Žilinka“, autorkou ktorého je redaktorka Denníka N, Mária B. podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky,
rozhodla takto:
Uverejnením prvotného článku „Žilinkova dcéra kúpila byt od Penty, krátko na to generálny prokurátor zbavil stíhania Haščáka. Nesúvisí to, reaguje Žilinka“ zo dňa 7. februára 2023, došlo k porušeniu čl. III ods. 1 Etického kódexu novinára.

K porušeniu čl. II ods. 2 a čl. III ods. ods. 3, 7, 8 Etického kódexu novinára uverejnením predmetného článku v Denníku N nedošlo.

Rada zároveň vyslovuje znepokojenie nad postupom Denníka N, ktorý dôsledne neoveril informáciu, ktorú zverejnil. Informácie si je spravidla potrebné overiť aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov. Odôvodnenie

I. Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“, alebo TR SR) bol dňa 22. 02. 2023 doručený Podnet pre porušenie Etického kódexu novinára zo dňa 22. 02. 2023. Podávateľ podnetu, Penta Investments Limited o.z.,požiadal RADU o na prešetrenie porušenia “Etického kódexu novinára” vydavateľom spoločnosti N Press, s.r.o prostredníctvom článku Márie B. publikovaného v Denníku N, zo dňa 7. februára 2023 pod názvom „Žilinkova dcéra kúpila byt od Penty, krátko na to generálny prokurátor zbavil stíhania Haščáka. Nesúvisí to, reaguje Žilinka“, (https://dennikn.sk/3227395/zilinkova-dcera-kupila-byt-od-pentyna-druhy-den-generalny-prokurator-zbavil-stihania-hascaka-nesuvisi-to-reagujezilinka/?ref=inc), autorky M. B.

Podanie pozostáva z argumentácie: Autorka článku poslala dňa 7.2 2023 o 9:36 hodiny tlačovému odboru skupiny Penta žiadosť o stanovisko vo veci kúpy nehnuteľnosti p. Kristíny Ž., dcery generálneho prokurátora SR p. Maroša Ž. v projekte Bory Bývanie, ktorý developovala spoločnosť Penta Real Estate. Odvolávala sa pri tom na dátum 30. august 2021, mysliac si, že v tento deň bola (podľa katastra nehnuteľností) podpísaná aj kúpno-predajná zmluva na danú nehnuteľnosť a garážové státie. Redaktorka ďalej konštatovala, že kúpna zmluva bola podpísaná deň pred tým, ako p. Maroš Ž. vydal uznesenie podľa paragrafu 363 Tr. por., ktorým zrušil obvinenie p. Jaroslavovi H., z čoho vyplývali jej nasledujúce otázky v tomto znení:

Môžete, prosím, objasniť, či slečna Kristína Ž. kupovala byt s garážovým státím za štandardnú cenu? V prípade, že mala výhodnejšiu cenu, poprosím o vysvetlenie dôvodu.

Môžete, prosím, ozrejmiť, kedy prvýkrát prejavila záujem o byt a či nejakým spôsobom bol zainteresovaný do nadobúdania nehnuteľnosti pán Maroš Ž.?

Ako si vysvetliť, že kúpna zmluva na byt bola uzavretá deň pred rozhodnutím generálneho prokurátora pána Ž. o zbavení trestného stíhania p. Jaroslava H. v kauze spojenej s Gorilou cez paragraf 363 Trestného poriadku? Môžete, prosím, vylúčiť, že kúpa nehnuteľnosti nijako nesúvisí s týmto rozhodnutím pána Ž.?

Redaktorka týmito otázkami spájala kúpu nehnuteľnosti v projekte spoločnosti Penta Real Estate a rozhodovacej činnosti Generálneho prokurátora. Priestor na vyjadrenie dostal tlačový odbor skupiny Penta do 14:00 hodiny toho istého dňa;

Článok bol na webovej stránke Denníka N publikovaný v ten istý deň o 13:26 hodiny bez toho, aby redaktorka počkala na vyjadrenie skupiny Penta. Navyše, titulok klamlivo pútal čitateľa týmto nadpisom: „Žilinkova dcéra kúpila byt od Penty, deň na to generálny prokurátor zbavil stíhania Haščáka. Nesúvisí to, reaguje Žilinka“ (neskôr bol tento nadpis zmenený na jeho súčasnú verziu);

Ak by redaktorka počkala na vyjadrenie skupiny Penta do 14:00 hodiny, ako pôvodne avizovala vo svojej žiadosti o stanovisko, dozvedela by sa, že: Kúpe rozostavaného bytu od spoločnosti Penta Real Estate (tak ako je štandardom u všetkých developerov) vždy predchádza podpis Zmluvy o budúcej zmluve a platba preddavku vo výške 15% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. V tomto prípade bola Zmluva o budúcej zmluve uzavretá v júli 2019 a to za štandardných podmienok, aké platia pre akéhokoľvek klienta;

Keďže Zmluva o budúcej zmluve bola podpísaná ešte v roku 2019, kedy p. Ž. nebol v pozícii Generálneho prokurátora SR a neexistovalo ani obvinenie p. Jaroslava H., kúpa bytu tak nemohla mať absolútne žiadnu príčinnú súvislosť s neskorším zvolením p. Ž. do pozície GP SR a s jeho rozhodovaním v danej trestnej veci o dva roky neskôr;

Klientke p. Kristíne Ž. neboli poskytnuté žiadne zľavy ani iné zvýhodnenia – byt bol kúpený za štandardných trhových podmienok;

Byty v projekte boli skolaudované v máji 2021 a následne sa odovzdávali novým majiteľom. Byt bol klientke odovzdaný v júli 2021, na základe podpisu Kúpnej zmluvy a úhrady kúpnej ceny v plnej výške;

Dátum 30. 8. 2021, na ktorý sa redaktorka odvolávala, bol dátum, kedy prebehol zápis do katastra nehnuteľností. Zápis do katastra nehnuteľností je výlučne v kompetencii Katastrálneho odboru Okresného úradu a nie v kompetencii developerskej spoločnosti;

Tlačový odbor skupiny Penta doručil redaktorke stanovisko o 14:05 hodiny. Nadpis ani textáciu článku však redaktorka neupravila a naďalej trvala na verzii, že kúpna zmluva bola podpísaná deň pred rozhodnutím p. Maroša Ž. o zrušení obvinenia p. Jaroslavovi H. cez paragraf 363 Tr. por. aj napriek tomu, že hovorkyňa skupiny Penta ponúkla redaktorke v telefonickom rozhovore dodatočné informácie, a to konkrétne: Možnosť náhľadu poslednej podpisovej strany Kúpno-predajnej zmluvy, kde bol jasne uvedený dátum podpisu medzi klientkou p. Ž. a predajcom, spoločnosťou Bory Home II, dňa 21.7 2021. Redaktorka ponuku k nahliadnutiu do zmluvy odmietla;

Doporučenie o kontaktovanie Katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava o doplnenie vysvetlenia, že dátum 30.8 2021 nie je dátumom podpisu Kúpnopredajnej zmluvy, ale dňom zápisu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Redaktorka hovorkyni avizovala, že katastrálny odbor kontaktovala a čaká na ich stanovisko;

Ďalší dôkaz, ktorý tlačový odbor skupiny Penta redaktorke dodatočne zaslal bolo rozhodnutie Katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava, ktoré bolo doručené dňa 27. júla 2021, z čoho vyplýva, že zmluva musela byť podpísaná pred týmto dátumom a nie deň predtým, ako generálny prokurátor (otec klientky) zrušil obvinenie p. Jaroslavovi H. Až tento dôkaz primäl redakciu zmeniť pôvodný titulok v nadpise a doplniť túto informáciu aj do textu článku. V tom čase bol však článok vypublikovaný už približne dve hodiny, počas ktorých uvádzal zavádzajúce informácie a vytváral dojem, že medzi kúpou spomínaného bytu a rozhodnutím p. Ž. v danej trestnej veci existuje priama príčinná súvislosť;

Čo zásadné však článok opomína je, že dátum podpisu kúpnej zmluvy či zápisu do katastra nehnuteľnosti je v tomto prípade úplne irelevantný, nech by bol už akýkoľvek. Nakoľko sa jednalo o projekt vo výstavbe, relevantný je výlučne dátum podpisu Zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej boli uvedené všetky zásadné parametre obchodného vzťahu. Táto zmluva bola podpísaná už v júli v roku 2019. S uzavretím zmluvy je spojená aj úhrada preddavku vo výške 15% z kúpnej ceny. Byt tak bol de facto kúpený už v roku 2019 a to za úplne štandardných podmienok;

Všetky ostatné dátumy sú tak len vecou náhodných okolností, ktoré spoločnosť Penta Real Estate nevedela a ani nemohla ovplyvniť;

V neposlednom rade je potrebné dodať, že nielenže samotná kúpa bytu nebola v nijakom ohľade neštandardná, neštandardné nebolo ani rozhodnutie Generálneho prokurátora p. Ž., nakoľko vo veci J. H. konštatoval nezákonnosť jeho obvinenia už v januári 2021 Najvyšší súd SR, s ktorého rozhodnutím sa p. Ž. stotožnil. K rovnakému záveru dospel aj 5-členný dovolací senát Najvyššieho súdu SR v septembri 2021. Keďže okrem Generálneho prokurátora Maroša Ž. konštatovalo nezákonnosť obvinenia až 8 sudcov Najvyššieho súdu SR, štát sa minulý rok prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti J. H. ospravedlnil;

Bez uvedenia vyššie spomenutých faktov je tak článok len konšpiráciou, ktorá je v rozpore s faktami, alebo bulvárnym článkom, ktorý sa venuje bývaniu rodinných príslušníkov štátnych úradníkov.

Zverejnením článku bol podľa podávateľa podnetu porušený “Etický kódex novinára” (ďalej len KÓDEX):

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE NOVINÁRA
2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

III. NOVINÁR A VEREJNOSŤ

1.Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
3. Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.
Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí.
7. Titulky článkov alebo programov nesmú byť nepravdivé vo vzťahu k obsahu textu. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy propagujú.
8. Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlíšené od spravodajstva a faktov. Názory a hodnotiace úsudky uvedené v komentári musia vychádzať a logicky vyplývať z dostatočného skutkového základu.

II.
RADA vyzvala vydavateľa spoločnosť N Press, s.r.o. listom dňa 23. 02. 2023 na vyjadrenie k podnetu:

Vydavateľ Spoločnosť N Press, s.r.o. sa vyjadril prostredníctvom konateľa pána Lukáša F. nasledovne: Redaktorka Denníka N pracovala na predmetnej téme dlhodobo. Po tom ako zaslala otázky generálnemu prokurátorovi pánovi JUDr. Marošovi Ž., on sa rozhodol namiesto odpovede zverejniť status na Facebooku.

Bol to teda generálny prokurátor, kto formou verejného statusu prvý informoval o sporných prevodoch (bez toho, že by akýmkoľvek spôsobom dával priestor na vyjadrenie spoločnosti Penta či Jaroslavovi H., ktorých možno ľahko identifikovať). Od tohto okamihu teda došlo k zmene situácie, nakoľko prevody sa stali verejnou informáciou, o ktorých informoval jeden z najvyšších ústavných činiteľov, pričom sa prirodzene okamžite stali predmetom verejného záujmu (ktorý dokazuje aj počet reakcií na jeho status, či už vo forme komentárov, zdieľaní, alebo lajkov).

Stanovisko spoločnosti Penta k téme sme doplnili v najskoršom možnom čase.

Chybné informácie sme opravili, čo je jasne vidno hned’ v perexe článku.

JUDr. Maroš Ž. už pred svojim nástupom do funkcie generálneho prokurátora vykonával vysoké štátne funkcie (v minulosti kandidoval vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, bol štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR, prokurátorom trestného odboru Generálnej prokuratúry, zástupcom riaditeľa odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry). Finančná skupina Penta a Jaroslav H. rovnako dlhodobo pôsobia na slovenskom trhu, pričom minimálne od roku 2011 sú spájaní s kauzou Gorila, ktorej sa venujú orgány činné v trestnom konaní. Je teda legitímne a vo verejnom záujme informovať o ich aktivitách a vzájomných obchodných vzťahoch a to nielen tých, ku ktorým došlo v čase od nástupu pána JUDr. Ž. do aktuálnej funkcie.

Všetci zúčastnení dostali primeraný priestor, aby okolnosti tejto konkrétnej transakcie vysvetlili a interpretovali, s ich postojmi sme verejnosť podrobne oboznámili (do textu je napríklad vložený celý status pána Ž).

S ohľadom na uvedené skutočnosti sme presvedčení, že Denník N neporušil princípy žurnalistickej etiky a pochybenia, ktorých sa pri publikovaní sporného článku dopustil, uviedol bezodkladne na pravú mieru. III.

Pri rozhodovaní o podnete sa Rada zaoberala najmä posúdením porušenia Etického kódexu novinára. Na základe podávateľom podnetu predloženej dokumentácie a na základe toho, čo sa uvádza v prvotnom článku a po jeho doplnení možno konštatovať, že uverejnením prvotnej verzie článku bol porušený Etický kódex novinára (KÓDEX), konkrétne článok III ods. 1 (overovania informácií, ktoré novinár zverejňuje).

Chápeme a stotožňujeme sa s vnímaním osoby generálneho prokurátora ako osoby verejne známej a schopnej zniesť primeranú úroveň záujmu. Avšak primeranosť by mala byť zohľadnená a podložená relevantnými skutočnosťami, ktoré budú zverejnené. Najmä ak bol priestor na vyjadrenie poskytnutý všetkým stranám, vo vydavateľom stanovenej lehote, ktorú vydavateľ sám nedodržal. Rada zohľadňuje fakt, že zo strany vydavateľa došlo po vydaní článku a doručení vyjadrenia Penta Investments Limited o.z., k zmene a doplneniu predmetného článku.

Na základe uvedeného, Rada konštatuje porušenie Etického kódexu novinára – ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a vyslovuje svoje znepokojenie – považuje za chybu zverejnenie publikovanie predmetného článku pred uplynutí lehoty na vyjadrenie.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. V Bratislave dňa 25. apríla 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR