č. k. 03/2022

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 03/2022 na svojom zasadnutí dňa 6.decembra 2022 o sťažnosti navrhovateľa JUDr. Jozef B., bytom Bratislava, proti odporcovi spoločnosti News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova č.25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, ktorá je vydavateľom týždenníka Plus 7 dní, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

 1. Konanie v časti týkajúcej sa oneskoreného uverejnenia textu ospravedlnenia v týždenníku Plus 7 dní, v znení uloženom rozsudkom OS Pezinok sp. zn. 39C/9/2017 zo dňa 24. 11. 2021, v súlade s § 8 ods.3 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky zastavuje,
 2. konštatuje, že neuverejnením textu autora JUDr. Jozefa B. s názvom „Pravda zvíťazila“ v týždenníku Plus 7 dní, ako reakciou na článok zverejnený v týždenníku Plus 7 dní č.42 zo dňa 20. 10. 2016 pod titulkom “Zločinci v talári”, k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky zároveň vyzýva Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, aby uverejnila výrokovú časť tohto rozhodnutia do 5 dní po jeho doručení na titulnej časti svojej webovej stránky www.tasr.sk, a to po dobu minimálne tridsať (30) kalendárnych dní.


Odôvodnenie

 1. Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) svojim rozhodnutím zo dňa…začala podľa § 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku Rady (ďalej ako „RP“) z vlastného podnetu konanie voči spoločnosti News and Media Holding, a. s., IČO: 47 256 281, so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01 (ďalej len „odporca“). Odporcom bol v mesiaci január 2022 na portáli Plus jeden deň (https://www1.pluska.sk/) v sekcii „Vtip dňa“ uverejnený vtip v znení „Aké pole je treba no to, aby vás Cigáni neokradli – zemiakové, repové alebo iné? Najlepšie mínové.“ (ďalej len „vtip“). Rada zároveň obdržala viacero podnetov z radov verejnosti.
 2. Rada začala vo veci konanie z vlastného podnetu, keďže podľa jej názoru vtip je svojím obsahom schopný podnecovať k nenávisti, intolerancii a diskriminácii Rómov. S ohľadom na uvedené sa Rada rozhodla v konaní preskúmať, či uverejnenie vtipu neporušuje niektoré z ustanovení Etického kódexu novinára (ďalej len „EK“).
 3. Podľa zistení Rady je odporca prevádzkovateľom portálu Plus jeden deň (https://www1.pluska.sk/), kde bol vtip uverejnený. Rada vo veci vtipu zaznamenala značne búrlivú spoločenskú diskusiu. Uverejnenie vtipu bolo vo všeobecnosti značne verejne kritizované na čo reagoval odporca stiahnutím vtipu z portálu. Redakcia svoje konanie odôvodnila len tým, že vtip pochádzal z externého zdroja a jeho obsah nebol skontrolovaný pred zverejnením. Rovnako bolo uverejnené ospravedlnenie nasledovného znenie „Vtip sme okamžite stiahli a do budúcna sa budeme takýmto chybám vyhýbať. Samozrejme, nebolo v našom úmysle nikoho uraziť a plne rešpektujeme všetky kultúrne aj národnostné menšiny,”
 4. Nakoľko nemožno považovať odstránenie vtipu z portálu a zverejnené ospravedlnenie za dostatočnú nápravu, začala Rada konanie z vlastného podnetu a vyzvala odporcu listom zo dňa 15. 2. 2022 na vyjadrenie.
 5. K výzve rady sa vyjadril odporca listom zo dňa Vo svojom vyjadrení odporca uviedol, že ho „situácia s vtipom na našej stránke www.pluska.sk zverejneným v januári 2022, veľmi mrzí a ospravedlňujeme sa zaň. Text do sekcie “Vtip dňa” nastavujú poverení dvaja redaktori po desiatkach z verejne prístupných zdrojov. V tomto prípade zodpovedný pracovník vtip pri jeho publikovaní na stránku dostatočne neskontroloval.“ Rovnako odporca uviedol, že „si je vedomý toho, že niekomu sa zverejnenie tohto vtipu môže zdať ako porušenie Etického kódexu novinára, no s absolútnou istotou môžem potvrdiť, že sme nikoho úmyselne nechceli uraziť a úplne rešpektujeme všetky kultúrne aj národnostné menšiny. Vtip sme okamžite stiahli a do budúcna sa budeme takýmto chybám vyvarovať. Mrzí nás však, že my sme vtip zo stránky okamžite odstránili, a bol na nej len niekoľko hodín, no „senzáciu“ živili ďalej známe osobnosti na sociálnych sieťach, ktoré nás za to hanili, no sami prispievali k tomu, aby sa tento omyl šíril ďalej, napriek tomu, že sme viacerých z nich, požiadali o to, aby ho stiahli. Dodnes má napríklad vtip na svojom facebookovom profile poslanec NR SR Miroslav Kollár, ktorý celú kauzu spustil – viď. Screenshot“. Rovnako odporca vo vyjadrení poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. 04. 2020, sp. zn. 8Asan/15/2019, s právnou vetou zverejnenou na portáli www.najprávo.sk.
 6. Podľa § 1 ods. 1 RP Rada prerokúva a vydáva rozhodnutia o sťažnostiach na porušenie etických zásad novinárskej práce definovaných Etickým kódexom v produktoch žurnalistickej činnosti, ktorými sa rozumie zvyčajne výsledok tvorivej duševnej činnosti osoby, určený primárne na šírenie ideí a informácií vo forme žurnalistického textu, resp. fotografiou, ilustráciou, zvukovou, zvukovoobrazovou alebo inou súčasťou zverejneného žurnalistického textu, ktorý bol šírený v Slovenskej republike,
 7. Podľa čl. II ods. 1 EK „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.”

  Podľa čl. II ods. 3 EK „Novinár dbá o to, aby všetky jeho verejné prejavy neodporovali základným princípom novinárskej práce ustanoveným v ods. 1 a 2 tohto článku”.

  Podľa čl. IV ods. 3 EK „Novinár nepodnecuje priamo ani nepriamo akúkoľvek nenávisť, intoleranciu alebo diskrimináciu založenú najmä na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná”.

  Podľa čl. IV ods. 6 EK „Novinár priamo ani nepriamo nepodporuje porušovanie ľudských práv, násilie alebo poškodzovanie životného prostredia.“

 8. V súlade so Štatútom Rady ako aj citovanými ustanoveniami RP má Rada právomoc rozhodnúť vo veci. Vtip je produktom žurnalistickej činnosti a bol šírený na webovom sídle prevádzkovanom odporcom. Ako orgán etickej samoregulácie Rada nenahrádza orgány zriadené právnymi predpismi za účelom ochrany práv dotknutých fyzických osôb a právnických osôb, ale rozhoduje výlučne o tom, či produkt žurnalistickej činnosti porušuje etické princípy práce novinára ustanovené v EK.
 9. Rada považuje vtip za mimoriadne nevhodný a prekračujúci akékoľvek medze slušnosti. Rovnako Rada považuje vtip za odporujúci ustanoveniam EK označeným v tomto rozhodnutí. Ide o závažné porušenie etických pravidiel, ktoré nie je možné vo verejnom priestore v žiadnom prípade tolerovať. Novinári ako aj vydavatelia a prevádzkovatelia webových portálov musia byť schopní zabezpečiť, aby obdobné rasistické výplody ako vtip nemohli byť v žiadnom prípade publikované v rámci akejkoľvek mediálnej služby za ktorú zodpovedajú. Na pleciach tvorcov produktov žurnalistickej činnosti (mediálnych obsahov) a osôb, ktoré zabezpečujú šírenie produktov žurnalistickej činnosti je značná zodpovednosť voči spoločnosti. Ich možnosť ovplyvňovať verejnú mienku šírenými ideami a informáciami musí ísť „ruka v ruke“ so zárukami súladu tohto postupu s právnymi predpismi, ako aj etickými pravidlami. Šírenie štvavej rasistickej propagandy nie je realizácia slobody prejavu alebo publikovanie „čierneho humoru“, resp. satiry reflektujúcej aktuálne spoločenské témy. Lacné útoky na marginalizovanú sociálne znevýhodnenú menšinu zovšeobecňovaním a stereotypizáciou prostredníctvom vyslovene primitívneho vtipu, nemajú mať v médiách vôbec žiaden priestor.
 10. Rada si je vedomá, že odporca v relatívne krátkom čase vtip odstránil z portálu, teda tento komunikát prestal šíriť. Na druhej strane tak odporca spravil až po masívnej verejnej kritike a za svoje konanie sa verejnosti ospravedlnil nedostatočne. Odporca nevykonal nič, čím by svoj nesprávny postup akokoľvek v etickej rovine uviedol na správnu mieru. Len odstránenie vtipu z portálu, formálne konštatovanie, že prišlo k chybe a že odporcu situácia mrzí, resp., že odporca nechcel nikoho úmyselne uraziť Rada nepovažuje za dostatočné vo vzťahu k závažnosti porušení EK, spôsobených zverejnením vtipu. Ak bol vtip zverejnený na portáli v dôsledku systémového zlyhania redakcie alebo v dôsledku zlyhania jednotlivca, nejde o situáciu, ktorá by mala byť odporcom zľahčovaná a relativizovaná. Hľadanie výhovoriek a predostretie „nejakej verzie“ verejnosti nepovažuje Rada v danej situácii za adekvátne. Od odporcu by Rada očakávala úprimnú reakciu na jeho chybu a primerané verejné ospravedlnenie. Ak sa odporca obmedzí len na konštatovanie, že nešlo o „úmysel“ nie je možné toto vnímať ako skutočnú a úprimnú snahu ospravedlniť sa za závažné etické zlyhanie. Rada sa domnieva, že zverejnené ospravedlnenie nie celkom reflektovalo závažnosť situácie a nevníma ho ako adekvátne. Aj v tomto ohľade nepovažuje Rada následnú verejnú kritiku odporcu za „živenie senzácie“ ale za oprávnenú a vhodnú reakciu verejnosti.
 11. S ohľadom na nedostatočnú reakciu odporcu na vlastné porušenie EK, považuje Rada za primerané, aby aj napriek odstráneniu vtipu z portálu rozhodla v zmysle RP o porušení EK.
 12. Vzhľadom na uvedené Rada dospela k záveru, že uverejnením vtipu došlo k porušeniu povinnosti novinára podľa čl. II. ods. 1 a 3, čl. IV ods. 3 a 6 EK.
 13. Poučenie:
  Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho
  poriadku Rady.

  V Bratislave dňa 11. mája 2022

  Mgr. Alena Pániková
  Predsedníčka TR SR Rozhodnutia