č. k. 03/2019

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry dňa 3. decembra 2019 podľa § 1, odseku 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike rozhodla o konaní č. k. 03/2019 z vlastného podnetu vo veci titulku elektronického vydania Denníka N z predpoludnia 2. októbra 2019 Zlatý hlas z Prahy, božský Kája, národný umelec, ale i zombie či idiot hudby. Kto bol vlastne Karel Gott?.

V zmysle čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky 6. októbra 2019 vydavateľa vyzvala, aby sa k podnetu vyjadril. Urobil tak prostredníctvom šéfredaktora Denníka N M.K. V liste sa o. i. uvádza:

„Text s titulkom, ktorý riešite, Denník N uverejnil dňa 21. júla 2019, viac ako dva mesiace pred smrťou Karla G. Text vznikol pri príležitosti 80. narodenín speváka. Titulok nie je hodnotením redakcie denníka N, sú v ňom presné citáty viacerých osobností českého kultúrneho života. Ako o idiotovi hudby o G. hovoril svetovo uznávaný spisovateľ Milan K., ako o zombie historik architektúry Zdeněk L.

Veľký profil Karla G. sme po informácii, že skonal, vytiahli opäť na titulnú stránku nášho webu. Pôvodný titulok tam bol presne šesť minút. Veľmi rýchlo sme si uvedomili, že v novej situácii nie je vhodný a zmenili ho. Čitateľom Denníka N sme sa aj okamžite ospravedlnili na facebooku.

Nebolo naším zámerom urážať Karla G., ani jeho fanúšikov v Česku a na Slovensku. Šesť minút však stačilo českému bulvárnemu denníku Blesk, aby z toho urobil škandál a nepravdivo a teda aj v rozpore s novinárskou etikou zaviedol verejnosť, že to bolo naším zámerom a titulok vznikol v reakcii na smrť Karla G.“

Šéfredaktor M.K. prejavil ochotu zúčastniť sa na zasadnutí TR SR. Objasnil okolnosti prípadu a reagoval na otázky a pripomienky členov Rady. Úvodom skonštatoval, že, niet pochybností, že došlo ku chybe.” Urobili sme chybu, ktorú sme si uvedomili a chybu sme opravili. Vytiahli sme na titulnú stranu starší text, ktorý vznikol mesiace pred tým, ako došlo k úmrtiu K. G. a tento bol 6 minút vytiahnutý na titulnú stránku aj s pôvodným titulkom, ktorý bol v danej situácií nevhodný a nebol k situácií primeraný, čo sme následne upravili a opravili”.

rozhodnutie:
TR SR rozhodla, že Denník N publikovaním titulku v elektronickom vydaní Denníka N predpoludním 2. októbra 2019 Zlatý hlas z Prahy, božský Kája, národný umelec, ale i zombie či idiot hudby. Kto bol vlastne Karel Gott? porušil Etický kódex novinára v čl. II, bod 1 pokiaľ ide o povinnosť novinára pri svoje práci rešpektovať ako prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti a v čl. III, bod 6, pokiaľ ide o povinnosť novinára vytvárať titulky textov tak, aby tieto neboli zavádzajúce, ani nepravdivé, porušil Etický kódex novinára a vydavateľovi vyslovuje
upozornenie.

Stanovisko TR SR k odpovedi Denníka N na výzvu Rady:

  • Odporca tvrdí, že titulok nie je hodnotením Denníka N, ale sú to citáty viacerých osobností. Uvedenie citátov je však vyjadrením postoja autora či editora článku a jeho hodnotovej orientácie.
  • Či bol titulok vonku šesť minút, šesť hodín alebo šesť mesiacov je irelevantné. Morálne dôsledky sú tu bez ohľadu na dĺžku vystavenia.
  • Denník Blesk ničím nezavádzal, len konštatuje fakt, na jeho tvrdení nie je nič nepravdivé. Neskúma, či to bol zámer Denníka N alebo nedopatrenie. Čím Blesk porušil novinársku etiku.
  • Už v júli bol titulok Denníka N neetický, K.G. bol vážne chorý a pred verejnosťou neskrýval diagnózy.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 3. decembra 2019

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia