č. k. 03/2017

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Ing. Ivan Podstupka , JUDr. Peter Kerecman, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 03/2017 na zasadnutí dňa 01. marca 2017 o sťažnosti navrhovateľa – Ing. J. Š., bytom ul. Martina Hamuljaka 1415/30, 026 01 Dolný Kubín zo dňa 05.01.2017, proti odporcovi – týždenníku MY Oravské noviny – Naša Orava, vydávanému spoločnosťou Petit Press, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava podľa §8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla takto:
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že týždenník MY Oravské noviny – Naša Orava publikovaním materiálu s názvom Spor medzi OFZ a aktivistom skončil na súde. Ide o skládky na strane 4 týždenníka č. 49 zo dňa vydania 13. decembra 2016 neporušil Etický kódex novinára.
 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola doručená sťažnosť Ing. J. Š. na týždenník MY Oravské noviny – Naša Orava. Predmetom sťažnosti je článok Spor medzi OFZ a aktivistom skončil na súde. Ide o skládky publikovaný v 49. čísle týždenníka ročníka 2016, ktorý sa zaoberá okolnosťami žaloby podanej spoločnosťou OFZ na sťažovateľa, aktivistu J. Š.. Predmetom žaloby sú vyjadrenia sťažovateľa k téme skládok priemyselného odpadu v lokalite Široká pri Dolnom Kubíne.

Sťažovateľ namieta uvedenie nepravdivých informácií a vymyslených urážlivých tvrdení voči svojej osobe, vytrhnutie použitých informácií z kontextu a neobjektívnosť autora materiálu Martina Paveleka v informovaní verejnosti, ktorú ilustruje na konkrétnych príkladoch. Sťažovateľ ďalej vo svojej sťažnosti uvádza, že autor ho pred publikovaním článku nekontaktoval k téme článku ani sporu samotnému. V sťažnosti ďalej uvádza, že ku cti týždenníka slúži zverejnenie jeho reakcie na predmetný článok, o ktoré redakciu požiadal.

Tlačová rada si k sťažnosti vyžiadala stanovisko Odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Dňa 07.02.2017 Odporca adresoval Rade Stanovisko k

sťažnosti na porušenie zásad novinárskej etiky podpísané Lýdiou Vojtaššákovou, šéfredaktorkou týždenníka MY Oravské noviny – Naša Orava. Stanovisko obsahuje konštatovanie, že redakcia sa témou skládok venovala v minulosti už viackrát. Približuje metodiku tvorby predmetného materiálu a zdôrazňuje, že redakcia na žiadosť Sťažovateľa v nasledujúcom vydaní týždenníka publikovala jeho reakciu na článok v pôvodnom znení a rozsahu. Tým považuje nárok Sťažovateľa na reakciu za dostatočný.

Pred prijatím rozhodnutia Rada preskúmala predmetný článok s dôrazom na vyhodnotenie opodstatnenia námietok Sťažovateľa a argumenty v Stanovisku Odporcu k námietkam. Tlačová rada konštatuje, že – tak, ako uvádza v Stanovisku Odporca – úvod článku tvoria fakty o skládkach, ďalšie časti sú venované vyhláseniam Sťažovateľa – aktivistu a podrobnejšiemu zdôvodneniu podania žaloby hovorcom OFZ, čo bol aktualizačný moment pre návrat k téme. Ďalšie technické a organizačné súvislosti v článku vysvetľuje člen predstavenstva OFZ. Článok je ukončený vysvetľujúcim postojom Sťažovateľa: “Nechcem bojovať proti OFZ ani spasiť svet. Chcem len zabrániť, aby sa na toto miesto ukladal ďalší komunálny odpad, lebo tým sa definitívne znemožní riešenie,” dodal Š..

Konštatovanie v Stanovisku Odporcu: “…k podaniu žaloby, čo bol vlastne aktualizačný moment pre návrat k téme…” považuje Tlačová rada SR za kľúčové – z obsahu, metodiky spracovania i celkového vyznenia predmetného článku vyplýva, že jeho poslaním a zároveň zámerom autora nebolo hľadať odpoveď na otázku Kto je zodpovedný za jedovatý arzén vo vode?, ale informovať o jednom z ďalších (čiastkových) krokov v celej kauze – podaní žaloby na Sťažovateľa. Z tohto uhla pohľadu považuje Rada podtitul článku Kto je zodpovedný za jedovatý arzén vo vode? za mierne zavádzajúci, keďže pri spracovaní článku nebolo ambíciou autora hľadanie odpovede na túto otázku. Opodstatnenie uvedenia podtitulku možno akceptovať len v súvislosti so zámerom redakcie jeho použitím zdôrazniť príslušnosť článku k sérii materiálov publikovaných k danej téme v rozličných časových intervaloch a pripomenúť čitateľovi kontext.

V sťažnosti Sťažovateľ namieta expresívnosť útoku na svoju osobu a neobjektívnosť v informovaní verejnosti na príkladoch:

  • použitie slov klamstvo, podvod, jednoznačný a úmyselný podvod na označenie konania Sťažovateľa
  • slová “tvrdil, že je to vyčistená voda z čističky” podľa Sťažovateľa nikdy z jeho úst nezazneli
  • nenáležité použitie konštatovania: “na základe jedného merania, ktoré navyše ani nebolo spravené podľa
    predpisov”

Na podporu svojej argumentácie Sťažovateľ ako prílohy sťažnosti zaslal úradný prepis svojho vystúpenia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne 30. júna 2016 a Protokol o skúške č. 4724/2016, ktorý na základe objednávky Združenia Slatinka so sídlom vo Zvolene vypracoval INGEO – ENVILAB, s.r.o. Práve obsah vystúpenia Sťažovateľa – aktivistu na zasadnutí MsZ v Dolnom Kubíne 30. júna 2016 sa stal podnetom pre podanie žaloby zo strany spoločnosti OFZ.

Rada po preskúmaní predmetného článku konštatuje, že vyššieuvedené slová a konštrukcie, ktoré namieta Sťažovateľ, vo svojom stanovisku vyžiadanom redakciou uviedol respondent – hovorca spoločnosti OFZ. Zároveň ich označil ako kľúčové pre podanie žaloby, čím vysvetlil dôvod jej podania v súlade so zámerom autora pri tvorbe článku.

V ďalšej časti sťažnosti Sťažovateľ uvádza časti Etického kódexu novinára, ktoré podľa neho autor článku Martin Pavelek porušil. Ide o časť II. Základné hodnoty, bod 2: nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

Tlačová rada konštatuje, že priestor pre popis témy a problému a uvedenie stanovísk dotknutých osôb v predmetnom článku považuje za vyvážený. Rovnako ďalšie základné hodnoty, ktorými sa má vo svojej tvorivej činnosti riadiť novinár, nepovažuje spracovaním predmetného článku za dotknuté. Vyváženosť a snahu o objektivitu potvrdzuje aj okamžité publikovanie celého znenia stanoviska Sťažovateľa v najbližšom vydaní týždenníka 20. decembra 2016 a súčasné uverejnenie všetkých príloh, ktoré Sťažovateľ s reakciou na článok zaslal, na webstránke periodika www.nasaorava.sk. Na ich uverejnenie upozornila zároveň čitateľov v printovom vydaní týždenníka.

Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza, že autor ho pred publikovaním článku nekontaktoval k téme článku ani sporu samotnému. Odporca vo svojom Stanovisku túto skutočnosť potvrdzuje s odôvodnením: “Je pravda, že autor článku použil vyjadrenia J. Š. z jeho vystúpenia na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Dolný Kubín a nie z priameho oslovenia. Zobral však pritom do úvahy odmietnutie sa vyjadrovať k téme kolegovi z webového portálu nášho vydavateľstva www.sme.sk. “Š. svoje slová na zastupiteľstve pre prebiehajúci spor nechcel komentovať.”

V závere svojho podania Sťažovateľ konštatuje, že po uverejnení jeho reakcie na predmetný článok redakciou MY Oravské noviny – Naša Orava myslel, že “prípad nechám po tomto opatrení ležať. Po mesiaci sa to však ukázalo ako nedostatočné, pretože predstavitelia druhej strany šírili pôvodný článok cez svojich známych a moje vysvetlenie v nasledujúcich novinách sa dostalo ku málokomu.” Na tomto mieste Rada konštatuje, že publikovaním odpovede naplnila redakcia ustanovenia Tlačového zákona a nebolo jej zodpovednosťou ovplyvňovať ďalší postup tretích

strán. Objektívne zmerať čitateľský zásah predmetného článku a publikovanej reakcie naň možno len na základe rezprezentatívneho prieskumu. Akékoľvek konštatovanie o väčšom zásahu niektorého z publikovaných materiálov považuje Rada za subjektívne a uvedený argument na podanie sťažnosti za irelevantný.

Rada sa oboznámila s obsahom článku Spor medzi OFZ a aktivistom skončil na súde. Ide o skládky publikovaný v 49. čísle týždenníka ročníka 2016 a po konfrontácii jeho obsahu so sťažnosťou a stanoviskom Odporcu dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 01. 03. 2017

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia