č. k. 02/2023Rozhodnutia

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 02/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľov JUDr. Dušana K., PhD., JUDr. Erika M., JUDr. Jakuba K. a JUDr. Jána K., proti odporcovi spoločnosti POSTOJ MEDIA, s.r.o., so sídlom Pražská 11, Bratislava 811 04, IČO: 50205668, ktorá je prevádzkovateľom spravodajského webového portálu www.postoj.sk, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

K porušeniu čl. II ods. 1 a 2, čl. III ods. 3 a 8 a čl. IV. ods. 2 a 7 Etického kódexu novinára uverejnením článku s názvom “Policajná mafia/Kto riadi útoky na kajúcnika Slobodníka” publikovanom na spravodajskom portáli www.postoj.sk dňa 11. 11. 2022 nedošlo.


Odôvodnenie

 1. Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 09. 02. 2023 elektronicky doručená sťažnosť (ďalej len „Sťažnosť“) pánov JUDr. Dušana K., PhD., JUDr. Erika M., JUDr. Jakuba K. a JUDr. Jána K. (ďalej ako „Sťažovatelia“) zo dňa 9. 2. 2023, voči článku “Policajná mafia/Kto riadi útoky na kajúcnika Slobodníka” publikovanom na spravodajskom portáli www.postoj.sk dňa 11. 11. 2022 (ďalej len “Článok”), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť POSTOJ MEDIA, s.r.o., so sídlom Pražská 11, Bratislava 811 04, IČO: 50205668 (ďalej ako „Odporca“).
 2. Sťažovatelia namietajú, že v Článku boli zverejnené neprimerané hodnotiace úsudky, ktoré neoprávnene zasahujú do ich práv a tak Článkom malo prísť k porušeniu ustanovení čl. II ods. 1 a 2, čl. III ods. 3 a 8 a čl. IV. ods. 2 a 7 Etického kódexu novinára (ďalej len “Kódex”). V Sťažnosti sú namietané konkrétne nasledovné výroky z Článku

  • Advokáti Dušana Kováčika chcú spochybniť dôveryhodnosť bývalého šéfa finančnej polície. V pozadí však zrejme ťahá nitky niekto iný.
  • Kováčik a jeho advokáti sú v aktuálnej spravodajsko-politickej hre skôr baranidlom. Organizátorom a hýbateľom deja je zrejme Košč, ktorý stojí podľa Slobodníka aj za údajne kompromitujúcou nahrávkou.
  • ide o nelegálny záznam súkromného rozhovoru, ktorý navyše nijako nesúvisí s podanou obžalobou na dvojicu Košč, Kováčik. Je nanajvýš sporné, či ho mal vôbec sudca Truban pripustiť ako dôkaz

  Celý Článok a v ňom obsiahnuté hodnotiace úsudky považujú Sťažovatelia okrem iného za konšpiračné, nemajúce žiadny racionálny základ, a za hranicami novinárskej etiky. Sťažovatelia podrobne argumentujú, prečo považujú vyššie uvedené výroky za neoprávnené hodnotiace súdy a prečo by mal Článok byť porušením označených ustanovení Kódexu.

 3. K Sťažnosti sa vyjadril Odporca prostredníctvom šéfredaktora svojim podaním zo dňa 30. 03. 2023. Poukázal na skutkový podklad hodnotiacich úsudkov použitých v Článku.
 4. Na základe vyššie uvedeného preto Rada posúdila obsah Sťažnosti a splnenie formálny náležitostí pre prejednanie sťažnosti. Rada dospela k záveru, že Sťažnosť spĺňa všetky formálne náležitosti stanovené rokovacím poriadkom Rady podľa § 2 ods.1 Rokovacieho poriadku Rady (ďalej ako „RK“). V Sťažnosti boli presne špecifikované časti Článku, ktoré považujú Sťažovatelia za porušenie Kódexu ako aj boli označené príslušné ustanovenie Kódexu, ktoré mali byť Článkom porušené. V súlade s ustanovením § 1 ods. 4 RK preskúmala Rada Článok v rozsahu vymedzenom v Sťažnosti. Rada zdôrazňuje, že nie je oprávnená posudzovať priebeh trestných konaní ako aj skúmať pravdivosť, nepravdivosť či zákonnosť dôkazov vykonávaných v rámci trestného konania. Úlohou Rady je výlučne posúdiť, či obsahom Článku v rozsahu Sťažnosti došlo/nedošlo k porušeniu Kódexu.
 5. Článok je komentárom a bol aj zverejnený v časti portálu označenej ako “Komentáre a názory”. Rovnako tak Sťažovatelia nenamietajú uvedenie nepravdivých informácií v Článku, ale len hodnotiace úsudky v ňom obsiahnuté a takpovediac celkové vyznenie Článku.
 6. Rada má za preukázané, že Článok bol zverejnený v rámci diskusie o otázke verejného záujmu, jeho obsah je legitímnym predmetom záujmu verejnosti. Sťažovatelia sú bezpochyby osobami verejného záujmu a bývalý špeciálny prokurátor JUDr. Dušan K., PhD. dokonca osobou absolútneho verejného záujmu. Tieto skutočnosti Rada zohľadnila pri prejednávaní Sťažnosti.
 7. Rada odmieta polemizovať s autorom Článku a Sťažovateľmi, či ten ktorý dôkaz je zákonný alebo či mal byť pripustený v trestnom konaní. Na tieto otázky dá v konečnom dôsledku odpoveď až právoplatné súdne rozhodnutie. Na druhej strane patrí k výsadám a veľkorysosti demokratickej spoločnosti, že novinári majú právo polemizovať a dokonca aj kritizovať postupy a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní (včítane súdu). V demokratickej spoločnosti nie je možné obmedziť toto právo nad mieru nevyhnutnú na dosiahnutie niektorého z legitímnych cieľov. Ani ochrana práv iných, prípadne imperatív zachovania nezávislosti a autority súdnej moci neumožňujú a priori obmedziť médiá v kritike a hodnoteniach. Rovnako Kódex nie je nástrojom (auto)cenzúry novinárov a jeho účelom je zachovávanie novinárskej etiky pri rešpektovaní práva na slobodu prejavu ako jednej z najdôležitejších záruk zachovania demokratického a právneho štátu.
 8. Vo všeobecnosti Rada konštatuje, že Článok ako aj jednotlivé Sťažovateľmi označené výroky nepredstavujú prekročenie hraníc definovaných pre novinárov Kódexom ako aj limitmi slobody prejavu.
 9. Rada v Článku nevzhliadla rozpor s hodnotami osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Obsah Článku možno považovať za príspevok k diskusii o otázke verejného záujmu realizovaný slušnou formou rešpektujúc verejnosti dostupné fakty ale aj využívajúci možnosť polemiky a kritiky. V Článku ako komentári nie je možné vidieť porušenie zásad nestrannosti, vyváženosti, objektivity, čestnosti, pravdivosti, zodpovednosti a dôsledného overovania faktov. Článok je kritikou, ktorá má skutkový základ a autor Článku je podľa názoru Rady oprávnený polemizovať a hodnotiť postupy orgánov činných v trestnom konaní. Podľa vedomosti Rady takto postupujú aj Sťažovatelia, ktorí taktiež verejne a ostro kritizujú orgány činné v trestnom konaní. Nie je jasné, prečo by výsadu kritického hodnotenia nemal využívať v danom kontexte autor Článku ak sami Sťažovatelia produkujú nemenej kritické výstupy.
 10. Podľa Rady v Článku neboli jeho autorom úmyselne zverejnené žiadne nepravdivé informácie. V konečnom dôsledku takto ani Sťažovatelia neargumentujú v Sťažnosti. Polemika ohľadne zákonnosti nahrávky ako dôkazu v trestnom konaní je legitímna a neodporuje Kódexu. To, že prokurátorka najprv voči použitiu nahrávky nenamietala neobmedzuje novinárov v takejto polemike. Uvedené platí o to viac, že prokurátor neskôr tento svoj postoj zmenil a voči zákonnosti nahrávky ako dôkazu sa vymedzil.
 11. Ako už bolo uvedené vyššie, Článok ako komentár bol zverejnený v časti portálu určenej pre tento žurnalistický žáner a Rada nezistila porušenie čl. III ods. 8 Kódexu.
 12. Z Článku nevyplýva porušenie práva na prezumpciu neviny sťažovateľa K ako ani inej osoby. Zo Sťažnosti nevyplýva, ako by Článok toto právo mal partikulárne porušiť a ani Rada nezistila v Článku porušenie ustanovení čl. IV ods. 2 Kódexu. Kritika postupu súdu a zopakovanie tvrdení jedného zo svedkov nie je možné hodnotiť ako zásah do prezumpcie neviny.
 13. Rada má za to, že autor Článku použil adekvátne výrazové prostriedky, ktoré zodpovedajú téme a kontextu ich použitia. Ak autor Článku tvrdí, že podľa jeho názoru „za nitky ťahá niekto iný“, nejde o neslušné a prehnané vyjadrenie, ktoré by odporovalo novinárskej etike. V Článku autor vysvetľuje, kto by mal byť takouto osobou a prečo sa uvedené domnieva. Subjektívny nesúhlas Sťažovateľov s takýmto vyjadrením nie je smerodajný pri posúdení súladu s Kódexom. Ani prirovnanie za použitia výrazu „baranidlo“ nie je podľa názoru Rady také, ktoré by bolo možné označiť za neadekvátne expresívne alebo vybočujúce z limitov slušnosti. Toto prirovnanie bolo použité v takom kontexte, ktorý bezpochyby umožňuje čitateľovi vnímať význam a podstatu popisovanej situácie.
 14. Vzhľadom na vyššie uvedené Rada dospela k záveru, že uverejnením Článku nedošlo k porušeniu Kódexu, tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 25. apríla 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR