č. k. 02/2020

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 02/2020 na zasadnutí dňa 21. 10. 2020 v konaní začatom podľa § 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku rozhodnutím z 29. 6. 2020 proti týždenníku www.pluska.sk, ktorého vydavateľom je News and Media Holding, a. s., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava,

rozhodla takto:
Konanie zastavuje.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bol doručený 26. 6. 2020 e-mail od Filipa S. z Denníka N, ktorý sa obrátil na Radu s otázkou, či sa plánuje zaoberať článkom webu Pluska.sk, ktorý sexualizuje 10-ročné dievča, dcéru Borisa K. Sáru (Titulok: FOTO Dcéra Heringhovej a Kollára má len 10, no pozrite, ako vyzerá: Zo Sáry rastie MEGA KOSŤ!; , pričom v galérii k článku je zverejnená nerozostrená fotografia dieťaťa.

Podľa čl. 16 Dohovoru o právach dieťaťa: 1. Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť. 2. Dieťa má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom alebo útokom.

Etický kódex novinára v čl. II Základné princípy práce novinára bod 1) stanovuje, že „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti“. Podľa článku IIbod 2) Etického kódexu novinára “Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov”.

V súlade s článkom IV bod 1) Etického kódexu novinára „S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej fyzickej osoby ako ani zverejňovať záznamy osobnej povahy tejto dotknutej fyzickej osoby“. V zmysle článku IV bod 6) Etického kódexu novinára “Novinár priamo ani nepriamo nepodporuje porušovanie ľudských práv, násilie alebo poškodzovanie životného prostredia, ”. Podľa článku IV bod. 7) Etického kódexu novinára “Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky.”

Na základe citovaného ustanovenia Rokovacieho poriadku rozhodla TR SR o začatí konania za účelom preskúmania dodržania Etického kódexu novinára v súvislosti s publikovaným článkom.

V zmysle čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky vyzvala TR SR dňa 30. 6. 2020 šéfredaktorku Plus jeden deň Ivanu M. na základe citovaného ustanovenia Rokovacieho poriadku, aby sa k sťažnosti do 30 dní vyjadrila. O začatí konania TR SR informoval aj portál HN online (Stratégie) dňa 1. 7. 2020.

V súvislosti s tým, že odporca vykonal nápravu porušenia novinárskej etiky tým, že proaktívne prepísal namietané titulky na portáli pluska.sk na znenie: 10-ročná dcéra dcéra Kollára a Heringhovej Sara: Veď vyzerá ako jej mladšia sestra! s podtitulkom Bývalá playmate a niekdajšia oficiálna partnerka Borisa Kollára (54) Andrea Heringhová (39) je hrdou mamou troch detí. Z prostrednej dcéry Sary Zoe (10) jej rastie riadna fešanda

Pretože rada zistila, že zo strany odporcu bola vykonaná náprava, ktorú Rada považovala za dostačujúcu, konanie podľa § 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku zastavila.

V Bratislave dňa 21. októbra 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia