č. k. 02/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot – pod č. k. 02/2018 na zasadnutí dňa 13. 03. 2018 o podnete Ing. J.B., z Brezna z 30. 01. 2018 proti odporcovi denník SME, na prešetrenie etickej stránky článku zverejneného v denníku SME – www.sme.sk, ktorého vydavateľom je Petit Press, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku TDR SR schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením komentára: “Nerobme pohromu zo Zemana, Zvolenie opileckého rusofila je len ďalším odkazom vidieka, že plody života nie sú rozdelené rovnomerne” uverejneného v denníku SME a na www.sme.sk dňa 29. 01. 2018 nedošlo k porušeniu Etického kódexu novinára, ale členovia TR SR vyjadrili názor, že autor použil expresívne vyjadrenie na hranici dobrého vkusu.


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) bol dňa 30. 01. 2018 doručený e-mailom podnet navrhovateľa Ing. J.B. proti odporcovi vydavateľovi denníka SME – www.sme.sk s návrhom na prešetrenie jeho podnetu vedenému pred TR SR pod č. 02/2018 a na prijatie opatrení.

Navrhovateľ podal podnet na prešetrenie etickej stránky komentára Toma Nicholsona zverejneného v denníku SME a na www.sme.sk dňa 29. 01. 2018 pod titulkom: “Nerobme pohromu zo Zemana, Zvolenie opileckého rusofila je len ďalším odkazom vidieka, že plody života nie sú rozdelené rovnomerne”. Podanou sťažnosťou namietal, že takáto urážka prezidenta susednej republiky v celoštátnom denníku je neprípustná a vyjadril presvedčenie, že odporca porušil niektoré zásady Etického kódexu novinára, porušené zásady však bližšie nešpecifikuje. Sťažnosť neobsahuje návrh rozhodnutia a ani inak neoznačuje ustanovenia Kódexu, ktoré mali byť uverejnením komentára porušené.

Sťažnosť bola zaevidovaná dňa 30. 01. 2018 pod číslom konania 02/2018. Dňa 1. 02. 2018 bol odoslaný doporučený list sťažovateľovi na jeho adresu trvalého bydliska s informáciou o ďalšom postupe. Zároveň odišla 1. 02. 2018 oficiálna žiadosť odporcovi — šéfredaktorke a vydavateľovi denníka SME na vyjadrenie.

Vydavateľ denníka SME zaslal svoje stanovisko TR SR písomným podaním zo dňa 26. 02. 2018. Podľa odporcu k porušeniu Etického kódexu novinára neprišlo. Šéfredaktorka vo svojom vyjadrení k podnetu uviedla, že vzhľadom na to, že ide o názorový útvar jasne označený ako komentár, kde je hodnotiaci úsudok prípustný, a vzhľadom na to, že ide o ústavného činiteľa, ktorý musí uniesť oveľa vyššiu mieru kritiky aj irónie než bežný občan, ani miera kritickosti v tomto prípade nenaráža na etický kódex.

Vo svojej odpovedi poukázala tiež na to, že narážky na Zemanov problém s alkoholom, jeho náklonnosť k Rusku a Putinovi aj jeho vulgarizáciu verejného priestoru sa bežne vyskytujú v komentároch uverejnených v médiách v Českej republike aj na Slovensku. Takisto upozornila na to, že Zemanovu náklonnosť k Rusku aj jeho problém s alkoholom dokladajú viaceré verejne prístupné videá. Vyjadrila presvedčenie, že autor neformoval svoj názor s cieľom urážať Zemana, ale skôr ho s použitím irónie a hyperboly charakterizovať.

TR SR sa oboznámila s obsahom podanej sťažnosti navrhovateľa a vyjadrením odporcu, oboznámila sa s obsahom napadnutého komentára a po riadnom zistení skutkového stavu na svojom zasadnutí 13. marca 2018 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

TR SR na podklade zisteného skutkového stavu konštatuje, že napadnutý článok napriek expresívnemu vyjadreniu v titulku nie je v rozpore s hodnotami a pravidlami stanovenými Etickým kódexom novinára, preto sťažnosti nevyhovela.

V tejto súvislosti si Rada dovoľuje upozorniť, že v publicistickom žánri komentár má novinár právo zaujať vlastné stanovisko a poznámky k aktuálnej téme či názoru.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy osebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 13. marca 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR Rozhodnutia