č. k. 02/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 02/2016 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné, 066 28 proti odporcovi týždenníku Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína, ktorého vydavateľom je VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné 066 01 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom“ v č. 1 ročníka XIX zo 4. januára 2016 v týždenníku Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína došlo k porušeniu Etického kódexu novinára a to čl. II bod 1 kódexu označujúceho za prvoradé hodnoty pre novinára hodnotu spravodlivosti a sluš¬nosti, čl. II bod 2 pokiaľ ide o povinnosť novinára riadiť sa zásadou nestrannosti, vyváženosti, objektivity, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti a čl. III bod 13 pokiaľ ide o povinnosť redakcie, ak sa ocitne v konflikte záujmov primeranou formou o tom informovať verejnosť.
V prevyšujúcej časti sťažnosti Tlačová rada konštatuje, že postupom týždenníka Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.
Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcovi upozornenie.

Vyzýva vydavateľa týždenníka Slovenský východ – Regionálne noviny Zemplína, aby uverejnil toto rozhodnutie v najbližšom možnom vydaní svojho periodika po doručení tohto rozhodnutia.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 14.1.2016 doručená sťažnosť Mesta Humenné, Kukorelliho 34, Humenné 066 28 (ďalej len „sťažovateľ“) proti odporcovi týždenníku Slovenský východ – Regionálne noviny

Zemplína, ktorého vydavateľom je VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné 066 01 (ďalej len „odporca“), týkajúca sa článkov „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom“ a „Prasklo potrubie, časť sídliska zostala bez vody“ v č. 1 ročníka XIX zo 4. januára 2016 týždenníka odporcu, uverejnením ktorých mal byť porušený čl. II bod 1., 2, čl. III bod 13 a čl. VI bod 1 Etického kódexu novinára (ďalej len „Kódex“), pretože šéfredaktorka týždenníka odporcu Anna Kornajová (ďalej len „šéfredaktorka“) tieto články zaoberajúce sa činnosťou spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. a konaním sťažovateľa napísala napriek tomu, že minimálne v troch prípadoch pre televíziu a rádio (TA 3 dňa 8. januára 2016, STV 5. januára 2016, Lumen 8. januára 2016) sa vyjadrovala ako hovorkyňa tejto spoločnosti, pričom vydavateľ odporcu je navyše personálne prepojený s väčšinovým spoločníkom tejto spoločnosti a obsahom týchto článkov porušila i ďalšie zásady novinárskej práce a to najmä povinnosť novinára riadiť sa zásadou nestrannosti, vyváženosti, objektivity, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti. Sťažovateľ ďalej tvrdil, že šéfredaktora týždenníka odporcu týmto konaním porušila i svoju povinnosť ako novinár v riadiacej pozícii aktívne podporovať dodržiavanie kódexu. Sťažovateľka v sťažnosti ďalej uviedla, že Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. má dvoch spoločníkov, pričom sťažovateľ je spoločníkom menšinovým. Šéfredaktorka sa ako hovorkyňa spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. vyjadruje k situácii v oblasti tepelnej energetiky v meste Humenné, ktorá je v poslednom čase veľmi diskutovanou témou a následne svoje vyjadrenia prezentuje v týždenníku odporcu. Pokiaľ sa venuje tejto téme v týždenníku, nevyžiada si však stanovisko k téme od sťažovateľa. Nepostupuje objektívne ani nestranne, neoveruje si fakty. Redakcia odporcu je v konflikte záujmov, keďže informuje pravidelne o aktivitách svojho majiteľa. Šéfredaktorka ako hovorkyňa Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. napríklad pre televíziu TA3 uviedla, že vyjadrenia vedenia mesta, podľa ktorých dochádza k fingovaným poruchám, svedčia o jeho nekompetentnosti, sú dôkazom, že nerozumejú základným princípom fungovania tepelného hospodárstva apod.

K sťažnosti sťažovateľ pripojil články „Prasklo potrubie, časť sídliska zostala bez vody“ a „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom“.

Témou článku „Prasklo potrubie, časť sídliska zostala bez vody“ je porucha vodovodného potrubia, ku ktorej došlo deň pred Silvestrom, pričom táto porucha nasledovala po poruche plynovodného a teplovodného potrubia. Porucha mala za následok prerušenie dodávok vody na Sídlisku Pod Sokolejom, odstránila ju VVS Košice, mala za následok únik pitnej vody a situáciu komplikoval mráz.

Článok „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom“ sa zaoberá udalosťou uvedenou v redakčnom perexe, ku ktorej došlo tesne pred Vianocami, keď časť obyvateľov mesta v bytovkách na troch uliciach, základná, materská škola, nákupné centrum a sanatórium ostali bez kúrenia. „Dôvodom je oprava troch vážnych porúch. Tie sú dôsledkom zastavenia realizácie rekonštrukcie teplovodných a horúcovodných rozvodov. Niektoré vetvy sú bez rekonštrukcie v prevádzke viac ako 40 rokov.“ Samotný článok pozostáva z vyjadrenia a popisu porúch a priebehu ich odstraňovania Milanom Bavoľárom, konateľom Humenskej energetickej spoločnosti, a. s. Je doplnený iba krátkymi uvodzovacími vetami. V závere článku je výrok Milana Bavoľára: „Pri odstránení prvej a druhej poruchy sa ukázalo, že vznikli na starom viac ako 40-ročnom potrubí. Na Duchnovičovej ulici sme teplovodné rozvody plánovali vymeniť za nové predizolované. Lenže rekonštrukcia sa neuskutočnila pre zastavenie realizácie investičného plánu Humenskej energetickej spoločnosti zo strany vlastníka rozvodov – mesta Humenné. Ide teda o dôsledok rozhodnutí, ktoré prijalo mesto, pretože kvôli tomu sme štyri roky nemohli investovať do rekonštrukcie teplovodných a horúcovodných rozvodov.“ Vysvetlil Bavoľár. „ V utorok 22. decembra sme oficiálne na mestskom úrade podali žiadosť o výkop. Keďže sme sa stretli s obvineniami, že si poruchy vymýšľame, pozvali sme zamestnancov mestského úradu na obhliadku výkopu v areáli škôlky a opráv porúch. V minulom roku sa nám stalo, že pri vážnej poruche pri Tatrabanke na Laboreckej ulici si mesto najalo nezávislého experta. Mal posúdiť, či sme si tú poruchu nevymysleli. Samozrejme znalec posúdil, že došlo k poruche, ktorú sme nijako nemohli ovplyvniť, povedal. „Všetkým odberateľom sa za nepríjemnosti súvisiace s výpadkom dodávok tepla v tomto predvianočnom období, ospravedlňujeme“, uzavrel Bavoľár.“ Pod článkom je uvedené: „(text a foto: korn)“.

Sťažovateľka k sťažnosti pripojila výpis z obchodného registra odporcu, z ktorého vyplýva, že jeho jediným spoločníkom bol MOF PRESS, s. r. o., neskôr MOF INVEST, a. s. a konateľkou jeho šéfredaktorka. Ako vyplýva z verejného výpisu z obchodného registra MOF INVEST, a. s. funkciu predstavenstva vykoná Ing. Vladimír Skoupil. Spoločníkmi Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. sú sťažovateľ a CHEMES, a. s. Humenné. Funkciu predstavenstva v spoločnosti CHEMES, a. s. vykonáva Ing. Vladimír Skoupil. Táto osoba bola aj konateľom MOF PRESS, s. r. o. Spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. odporca i CHEMES, a. s. Humenné sídlia na Chemlonskej 1 v Humennom (a sídlila tam aj spoločnosť MOF PRESS, s. r. o.)

Tajomník Rady vyzval šéfredaktora odporcu, aby sa vyjadril k pripojenej sťažnosti sťažovateľa v stanovenej lehote a zároveň ho upozornil na možnosť, aby

sám v tejto lehote preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámil rade, či tak urobil.

Odporca na výzvu Rady doručil vyjadrenie z 27. februára 2016, v ktorom uviedol, že v článkoch iba pravdivo opísal dopad konania primátorky sťažovateľa na spoločný majetok obyvateľov mesta, v tomto prípade 5 rokov nerekonštruované rozvody tepla. Sťažnosť sťažovateľa je snahou o cenzurovanie informácii. Nie je pravdou, že šéfredaktorka sa ako hovorkyňa Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. pravidelne vyjadruje k situácii v oblasti tepelnej energetiky v meste, išlo iba o vyjadrenia v prípadoch konkrétnych havárii tepelných rozvodov, keď ju o to požiadal konateľ spoločnosti, pretože jej dôveruje. Ako novinárka sa šéfredaktorka téme tepelného hospodárstva v meste venuje pravidelne niekoľko rokov spolu s kolegami novinármi. Pokiaľ sa šéfredaktora rozhodla ako novinár a občan hovoriť za Humenskú energetickú spoločnosť, s. r. o., je to jej právo. Pri písaní článkov oslovila túto spoločnosť, pretože má v nájme rozvody tepla a takýto postup považuje za dostačujúci. Išlo o informatívne články pre obyvateľov mesta. Aj v minulosti pri podobných témach oslovila nájomcov majetku mesta, pokiaľ oslovila aj sťažovateľa, odpoveď nedostala, v inom prípade sťažovateľ odmietol odpovedať na ňou položené otázky. Sťažnosť Rade je fackou demokracii. Primátorka sťažovateľa v minulosti upierala šéfredaktorke vedomosť o konaných tlačových konferenciách, bránila jej vo výkone novinárskeho povolania, slovne ju napadla (na rokovaní mestského zastupiteľstva 29. januára 2016), na čo šéfredaktorka reagovala mailom adresovaným primátorke. Odporca poukázal i na to, že bola proti nemu podaná žaloba zo strany sťažovateľa v inej veci, o ktorej nebolo ešte rozhodnuté. Primátorka sťažovateľa slovne atakuje aj iné novinárky, zhadzuje ich a uráža na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí dňa 23.5.2016. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, ale najmä so samotnými článkami.

Rada po oboznámení sa s oboma článkami vo vzťahu k článku „Prasklo potrubie, časť sídliska zostala bez vody“ konštatuje, že obsah tohto článku sa priamo nijako sťažovateľky nedotýka a preto sťažnosť sťažovateľky smerujúca voči nemu nemôže obstáť.

Odlišná je však situácia pokiaľ ide o druhý článok „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom“. Po oboznámení sa s jeho obsahom, vyjadrením odporcu, rada dospela k záveru, že sťažnosť je v tejto časti čiastočne dôvodná.

Podľa čl. II bod 1 kódexu pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a sluš¬nosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
Podľa čl. II bod 2 kódexu hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
Súčasťou hodnôt a zásad, ktorými sa je novinár povinný riadiť v zmysle čl. II kódexu je i povinnosť novinára v záujme objektívneho informovania verejnosti vždy umožniť vyjadriť sa vopred článkom dotknutej osobe k obsahu informácii, ktoré sa majú uverejniť. Nie je rozhodujúce, či vzťah medzi novinárom a takouto osobou je dlhodobo korektný, alebo problémový. Novinár je povinný vždy sa pokúsiť takto postupovať a pokiaľ oslovená osoba v primeranom čase na otázku novinára nereaguje, je povinný to v článku uviesť.
V tomto prípade odporca takto nepostupoval. Napriek tomu, že článok, ktorého cieľom bolo upozorniť na tému, o ktorej má verejnosť právo byť informovaná a okrem opisu udalosti (porúch, resp. havárií) mal ambíciu ponúknuť verejnosti aj odpoveď na otázku, v čom je príčina havárií teplovodného potrubia, ktorá spočíva v pasivite sťažovateľky v zmysle vyjadrenia respondenta Milana Bavoľára z Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. (zastavenie realizácie investičného plánu zo strany vlastníka rozvodov – mesta Humenné (…) dôsledok rozhodnutí, ktoré prijalo mesto, kvôli čomu nebolo možné štyri roky vykonávať rekonštrukcie potrubí), resp. v zmysle časti redakčného perexu odporcu (sú dôsledkom zastavenia realizácie rekonštrukcie teplovodných a horúco vodných rozvodov). Za tejto situácie bolo povinnosťou odporcu osloviť sťažovateľa, jeho vyjadrenie v článku uviesť, resp. uviesť, že poskytnuté nebolo. Ani samotný odporca pritom vo svojom vyjadrení k sťažnosti nevysvetľuje, prečo takto v tomto prípade nepostupoval, resp. naopak neuvádza, že by takto postupoval.
Z hľadiska obsahu článku je tento skutočne vo svojej prevažnej časti informáciou pre čitateľov o vzniku a postupe pri odstraňovaní porúch. Pokiaľ však ide o jeho záverečnú časť, ktorá sa zaoberá príčinami opísaného stavu, chýba tu akákoľvek informácia o tom, z akého dôvodu a či vôbec sťažovateľ skutočne pozastavil plánované rekonštrukcie teplovodných rozvodov. Článok preto ako celok neumožňuje čitateľovi vytvoriť si na vec objektívne názor.
Preto rada konštatovala porušenie čl. II bod 1 kódexu označujúceho za prvoradé hodnoty pre novinára hodnotu spravodlivosti a sluš¬nosti, čl. II bod 2 pokiaľ ide o povinnosť novinára riadiť sa zásadou nestrannosti, vyváženosti, objektivity, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti.
Podľa čl. III bod 13 kódexu, ak sa redakcia ocitne v konflikte záujmov, napríklad ak informuje o aktivitách svojho majiteľa, primeranou formou o tom informuje verejnosť.

Sťažovateľ v tejto súvislosti dôvodí jednak tým, že šéfredaktorka odporcu článok napísala napriek tomu, že viac ráz vystupovala ako hovorkyňa Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. a jednak tým, že vydavateľ odporcu je personálne prepojený s väčšinovým spoločníkom Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.
Rada považuje za preukázané, že šéfredaktorka odporcu verejne opakovane vystupovala ako hovorca Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o., napriek tomu napísala článok týkajúci sa činnosti tejto spoločnosti, pričom obe tieto skutočnosti nepoprel ani odporca vo vyjadrení k sťažnosti.
Podľa názoru Rady takýto postup novinára nezodpovedá jeho povinnosti vyplývajúcej z čl. III bod 13 kódexu. Samozrejme nie je vylúčené ani žiadnou normou zakázané, aby novinár pôsobil ako šéfredaktor týždenníka a súčasne ako hovorca obchodnej spoločnosti a pri plnení týchto úloh postupoval podľa pokynov jej vedenia. Podstatné však je, že ak má byť zachované právo verejnosti na prístup k objektívnym informáciám, v prípade ak novinár uverejní článok, ktorý má byť objektívnou informáciou a nie jeho výstupom ako hovorcu spoločnosti, dá v ňom priestor na vyjadrenie tejto spoločnosti, avšak nie dotknutej osobe (sťažovateľovi), malo by byť z článku zrejmé, že aký je vzťah jeho autorky k jednej z dvoch strán, ktoré sú v spore, tj. upozornenie na existujúci konflikt záujmov. Novinár by sa v takýchto situáciách však mal radšej uverejnenia takto koncipovaného článku vzdať a prenechať jeho prípravu kolegom, u ktorých nemôže vzniknúť pochybnosť o ich pomere k veci, resp. respondentovi, ktorý môže spochybniť objektivitu novinára. Konflikt záujmov nespočíva totiž iba v prípadoch informovania o aktivitách majiteľa periodika, ale toto ustanovenie je potrebné vykladať širšie. V tejto časti preto Rada považovala konanie šéfredaktorky odporcu za rozporné s čl. III bod 13 kódexu.
Pokiaľ však sťažovateľka argumentovala personálnym prepojením medzi jediným spoločníkom vydavateľa odporcu (MOF INVEST, a. s.) a väčšinovým spoločníkom Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. (CHEMES, a. s. Humenné) v tejto časti svoju sťažnosť podrobnejšie neodôvodnila. Z verejných údajov obchodného registra síce vyplýva, že predsedom predstavenstva spoločnosti MOF INVEST, a. s. ako aj spoločnosti CHEMES, a. s. Humenné je tá istá osoba (Ing. Vladimír Skoupil), iba z tohto údaja však nevyplýva také prepojenie oboch subjektov (vydavateľa odporcu a Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o.), ktoré by bez ďalšieho odôvodňovalo existenciu konfliktu záujmov v zmysle čl. III bod 13 kódexu. V konaní pred Radou je vecou sťažovateľa, aby svoje tvrdenia preukázal, pretože toto konanie nemá vyšetrovaciu povahu a rada nie je povinná za sťažovateľa zabezpečovať dôkazy pre podporu jeho argumentov. V tejto časti preto Rada sťažnosť za dôvodnú nepovažovala.
Sťažovateľka v sťažnosti namietala i porušenie čl. VI bod 1 kódexu, podľa ktorého novinár v riadiacej pozícii aktívne podporuje dodržiavanie tohto kódexu. V tejto časti Rada sťažnosti nevyhovela, pretože autorkou uverejneného článku je síce šéfredaktorka odporcu, avšak nekonala pritom ako novinár v riadiacej pozícii.

Vzhľadom na uvedené rada konštatovala, že uverejnením článku „Pre tri poruchy na rozvodoch tepla nemali teplo ani teplú vodu školské zariadenia aj bytovky v Humennom“ došlo k porušeniu kódexu v čl. II bod 1, 2 a čl. III bod 13, avšak v prevyšujúcej časti sťažnosti k porušeniu kódexu nedošlo, tj. vo vzťahu k článku „Prasklo potrubie, časť sídliska zostala bez vody“ a vo vzťahu k u konaniu šéfredaktorky pokiaľ ide o porušenie čl. VI bod 1 kódexu a čiastočne v vzťahu k porušeniu čl. III bod 13 pokiaľ ide o porušenie povinnosti primerane informovať verejnosť o konflikte záujmov spočívajúcom v prepojení vydavateľa odporcu a spoločnosti Humenská energetická, s. r. o., činnosťou ktorej sa druhý článok zaoberal.
Pri rozhodovaní o druhu sankcie v zmysle § 8 ods. 7 rokovacieho poriadku Rady zohľadnila rada intenzitu závažnosti porušenia novinárskej etiky, dôsledky pre postihnutého ako aj skutočnosť, že odporca na zmiernenie týchto následkov a na vylúčenie opakovania takéhoto porušenia nevykonal žiadne opatrenia. Dospela k záveru, že je dostatočnou sankciou vysloviť odporcovi iba upozornenie na porušenie kódexu.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady). Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonaní jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 23.05.2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej Rady SR
Rozhodnutia