č. k. 02/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., vo veci vedenej pod č. k. 02/2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľov : J. J., Pod Papierňou 1523/49, 085 01 Bardejov, B. T., Castle Street 202, Portchester – Fareham, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, CTI Slovakia s.r.o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, BJ Int. s.r.o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 2J s.r.o., Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, zastúpených JUDr. Matúšom Hríbom, advokátom, Na hradbách 5, 085 01 Bardejov (ďalej len právny zástupca) proti odporcovi Mgr. M. K. – PONET Press, Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, vydavateľovi a šéfredaktorovi novín Bardejovské novosti, podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla

  1. 1. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Despotické správanie“ v Bardejovských novostiach č. 15/2015 bol porušený čl. II, ods. 2 Etického kódexu novinára.
  2. 2. Tlačová rada sťažnosti vo zvyšnej časti nevyhovuje.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „Rada“) bola dňa 26.02.2015 doručená sťažnosť právneho zástupcu JUDr. Matúša Hríba, advokáta, Na hradbách 5, 085 01 Bardejov na Mgr. M. K. – PONET Press, Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, vydavateľa a šéfredaktora novín Bardejovské novosti (ďalej „odporca“). Ku sťažnosti bolo pripojených päť príloh.
Sťažovatelia namietajú, že uverejnením článku “Štefanská”priamo pod posteľou, ktorého autorom je Mgr. M. K. dňa 07.01.2015 v periodiku Bardejovské novosti č. 1/2015 boli porušené základné hodnoty práce novinára, konkrétne hodnoty slušnosti (bod II.1. Etického kódexu novinára) nestrannosti, pravdivosti i dôsledného overovania faktov (bod II.2. Etického kódexu novinára). Sťažovatelia rozsiahlo citujú napadnutý článok a argumentujú, ktoré v ňom obsiahnuté skutkové tvrdenia sú nepravdivé a hodnotiace úsudky nesprávne.

Sťažovatelia svoju sťažnosť doplnili prostredníctvom právneho zástupcu podaním doručeným Tlačovej rade dňa 15.04.2015. Podľa doplnenia sťažnosti článkom odporcu „Despotické správanie“ uverejneným v Bardejovských novostiach č. 15/2015, ktorý reaguje na ich sťažnosť podanú Tlačovej rade dňa 26.02.2015, jeho obsah prekračuje hranice akceptovateľného, nakoľko v súvislosti so sťažovateľmi sa spájajú prívlastky ako „ despota, despotické správanie, klamstvá a výmysly, podnikateľský banditizmus …“. Napadnutý článok je prílohou sťažnosti.

Tlačová rada vyzvala dňa 08.03.2015 odporcu, aby sa vyjadril k sťažnosti, čo tento urobil podaním doručeným Tlačovej rade dňa 08.04.2015. Uznáva tu dve nepresnosti, ktorých sa dopustil v napadnutom článku „Štefanská“ priamo pod posteľou (ďalej „prvý článok“) za čo sa ospravedlnil v Bardejovských novostiach č. 7/2015 v článku „K uverejnenej odpovedi vyjadrenie z inej strany“. Ďalej rozsiahlo argumentuje v prospech pravdivosti skutkových tvrdení a hodnotiacich úsudkov obsiahnutých v prvom článku, ale uvádza aj svoju zaujatosť v tvrdeniach v druhom článku. K jeho vyjadreniu boli pripojené Bardejovské noviny č. 7/2015 a ďalších 15 príloh.

Doplnenie sťažnosti zaslala Tlačová rada odporcovi.

Na základe uvedeného ustálila Tlačová rada skutkový stav. Dňa 07.01.2015 bol v Bardejovských novostiach č. 1/2015 uverejnený prvý článok obsahujúci závažné negatívne vyznievajúce skutkové tvrdenia a silne kritické hodnotenia týkajúce sa priamo alebo sprostredkovane sťažovateľov. Jeho autorom je Mgr. M. K. , ktorý zároveň zastáva i funkciu šéfredaktora Bardejovských novostí. V rámci tohto článku nemali sťažovatelia možnosť prezentovať svoj názor a nie je jasné o aký žáner (komentár?) tu ide. Z príloh však Tlačová rada zistila, že Bardejovské novosti následne publikovali odpoveď spoločnosti CTI Slovensko s.r.o. popierajúcu pravdivosť skutkových tvrdení z prvého článku. V Bardejovských novostiach č. 7/2015 uverejnil odporca článok Mgr. M. K. reagujúci na odpoveď spoločnosti CTI Slovensko s.r.o. a v Bardejovských novostiach č. 15/2015 druhý článok predstavujúci aj reakciu na podanie sťažnosti Tlačovej rade. Tento článok opätovne obsahuje početné skutkové tvrdenia vyznievajúce negatívne pre sťažovateľov aj ich ostré kritické hodnotenia. Neobsahuje vyjadrenie žiadneho zo sťažovateľov ani zmienku o tom, že mali možnosť sa k veci vyjadriť.

Pre rozhodnutie Tlačovej rady boli významné nasledovné ustanovenia Etického kódexu novinára:

článok II. ods. 1: Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
článok II. ods. 2: Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, zodpovednosť a dôsledné overenie faktov.

Tlačová rada konštatuje, že prvý článok pre spojenie žánrovej nejasnosti s opomenutím stanovísk tých, ktorých ostro kritizoval nezodpovedal minimálne požiadavkám vyváženosti a nestrannosti. Zvlášť absencia nestrannosti vystupuje

do popredia, lebo odporca písal o svojom spore so sťažovateľmi a prvý článok bol súčasťou vedenia tohto spolu. Napriek uvedeným závažným výhradám Tlačová rada nepovažuje prvý článok samotný za porušenie etického kódexu, lebo v Bardejovských novostiach dostal následne jeden zo sťažovateľov primeranú možnosť odpovedať, ktorú i využil.

Za o to závažnejšie porušenie zásad etického kódexu však Tlačová rada považuje druhý článok, ktorý svojou ostrosťou prekonáva prvý článok, je rovnako žánrovo nejasný, neobsahuje vyjadrenie sťažovateľov a navyše predstavuje odplatu za podanie sťažnosti Tlačovej rade. Nemožno tolerovať ak periodikum a autor niečo publikujú aj ako odplatu za to, že na nich niekto podal sťažnosť Tlačovej rade.

Tlačová rada zdôrazňuje, že jej úlohou nie je skúmať pravdivosť jednotlivých skutkových tvrdení obsiahnutých v napadnutých článkoch ani hodnotiť z nej vyplývajúcu primeranosť hodnotiacich úsudkov. Zároveň si je vedomá, že základná situácia medzi sťažovateľmi a odporcom, teda blízkosť reštaurácie, kaviarne a bytov v sebe obsahuje potenciál konfliktu, ktorého riešenie nie je v jej právomoci. Nestrannosť však od novinára vyžaduje, aby tento svoj konflikt neriešil prostredníctvom masmédia, kde je navyše šéfredaktorom, a to ani vtedy, keď ide o inak primeranú tému pre miestnu tlač obsahujúcu i prvok verejného záujmu.

Vzhľadom na uvedené, Tlačová rada podľa § 9 ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky vystavila odporcovi pre publikovanie druhého článku znepokojenie.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 07.12.2015

JUDr. Ing. Andrej SCHWARZ LL.M
podpredseda Tlačovej rady SR

Rozhodnutia