č. k. 01/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot – pod č. k. 01/2018 na zasadnutí dňa 13.03.2018 o podnete JUDr. Mgr. K.S., z Bratislavy z 22. 01. 2018 proti odporcovi www.aktuality.sk, na prešetrenie etickej stránky článku „Komentár Daga Daniša: Kauza Bašternák rastie. Až k Ficovi do bytu“, ktorého vydavateľom je Azet.sk so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku TR SR schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením komentára „Komentár Daga Daniša: Kauza Bašternák rastie. Až k Ficovi do bytu“ uverejneného na www.aktuality.sk dňa 11. januára 2018 nedošlo k porušeniu Etického kódexu novinára.


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) bol dňa 23.1.2018 doručený podnet navrhovateľa JUDr. Mgr. K.S.z Bratislavy proti odporcovi vydavateľovi spravodajského webu www.aktuality.sk s návrhom na prešetrenie jeho podnetu vedenému pred TR SR pod č. 01/2018 a na prijatie opatrení.

Navrhovateľ podal podnet na prešetrenie etickej stránky komentára Daga Daniša zverejneného na www.aktuality.sk dňa 11.01. 2018 pod titulkom: „Komentár Daga Daniša: Kauza Bašternák rastie. Až k Ficovi do bytu”. Podaním sťažnosti navrhovateľ namieta, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára článku II. (body 1, 2 a 3) a článku III. (body 3 a 8).

Navrhovateľ nevyvracia, že by mu nebola poskytnutá bezúročná sociálna pôžička z MV SR na účel kúpy bytu v výške €49 000,-(ako to uvádza predmetný komentár). Svoju sťažnosť navrhovateľ opiera o časovú následnosť: v komentári autor píše „Potom, čo Rajtár podal trestné oznámenie na Bašternáka a úrady boli nútené vec preveriť, dostal vyšetrovateľ S. od ministerstva vnútra 49-tisíc eur.“, pričom odporca sa odvoláva na to, že žiadosť o bezúročnú návratnú výpomoc podal 26. júna 2016, teda pred podaním trestného oznámenia poslancom Jozefom Rajtárom, nie potom. Dôkaz o tejto skutočnosti navrhovateľ nie je schopný predložiť „z dôvodu zachovania mlčanlivosti podľa zákona o Policajnom zbore“. Zároveň, navrhovateľ uvádza, že toto tvrdenie „absolútne nepravdivo, nedôvodne a manipulatívne s cieľom poškodiť dobré meno, vážnosť a profesijnú česť sťažovateľa spája dve samostatné, nezávislé a nepodmienené skutočnosti: vyšetrovanie „kauzy Bonaparte“ v služobnom pomere príslušníka PZ a zmluvný vzťah medzi osobou sťažovateľa v právnom postavení dlžníka a Ministerstvom vnútra SR v právnom postavení veriteľa.“

Na základe verejne dostupného Oznámenia o začatí trestného stíhania je však zrejmé, že trestné oznámenie poslanca Rajtára bolo podané dňa 24. mája 2016, tzn. žiadosť sťažovateľa o poskytnutie bezúročnej pôžičky zo dňa 21. júna 2016 časovo nasledovalo po podaní trestného oznámenia poslancom Rajtárom (teda autor komentáru čitateľa nijako nezavádza ak píše, že „Potom, čo Rajtár podal trestné oznámenie na Bašternáka a úrady boli nútené vec preveriť, dostal vyšetrovateľ S. od ministerstva vnútra 49-tisíc eur.“)

Ďalej navrhovateľ uvádza, že autor článku „manipulatívne“ a „neobjektívne, účelovo, poškodzujúc dobré meno, česť a vážnosť“ navrhovateľa dáva do súvislosti bezúročnú finančnú výpomoc (pôžičku) z MV SR a pridelenie „kauzy Bonaparte“ navrhovateľovi ako vyšetrovateľovi (zamestnancovi MV SR) a pokúša sa poukázať na porušené zásady Etického kódexu novinára (článok III. Body 3 a 8), avšak v jednotlivých bodoch bližšie nešpecifikuje, ktoré konkrétne zásady Etického kódexu novinára mali byť uverejnením komentára porušené.
Predovšetkým, navrhovateľ vo svojom podaní úplne opomína, že sa jedná o publicistický žáner komentáru, ktorý je jasne označený a odlíšený od spravodajstva. Hoci ani v komentári novinár nesmie uvádzať názory, ktoré protirečia faktom, nemožno komentáru vyčítať, že by popieral fakty alebo s nimi účelovo manipuloval, a tak skresloval realitu v predmetnej veci (kauza Bašternák). Novinár má v komentári nárok zaujať vlastné stanovisko a hodnotenie aktuálnej témy či názoru.

Sťažnosť bola zaevidovaná dňa 23.1.2018 pod číslom konania 01/2018. Dňa 24.1.2018 bol odoslaný doporučený list sťažovateľovi na jeho adresu trvalého bydliska s informáciou o ďalšom postupe. Zároveň odišla 24.1.2018 oficiálna žiadosť odporcovi — šéfredaktorovi a vydavateľovi www.aktuality.sk na vyjadrenie.

Vydavateľ www.aktuality.sk nezaslal svoje stanovisko TR SR písomným podaním zo dňa v lehote 30 dní.

TR SR sa oboznámila s obsahom podanej sťažnosti navrhovateľa a vyjadrením odporcu, oboznámila sa s obsahom napadnutého komentára a po riadnom zistení skutkového stavu na svojom zasadnutí 13. marca 2018 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

TR SR na podklade zisteného skutkového stavu konštatuje, že napadnutý komentár nie je v rozpore s hodnotami a pravidlami stanovenými Etickým kódexom novinára, preto sťažnosti nevyhovela.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 13. marca 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR Rozhodnutia