č. k. 01/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány,DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman,PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 01/2016 na zasadnutí dňa 23.5.2016 o sťažnosti navrhovateľa primátora mesta Žilina Ing. I. Ch., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina proti odporcovi týždenníku Plus 7 dní, ktorého vydavateľom je News and Media Holding, a. s., Panonská cesta 9, 852 32 Bratislava 5 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Bez hanby“ v týždenníku Plus 7 dní, v čísle 44 z 29.10.2016 došlo k porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov a to čl. II bod 1 kódexu označujúceho za prvoradé hodnoty pre novinára hodnotu spravodlivosti a sluš¬nosti, čl. II bod 2 pokiaľ ide o povinnosť novinára riadiť sa zásadou nestrannosti, vyváženosti, objektivity, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti.

Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcovi upozornenie.

Vyzýva vydavateľa týždenníka Plus 7 dní, aby uverejnil toto rozhodnutie v najbližšom možnom vydaní svojho periodika po doručení tohto rozhodnutia.


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola doručená sťažnosť primátora mesta Žilina Ing. I. Ch. z 3.novembra 2015 na porušenie Etického kódexu novinára týždenníkom Plus 7 dní, ktorý podľa sťažovateľa uviedol v článku ,,Bez hanby“ z 29. októbra 2015 nepravdivé a neúplné informácie. Predmetom článku je plánovaná výstavba výrobnej haly spoločnosti SungWoo Hitech v Žiline, o ktorej autor článku ,,Bez Hanby“ Lukáš Milan tvrdí, že ide ,,zrejme o najväčšiu čiernu stavbu na Slovensku“. Sťažovateľ v podaní uvádza, že o tejto stavbe usporiadalo mesto Žilina 23. októbra 2015 tlačovú konferenciu, na ktorej ,,pravdivo a úplne objasnili všetky skutočnosti“ a jej priebeh uverejnili aj na webovej strane mesta Žilina. Hovorca mesta poslal pozvánku na tlačovú konferenciu hromadne, ale aj konkrétne novinárovi týždenníka Plus 7 dní Lukášovi Milanovi. Napriek prístupu

k týmto informáciám, autor ich nebral na vedomie a ani nepožiadal o ďalšie vysvetlenie a podľa sťažovateľa v článku ,,uviedol nepravdivé a neúplne informácie s cieľom pravdepodobne poškodiť reputáciu primátora mesta Žilina“.

Sťažovateľ požiadal redakciu týždenníka Plus 7 dní o uverejnenie opravy s konkrétnym návrhom v 7 bodoch. Redakcia na návrh nereagovala.

Tajomníčka Rady vyzvala šéfredaktorku odporcu, aby sa vyjadrila k pripojenej sťažnosti sťažovateľa v stanovenej lehote a zároveň ju upozornila na možnosť, aby sama v tejto lehote preskúmala, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámila rade, či tak urobila. Šéfredaktorka týždenníka Plus 7 dní pani Nancy Závodská v odpovedi z 28. januára 2016 uviedla, že sa k predmetnej veci nevie vyjadriť, lebo v tom čase ešte nebola v redakcií týždenníka Plus 7 dní a šéfredaktorkou sa stala až v novembri 2015. Uviedla ďalej: ,,Navyše, redaktor Lukáš Milan už u nás nepracuje, takže nemôžem ani od neho získať nejaké relevantné informácie.“

V rokovacom poriadku Rady (§ 3 Začatie konania, ods.3, bod b./ ) sa hovorí, že ak sa odporca v lehote do 30 dní k sťažností nevyjadrí, môže Rada rozhodnúť aj bez jeho vyjadrenia. Odporca bolo o tejto možnosti poučený.

Rada sa sťažnosťou zaoberala na svojom zasadaní 23. mája 2015. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti a takisto so samotným článkom.

Hlavným problémom článku ,,Bez hanby“ je, že obsahuje viacero tvrdení v polohách ,,pravdepodobne“, ,,asi“ a niekoľkokrát aj rozporuplné, protirečivé tvrdenia, ktoré však v kontexte už aj so samotným titulkom článku vyznievajú jednoznačne akoby dôkazy nepoctivého a protiprávneho prístupu primátora mesta Žilina a príslušných mestských orgánov. Napríklad veta: ,,Ani v prípade posudzovania vplyvov na životné prostredie – proces EIA – asi nebolo všetko s kostolným poriadkom“. V celom článku nie je následne nijaký konkrétny dôkaz, že by toto tvrdenie bolo pravdivé.

Opakovane tvrdí autor článku, že stavba je ,,pravdepodobne v rozpore s územným plánom“. V jednej vete dokonca tvrdí, že ,,rozpor s územným plánom si pri posudzovaní stavby všimol asi len Žilinský samosprávny kraj“, čo však stanovisko kraja neobsahuje. Veď sám autor z neho cituje: ,,Upozorňujeme, že je potrebné preskúmať súlad zámeru s Územným plánom mesta Žilina“. Nemožno predsa upozornenie zamieňať s kategorickým konštatovaním určitého faktu.

Podobne jednoznačné, ale zavádzajúce je aj tvrdenie, že mestská zóna, v ktorej sa má budovať hala spoločnosti SungWoon Hitech ,,by sa totiž výhľadovo mala

zmeniť na obytnú zónu“. Pritom v územnom pláne sa táto oblasť definuje ako zmiešané územie s výrobou v sekundárnom sektore a aj oblasť s občianskou vybavenosťou.

Ďalej, článok tvrdí ako hotovú vec, že stavbu haly spoločnosti SungWoon Hitech ,,dodatočne legalizujú“, pričom realita je zložitejšia a súvisí s tým, že 29. septembra 2015 dostali mestské orgány oznámenie od občana s podozrením, že ide vlastne o čiernu stavbu. Na tento podnet stavebný úrad mesta 2. októbra 2015 oznámil vykonanie štátneho stavebného dohľadu, teda neobrátili sa na Štátny stavebný dozor, ako sa tvrdí v článku a napokon takto nazvaný orgán ani nejestvuje. Štátny stavebný dohľad je proces, na ktorom sa podieľajú pracovníci stavebného úradu, Štátnej stavebnej inšpekcie a iných príslušných orgánov štátnej správy. Pritom sa zisťuje, či stavba bola alebo nebola povolená. Keby nie, potom by sa začalo konanie podľa zákona o dodatočnom povolení stavby. Pritom to neznamená, že stavba bude automaticky legalizovaná. Primátor mesta Žiliny Ing, I. Ch. na rozdiel od konštatovaní v článku ,,Bez hanby“ nikdy kategoricky netvrdil, že stavba bude legalizovaná.

Rada pri posudzovaní obsahu článku ,,Bez hanby“ uverejnenom v 44. čísle týždenníka Plus 7 dní dňa 29. 10. 2015 dospela k názoru, že zámer informovať o problémoch súvisiacich s plánovanou haly spoločnosti SungWoon Hitech v Žiline vyznel nedôveryhodne, lebo bol poznačený zaujatosťou v dôsledku povrchnej a neprofesionálnej autorskej práce, pre ktorú bolo príznačné porušenie Etického kódexu novinára.

Konkrétne ide o porušenie čl. II, bodu 1 kódexu, v ktorom sa hovorí, že pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a sluš¬nosti. Vo svojej práci snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
Takisto je porušený čl. II, bod 2 kódexu, ktorý hovorí, že hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
Pri rozhodovaní o druhu sankcie v zmysle § 8 ods. 7 rokovacieho poriadku Rady zohľadnila rada intenzitu závažnosti porušenia novinárskej etiky, dôsledky pre postihnutého ako aj skutočnosť, že odporca na zmiernenie týchto následkov a na vylúčenie opakovania takéhoto porušenia nevykonal žiadne opatrenia. Dospela k záveru, že je dostatočnou sankciou vysloviť odporcovi upozornenie na porušenie kódexu.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonané jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadkuRady).

V Bratislave dňa 23. 05. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia