č. k. 09/2023Rozhodnutia

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. vo veci vedenej pod sp. zn. 9/2023 na svojom zasadnutí dňa 27. 09. 2023 o sťažnosti navrhovateľov 1. J.G., 2. mc.edu., s.r.o. a 3. MICROCOMP-Computersystém, s.r.o., všetci zastúpení LEGAL GROUP, s.r.o., Lomonosova 2, 811 09 Bratislava, proti odporcovi spoločnosti News and Media Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava, IČO: 47256281, ktorá je vydavateľom týždenníka Plus 7 dní a prevádzkovateľom spravodajského webového portálu https://plus7dni.pluska.sk/, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky

 1. K porušeniu čl. II ods. 1, 2 a 3, čl. III ods. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 17, čl. IV. ods. 1, 2, 4, 6 a 7, čl. VI. ods. 1 a čl. VII. ods. 3 Etického kódexu novinára uverejnením článku „Počiatkov ítečkár” dňa 23. 03. 2023 v týždenníku PLUS 7 DNÍ, ročník XXXIII, č. 12 nedošlo.
 2. K porušeniu čl. II ods. 1, 2 a 3, čl. III ods. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 17, čl. IV. ods. 1, 2, 4, 6 a 7, čl. VI. ods. 1 a čl. VII. ods. 3 Etického kódexu novinára uverejnením článku „Počiatkov ítečkár je zase v hre: Hegerovej vláde poskytne služby za niekoľko miliónov” dňa 23. 03. 2023 na spravodajskom webovom portáli https://plus7dni.pluska.sk/ nedošlo.

Odôvodnenie

 1. Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 18. 05. 2023 elektronicky doručená sťažnosť (ďalej len „Sťažnosť“) 1. J.G., 2. mc.edu., s.r.o. a 3. MICROCOMP-Computersystém, s.r.o., všetci zastúpení LEGAL GROUP, s.r.o., Lomonosova 2, 811 09 Bratislava, (ďalej ako „Sťažovatelia“) zo dňa 18. 05. 2023, voči článku „Počiatkov ítečkár” uverejnenému dňa 23. 03. 2023 v týždenníku PLUS 7 DNÍ, ročník XXXIII, č. 12 (ďalej len “Článok”) a voči článku „Počiatkov ítečkár je zase v hre: Hegerovej vláde poskytne služby za niekoľko miliónov”, uverejnenému dňa 23. 03. 2023 na spravodajskom webowom portál https://plus7dni.pluska.sk/ (ďalej len “Článok 2”), ktorých vydavateľom a prevádzkovateľom je spoločnosť News and Media Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava, IČO: 47 256 281 (ďalej ako „Odporca“). Článok a Článok 2 sa pre účely tohto rozhodnutia spoločne nazývajú Články.
 2. Článok a Článok 2 sú v zásade identické. V Článku 2 uverejnenom na spravodajskom webovom portáli https://plus7dni.pluska.sk/ je oproti Článku doplnená aj odpoveď sťažovateľa mc.edu., s.r.o. k otázke redaktorky odporcu, a to ohľadom spôsobu poskytnutia zábezpeky v opisovanom verejnom obstarávaní.
 3. Nakoľko Články obsahovali podľa názoru Sťažovateľov „početné neúplné, nepravdivé, resp. ničím nepodložené, neobjektívne, nevyvážené, zavádzajúce a pravdu skresľujúce závery a skutkové tvrdenia, ktoré zasahujú do cti a dôstojnosti p. J.G. a do dobrej povesti spoločnosti MICROCOMP-Computersystém s.r.o. a mc.edu, s.r.o.“, Sťažovatelia zaslali prostredníctvom svojho právneho zástupcu Odporcovi písomnú žiadosť o uverejnenie vyjadrenia Sťažovateľov podlá § 8 zákona o publikáciách a žiadosť o uverejnenie a doručenie ospravedlnenia zo dňa 18. 04. 2023. Odporca na žiadosť Sťažovateľov nijako nereagoval.
 4. Sťažovatelia namietajú, že výroky uverejnené v Článkoch sú v rozpore s označenými ustanoveniami Etického kódexu novinára (ďalej len “Kódex”). V Sťažnosti sú namietané nasledovné postupy Odporcu a nasledovné výroky z Článkov.
 5. Porušenie čl. II ods. 1, 2 a 3 Kódexu vidia Sťažovatelia okrem iného v postupe Odporcu a samotnej autorky pri tvorbe Článkov. Články majú Sťažovateľov otvorene znevažovať a úmyselne očierňovať. Články majú podsúvať čitateľom nepravdivé a nevyvážené informácie a subjektívne hodnotiace úsudky o Sťažovateľoch, ktoré ich poškodzujú, vytvárajú o nich – v celkovom kontexte obsahu a kompozície Článkov – negatívny obraz a pôsobia hrubo difamujúco a znevažujúco. Články sú podľa Sťažovateľov zjavne v rozpore s hodnotami a zásadami etickej novinárskej práce, pričom ich jediným cieľom je poškodiť dobré meno, povesť a práva Sťažovateľov. Osobitne Sťažovatelia poukazujú na názov Článkov „Počiatkov ítečkár“ a namietajú aj jeho rozpor s Kódexom.
 6. Sťažovatelia majú za to, že k porušeniu čl. III ods. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 17 Kódexu prišlo opäť nadpisom Článkov „Počiatkov ítečkár“, neoddelením (neoznačením) názorov autorky Článkov od ich ostatného obsahu, a zároveň aj nasledovnými tvrdeniami:
  • K hŕstke vyvolených, ktorí vynikajúco zarábajú v sektore informačno-komunikačných technológií, patria aj spoločnosti podnikateľa J.G.
  • Úspešne získavali miliónové verejné zákazky ešte za čias prvej vlády Roberta F.
  • Podnadpis “Drahé poradenstvo”
  • Celková cena troch zmlúv je takmer desať miliónov eur. Spoločnosť Tempest má zarobiť vyše štyroch miliónov eur, Jump soft o stotisíc menej, odmena pre firmu mc.edu má byť okolo 2,7 milióna eur.
  • G. firma Microcomp zažila prvý obrovský úspech v podnikaní so štátom ešte za čias prvej Ficovej vlády, vtedy získala verejné zákazky za milióny eur.
  • Napríklad v rokoch 2006 až 2010 uzavrela štyri IT kontrakty za 1,3 milióna eur s rezortom financií, ktorému vtedy šéfoval P. G. eseročka bola jedinou firmou, ktorá sa do súťaže prihlásila.
  • Vizualizácia, na ktorej sú vyobrazení Sťažovateľ 1, E. Heger a J. Počiatek.
 7. Porušenie čl. IV. ods. 1, 2, 4, 6 a 7 Kódexu vnímajú Sťažovatelia v použití neprimeraných výrazových prostriedkov, a to v rámci nasledovných tvrdení:
  • Predražené tendre sa síce stali predmetom policajného vyšetrovania, ale firmám G. nič nebráni, aby naďalej vo veľkom obchodovali so štátom.
  • Predražené IT zákazky Microcompu z éry ministra Počiatka v roku 2018 začala skúmať polícia.
  • V štyroch tendroch našli desiatky porušení zákona, ktoré mohli mať vplyv na výsledok súťaže.
  • Obchodné aktivity firmy však vyšetrovanie nijako neovplyvnilo.
 8. Porušenie ustanovení čl. VI. ods. 1 a čl. VII. ods. 3 Kódexu vidia Sťažovatelia najmä v porušení zákona o publikáciách a hrubej neúcte k právam tretích osôb.
 9. K Sťažnosti sa vyjadril Odporca prostredníctvom svojho právneho zástupcu, a to podaním zo dňa 03. 07. 2023. Odporca odmietol v celom rozsahu Sťažnosťou namietané porušenia Kódexu, poukázal na skutkový podklad hodnotiacich úsudkov použitých v Článkoch, ako aj na pravdivosť a akceptovateľnosť v Článkoch použitých tvrdení. Odporca vo svojom vyjadrení poukázal na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva, základné zásady novinárskej práce a garancie slobody prejavu z nej vyplývajúce. Jednotlivo sa Odporca detailne vyjadril ku všetkým namietaným porušeniam Kódexu.
 10. Na základe vyššie uvedeného preto Rada posúdila obsah Sťažnosti a splnenie formálnych náležitostí pre prejednanie Sťažnosti. Rada dospela k záveru, že Sťažnosť spĺňa všetky formálne náležitosti stanovené rokovacím poriadkom Rady podľa § 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rady (ďalej ako „RK“). V Sťažnosti boli presne špecifikované časti Článkov, ktoré považujú Sťažovatelia za porušenie Kódexu, a rovnako tak Sťažnosť obsahovala aj označenia príslušných ustanovení Kódexu, ktoré mali byť Článkami porušené. V súlade s ustanovením § 1 ods. 4 RK preskúmala Rada Články v rozsahu vymedzenom v Sťažnosti. Rada zdôrazňuje, že nie je oprávnená posudzovať priebeh súdnych konaní, a rovnako tak ani posudzovať skutočnosť, či zo strany Odporcu došlo k porušeniu právnych predpisov. Úlohou Rady je výlučne posúdiť, či obsahom Článkov (v rozsahu namietanom v rámci Sťažnosti) došlo alebo nedošlo k porušeniu Kódexu.
 11. V prvom rade je potrebné pri posudzovaní Článkov zohľadniť charakter týždenníka Plus 7 dní. Štandardne týždenník nie je možné považovať za spravodajstvo, ale skôr za publicistiku. Účelom týždenníka nie je prinášať najaktuálnejšie témy a informácie takpovediac v „reálnom čase“, ale aktuálne témy rozoberať „viac do hĺbky“ a prinášať recipientom informácie a názory na rozsahovo širšom priestore, ako by to bolo možné v denníku. Uvedené skutočnosti majú vplyv aj na posudzovanie žánru Článkov. Nejde o spravodajské Články prinášajúce čitateľom iba faktické informácie o aktuálnych udalostiach. Články obsahujú popis skutkových okolností, ako aj hodnotenia a názory autorky, ktoré autorka z uvedených informácií (skutkových okolností) vyvodzuje. Rovnako je však potrebné zohľadniť, že autor má v týždenníku na prípravu článku vždy podstatne viac času, pričom z tohto dôvodu by si mal riadne naplánovať a rozmyslieť ako a k čomu získať stanovisko osoby dotknutej pripravovaným článkom.
 12. Rada má za preukázané, že Článok bol zverejnený v rámci diskusie o otázke verejného záujmu, jeho obsah je legitímnym predmetom záujmu verejnosti. Sťažovatelia sú bezpochyby osobami verejného záujmu. Verejné zákazky zadávané štátom ako aj osoby dodávateľov, legitímne podliehajú verejnej kontrole. Tieto skutočnosti Rada zohľadnila pri prejednávaní Sťažnosti.
 13. Patrí k výsadám a veľkorysosti demokratickej spoločnosti, že novinári majú právo polemizovať, a dokonca aj kritizovať postupy a rozhodnutia orgánov verejnej správy pri zadávaní verejných zákaziek. Je vecou verejného záujmu poukazovať na skutočné či domnelé pochybnosti o vybraných dodávateľoch „štátu“, pričom však médiá nesmú prekročiť limity stanovené právnymi predpismi na ochranu práv a slobôd iných alebo limity stanovené etickými pravidlami práce novinárov, akým je napríklad Kódex. V demokratickej spoločnosti nie je možné obmedziť toto právo nad mieru nevyhnutnú na dosiahnutie niektorého z legitímnych cieľov. Ani ochrana práv iných neumožňuje a priori obmedziť médiá v kritike a hodnoteniach. Rovnako tak Kódex nie je nástrojom (auto)cenzúry novinárov a jeho účelom je zachovávanie novinárskej etiky pri rešpektovaní práva na slobodu prejavu, čoby jednej z najdôležitejších záruk zachovania demokratického a právneho štátu.
 14. Vo všeobecnosti Rada konštatuje, že Článok ako aj jednotlivé Sťažovateľmi označené výroky, nepredstavujú prekročenie hraníc definovaných pre novinárov Kódexom, a rovnako tak ani limitmi slobody prejavu.
 15. Rada v Článkoch nevzhliadla rozpor s hodnotami osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Obsah Článku možno považovať za príspevok k diskusii o otázke verejného záujmu, realizovaný slušnou formou a rešpektujúci verejnosti dostupné fakty, ako aj využívajúci možnosť polemiky a kritiky. V Článkoch nie je možné vidieť porušenie zásad nestrannosti, vyváženosti, objektivity, čestnosti, pravdivosti, zodpovednosti a dôsledného overovania faktov. Veľkorysosť demokratickej spoločnosti ako aj Kódex, musia akceptovať niektoré menšie nepresnosti, ktoré v konečnom dôsledku nemajú vplyv na celkové vyznenie novinárskeho produktu a nepriečia sa celkovo existujúcej objektívnej realite.
 16. Podľa Rady v Článku neboli jeho autorom úmyselne zverejnené žiadne nepravdivé informácie alebo hodnotiace úsudky, ktoré by boli bez dostatočného skutkového základu.
 17. K porušeniu čl. II ods. 1, 2 a 3 Kódexu Rada uvádza, že sa nemôže stotožniť s námietkami Sťažovateľov. Ako bolo uvedené vyššie, Články pojednávajú o otázke verejného záujmu a prinášajú informácie a názory, ktoré podľa rozhodnutia Rady nie sú primárne určené na dehonestáciu Sťažovateľov. V Článkoch nebol Radou zistený odklon od základných hodnôt novinárskej práce. Rovnako tak nie je možné Články označiť za tendenčné a nevyvážené. Informácie uverejnené v Článkoch ako aj na ne nadväzujúce hodnotiace úsudky vychádzajú z verejne dostupných informácií, ktoré sú spracované primeraným spôsobom. Rada rozumie Sťažovateľom, že nemusia byť stotožnení s viacerými časťami Článkov, ktoré kriticky hodnotia niektoré skutočnosti. Na druhej strane, i napriek výhradám Sťažovateľov, Rada nezistila porušenie Kódexu v namietaných ustanoveniach. V tejto súvislosti by však Rada obiter dictum poukázala na nie celkom správny postup autorky Článkov pri zabezpečovaní reakcie Sťažovateľov do Článkov. Pokiaľ ide o Článok do týždenníka, potom nejestvuje žiadny objektívny dôvod, aby autorka o reakciu dotknutej osoby požiadala v deň uzávierky a poskytla Sťažovateľom na reakciu v zásade iba 4 hodiny. Ide o nedôsledný a nie celkom pochopiteľný postup Odporcu. Rovnako tak má Rada za to, že Odporca mohol a mal žiadať vyjadrenia Sťažovateľov k viacerým skutočnostiam uvedeným v Článkoch. I napriek tejto výhrade však Rada nemôže konštatovať porušenie Kódexu.
 18. Rada v Článkoch nezistila porušeniu čl. III ods. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 17. V konaní nebolo preukázané, že Odporca v Článkoch úmyselne uviedol neoverenú alebo nepravdivú informáciu. Vo vzťahu k hodnotiacim úsudkom (ktoré nie je možné verifikovať) uvedeným v Článku (ktoré sú aj v namietaných výrokoch), je potrebné uviesť, že tieto podľa Rady vyplývajú z dostatočného skutkového základu, čo platí aj pre nadpis Článkov. Rovnako tak zverejnená fotografia neodporuje ustanoveniam čl. III ods. 5 Kódexu. Je zjavné, že ide o obyčajnú grafickú úpravu viacerých fotografií za účelom ich zverejnenia v Článkoch, ktorá nijakým spôsobom nemôže vyvolať pochybnosť verejnosti. Nejde o „koláž“, ktorá by bola spôsobilá uviesť kohokoľvek do omylu, a ktorá by v tomto ohľade mala byť označená v zmysle citovaného ustanovenia Kódexu. Predchádzajúce zistenia Rady uvedené v tomto odseku odôvodňujú aj nezistenie porušenia čl. III ods. 17 Kódexu.
 19. Rada napokon v Článkoch nevzhliadla ani porušenie čl. IV. ods. 1, 2, 4, 6 a 7 Kódexu. V Článkoch neboli zverejňované žiadne informácie zo súkromia Sťažovateľov. Nie možné konštatovať, že Články neoprávnene (v zmysle existujúcej judikatúry) znižujú dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutých Sťažovateľov. Rovnako tak podľa názoru Rady nevyplýva z Článkov ani porušenie práva na prezumpciu neviny Sťažovateľov. Všetky informácie o preverovaní „káuz“ políciou sú uvedené primeraným spôsobom a čitateľom je presne sprostredkované štádium, v ako sa trestné konanie nachádza.

  K námietke ohľadom porušenia ustanovení čl. VI. ods. 1 a čl. VII. ods. 3 Kódexu Rada uvádza, že ani tu nebolo zistené porušenie zo strany Odporcu. Konkrétne nebolo zistené také konanie vedúcich zamestnancov Odporcu alebo novinárov, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu porušenia vyššie uvedených ustanovení Kódexu. Členovia TR SR sa však zhodli na tom, že v prípade týždenníka nie je na mieste dostávať respondenta do časovej tiesne požadovaním vyjadrenia v krátkom časovom limite pred uzávierkou a je vhodné poskytnúť mu časový priestor na to, aby mohol reagovať komplexnejšie.

 20. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti dospela Rada súhrnne k záveru, že uverejnením Článkov nedošlo k porušeniu Kódexu tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 27. Septembra 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR