č. k. 22/2018

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol doručený podnet zo dňa 7. decembra 2018 od navrhovateľky PaedDr. D.P. z Humenného, týkajúci sa porušenia zásad novinárskej etiky v článku „ Ide Pipákovi o Humenné alebo len o svoju rodinu?“ publikovanom v nezávislom regionálnom týždenníku PODVIHORLATSKÉ noviny č. 41, z 8. 10. 2018.

Predmetný podnet bol zaevidovaný pod číslom konania 22/2018 a postúpený na posúdenie predsedníčke TR SR, ktorá rozhodla o začatí konania. Sťažovateľka sa domáhala u zodpovedného redaktorka uverejnenia odpovede na publikovaný článok, na čo dostala dňa 19. 10. 2018 zamietajúcu odpoveď. Sťažovateľka opätovne požiadala – písomne, doporučeným listom dňa 5. 11. 2018 o uverejnenie reakcie na článok vydavateľa PODVIHORLATSKÝCH novín – LINI PRESS, s.r.o. Humenné. Odpoveď na svoju žiadosť však nedostala. Publikovanie nepravdivých a zavádzajúcich informácií sa jej ako osoby dotklo a poškodilo ju na dobrom mene a povesti. Dňa 17. 12. 2018 bola z TR SR odoslaná výzva šéfredaktorovi so žiadosťou, aby sa v lehote do 30 dní od doručenia výzvy vyjadril a preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky a či môže toto porušenie uviesť na správnu mieru. Dňa 7. 1. 2019 bola na adresu Tlačovo-digitálnej rady doručená odpoveď na výzvu od konateľky spoločnosti LINI PRESS s.r.o. a zodpovedného redaktora, v ktorom oznámili, že odpoveď sťažovateľky zaslanú doporučeným listom uverejnili v najbližšom vydaní novín dňa 12. 11. 2018. Súčasťou komunikácie doručenej TR SR bola aj príloha : Podvihorlatské noviny č. 46/2018, strana 5 s publikovanou odpoveďou sťažovateľky.

V zmysle Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky § 3 Začatie konania, ods. 5, ktorý upravujú takéto prípady, vzhľadom na spomínané ustanovenie Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 22/2018.

V Bratislave dňa 4. februára 2019

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia