č. k. 14/2018

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bol dňa 1. októbra 2018 doručený podnet Ing. Martina B., MBA, z Bratislavy na porušenie zásad novinárskej etiky týkajúci sa článku „ Borguľa v Starom Meste kandiduje ako nezávislý. V Smere nevedia, že už nie je členom“ publikovanému na www.glob.zoznam.sk spoločnosti MADWIRE s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava. Predmetný podnet bol zaevidovaný pod číslom konania 14/2018 a postúpený na posúdenie podpredsedovi TR SR, ktorý rozhodol o začatí konania. Dňa 2. 10. 2018 bola odoslaná výzva šéfredaktorka a autorke článku Martine R. so žiadosťou, aby sa v lehote do 30 dní od doručenia výzvy vyjadrila a preskúmala, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky a či môže toto porušenie uviesť na správnu mieru. Dňa 15. 10. 2018 bolo na adresu Tlačovo-digitálnej rady doručené späťvzatie sťažnosti podpísané sťažovateľom Ing. Martinom B. MBA.

V zmysle Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky § 3 Začatie konania, ods. 5, ktorý upravujú takéto prípady, vzhľadom na spomínané ustanovenie Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 14/2018.

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia