č. k. 09/2018

Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 6. 6. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku nezávislého týždenníka Humenský expres zo dňa 14. mája 2018, číslo 20, ročník III, strana 1 a 2 pod názvom „Mesto roky nerieši problém, na ktorý sa sťažujú mamičky, dôchodcovia aj lekári“ vydavateľa VIHORLAT PRESS s. r. o. Chemlonská 1, 066 28 Humenné. Podľa sťažovateľa sa v článku uvádzajú nepravdivé a neoverené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti a domnieva sa, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára.

Dňa 21. 6. 2018 bol sťažovateľ písomne požiadaný o doplnenie sťažnosti o jeho písomné vyzvanie odporcu na vykonanie nápravy – v zmysle § 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku TR SR v znení účinnom od 1. 4. 2018.

Sťažovateľ zaslal dňa 26. 6. 2018 na adresu TR SR písomné vyjadrenie v ktorom oznamuje, že odporcu v predmetnej veci nevyzval na vykonanie nápravy a preto netrvá na podanej sťažnosti a berie ju v plnom rozsahu späť.
V zmysle Rokovacieho poriadku TR SR § 3 Začatie konania, ods. 3 a § 8 Rozhodnutia ods. 3, ktoré upravujú takéto prípady a vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 09/2018.

V Bratislave dňa 10. augusta 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia