č. k. 08/2018

Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 18. 5. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku týždenníka MY Zemplínske noviny, vydavateľa Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 01 Bratislava zo dňa 17. apríla 2018, číslo 15, pod názvom „ Východniari protestovali v Humennom: Vy máte v rukách moc, my máme pravdu.“ Podľa sťažovateľa sa v článku uvádzajú nepravdivé a neoverené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti a domnieva sa, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára.

Dňa 21. 5. 2018 TR SR zaslala výzvu vydavateľovi so žiadosťou, aby sa k predmetnej sťažnosti do 30 dní vyjadril. Šéfredaktorka MY – Zemplínske noviny TR SR informovala, že mesto Humenné v zastúpení PhDr. Janou V. primátorkou Mesta Humenné stiahlo svoju žiadosť o uverejnenie opravy. Listom zo dňa 19. 6. 2018 adresovanom PhDr. Jane V. primátorke Humenného TR SR požiadala o vyjadrenie k tejto informácií odporcu samotného sťažovateľa. Listom zo dňa 25. 6. 2018 PhDr. Jana V., primátorka Mesta Humenné potvrdila, že sťažovateľ netrvá na svojej sťažnosti pre porušenie zásad novinárskej etiky 08/2018 a berie ju späť v plnom rozsahu.

V zmysle Rokovacieho poriadku TR SR § 3 Začatie konania, ods. 3 a § 8 Rozhodnutia ods. 3, ktoré upravujú takéto prípady a vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 08/2018.

V Bratislave dňa 10. augusta 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia