č. k. 07/2018

Tlačovo-digitálnej rade SR bola dňa 18. 5. 2018 doručená sťažnosť mesta Humenného, so sídlom Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, v zastúpení PhDr. Janou V., primátorkou Mesta Humenné na porušenie zásad novinárskej etiky a žiadosť o opravu nepravdivých tvrdení uverejnených v článku autorky Marianny O.dňa 13. 04. 2018 o 14:27 na internetovom portáli Denník N, Jarošova 1, 831 03 Bratislava pod názvom „ Organizuje protesty v Humennom: Primátorka Vaľová šíri hoaxy, aj preto bude protest v meste, ktoré vedie“. Podľa sťažovateľa sú v článku uvádzané nepravdivé a neoverené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti a domnieva sa, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára.

Dňa 21. 5. 2018 TR SR zaslala výzvu vydavateľovi so žiadosťou, aby sa k predmetnej sťažnosti do 30 dní vyjadril. Dňa 24. 5. 2018 sa k sťažnosti vyjadril konateľ N Press s. r. o. L. F., podľa ktorého k porušeniu etického kódexu novinára nedošlo a primátorke Humenného p. V. ponúkli možnosť, aby poskytla rozhovor, a tak dostala príležitosť na rovnakom mieste a v rovnakom rozsahu predstaviť svoje stanoviská.

Dňa 15. 6. 2018 bola primátorka Mesta Humenné PhDr. Jana V.v zmysle § 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku TR SR v znení účinnom od 1. 4. 2018 požiadaná o doplnenie svojej sťažnosti o žiadosť o vykonanie nápravy doručenú odporcovi. Dňa 21. 6. 2018 adresovala sťažovateľka TR SR písomné vyjadrenie v ktorom uviedla, že netrvá na sťažnosti 07/2018 podanej Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky.
V zmysle Rokovacieho poriadku TR SR § 3 Začatie konania, ods. 3 a § 8 Rozhodnutia ods. 3, ktoré upravujú takéto prípady a vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia Rokovacieho poriadku TR SR týmto zastavujem konanie 07/2018.

V Bratislave dňa 10. augusta 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia