Tlačová správa TR SR

K prípadu súdneho sporu publicistu Michala Havrana považuje Tlačovo-digitálna rada SR a predseda Zboru zástupcov AONE za potrebné uviesť, s cieľom predísť nedorozumeniam aj v budúcnosti, nasledovné vyjadrenie:

V svojej inak chvályhodnej aktivite na podporu kolegu Michala Havrana si bohužiaľ niektoré aj mediálne známe osoby našli nesprávneho protivníka. Tlačovo-digitálna rada SR nesúdi a netrestá. Sú pre ňu podstatné zásady etickej samoregulácie novinárov. V žiadnom prípade trestanie za názor či prenasledovanie v súdnych procesoch. Každé rozhodnutie TR SR je verejné, a tak, žiaľ, aj kýmkoľvek zneužiteľné.

Aj keď sú tieto informácie verejné a ľahko dostupné, pripomenieme, že legitimita Tlačovo-digitálnej rady SR sa odvíja od poverenia zriaďovateľa Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE), ktorá je zložená z najvýznamnejších novinárskych a vydavateľských organizácií na Slovensku (o.i. Asociácia tlačených a digitálnych médií, IAB Slovakia). Vytvorila si ju ako svoj výkonný orgán, menuje aj odvoláva jej členov a schvaľuje jej štatút aj rokovací poriadok. TR SR z jej poverenia dohliada na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce a posudzuje sťažnosti fyzických a právnických osôb na porušovanie týchto zásad. Posudzuje súlad novinárskej práce a mediálneho prostredia so záväznými etickými štandardmi, ktoré predstavuje Etický kódex novinára, ku ktorému pristúpila väčšina serióznych médií na Slovensku. Tlačovo-digitálna rada sa vo svojej takmer dvadsaťročnej histórii vždy postavila za slobodu tlače a prejavu, či už išlo o reakcie na vládne opatrenia, alebo neštandardné pomery na úrovni regionálnych médií.
Vo svojom rozhodnutí ku konkrétnemu podnetu na porušenie Etického kódexu novinára v článku autora Michala Havrana zo dňa 27. 6. 2018 publikovaného na www.sme.sk pod názvom Pošlite Kuffu do cirkusu – s podtitulom Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci a medzititulkom Mária ako Barbie členovia TR SR po dôkladnom preskúmaní podnetu konštatovali porušenie v rovine etickej – slušnosť a znižovanie dobrého mena – články II ods. 1 a článok IV ods. 1. Etického kódexu novinára a vyslovili redakcii upozornenie (1. a najmiernejší stupeň porušenia). Dospeli tiež k názoru, že trestno-právne stíhanie názorových oponentov neprospieva slobode slova a ani verejnej diskusii a v demokratickej spoločnosti by nemalo mať miesto (viď posledná strana rozhodnutia). Posudzovanie dodržiavania Etického kódexu novinára a rozhodnutie TR SR 10/2018 sa týka konkrétneho materiálu spracovaného Michalom Havranom napadnutého sťažnosťou a negeneralizuje prácu autora Michala Havrana ani redakcie denníka SME.

Účelom pôsobenia TR SR nie je hon na novinárov alebo vydavateľov. Naopak. Je ním kultivácia práce novinárov a meidálneho prostredia a súčasne dohliadanie na dodržiavania slobody tlače. TR SR preto považuje za zavádzajúce svojvoľne aplikovať konkrétne rozhodnutie na celú prácu autora či využívať konkrétne rozhodnutie TR SR na kampaň proti nemu. Zároveň však považuje za dôležité nepodliehať tlakom zo žiadnej strany a rozhodovať o podnetoch nestranne a zodpovedne. Rešpektujeme jej plnú subjektivitu pri posudzovaní podnetov a túto nestrannosť budeme aj naďalej podporovať.

Mgr. Alena Pániková, predsedníčka TR SR
Mgr. Marian Zima, predseda Zboru zástupcov AONE, zriaďovateľ TR SR
JUDr. Andrej Schwarz, LL.M, podpredseda TR SR
Ing. Ivan Podstupka, podpredseda TR SR
Mgr. Tomáš Kamenec
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
Mgr. Valér Kot
PaedDr. Pavol Múdry
JUDr. Marek Ogurčák,
Mgr. Ivana Potočňáková
členovia TR SR

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!