č. k. 21/2018

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 21/2018 na zasadnutí dňa 12. 03. 2019 o sťažnosti navrhovateľa Mgr. I. Ž., Komárňanská 54, 946 39 I. proti odporcovi denníku Új Szó, ktorého vydavateľom je DUEL-PRESS, s. r. o., so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava 821 01 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konanie o sťažnosti týkajúcej sa uverejneného textu „Izsáról több bejelentés érkezett a nap folyamán“ (Z I. prišlo počas dňa viacero podnetov) v internetovom vydaní denníka Új Szó 10. novembra 2018 zastavuje.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola opakovane doručená sťažnosť Mgr. I.Ž., (ďalej len „sťažovateľ“) proti odporcovi denníku Új Szó, ktorého vydavateľom je DUEL-PRESS, s. r. o., so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava 821 01 (ďalej len „odporca“), týkajúca sa článku „Izsáról több bejelentés érkezett a nap folyamán“ (Z I. prišlo počas dňa viacero podnetov) v internetovom vydaní denníka Új Szó 10. novembra 2018 (ďalej len článok“).

Ako vyplýva zo sťažnosti, podľa presvedčenia sťažovateľa autorka článku nerešpektovala zásadu nestrannosti, vyváženosti, objektivity a poctivosti, čestnosti a pravdivosti, dôsledne si neoverila fakty, hoci tak mohla urobiť priamo na mieste a článkom zasiahla so súkromia sťažovateľa, znevážila ho. Článok bol uverejnený v deň komunálnych volieb pred ich skončením (o 19,44 hod.) a zaoberal sa priebehom volieb v I., počas ktorých bol sťažovateľ členom miestnej volebnej komisie. Sťažovateľ v sťažnosti zdôraznil, že v tejto funkcii si riadne plnil povinnosti, dohliadal na transparentný priebeh volieb a bolo jeho povinnosťou upozorňovať na pochybenia a vyzývať k náprave ostatných členov volebnej komisie, ak sťažovateľ pochybenie zistil. Na pravde sa nezakladá tvrdenie v článku, v ktorom autorka uvádza, že sťažovateľ podal trestné oznámenie iba preto, že jeden z členov komisie náhodne upustil hlasovací lístok. Sťažovateľ v sťažnosti vysvetlil, že takto postupoval z dôvodu, že videl stratu hlasovacieho lístka na voľbu starostu, čo si členovia okrskovej komisie č. 1 nepovšimli, sťažovateľ tento lístok letiaci vo vetre chytil, odovzdal ho predsedovi a vyzval ho, aby prepočítal celkový počet prinesených hlasovacích lístkov, čo predseda odmietol. Sťažovateľ mal preto podozrenie, že môže dôjsť k manipulácii s hlasovacími lístkami. Autorka článku prišla do volebnej miestnosti až po tejto udalosti a ak by mala záujem o veci informovať objektívne, požiadala by sťažovateľa o vyjadrenie. Následne novinárka tendenčne sťažovateľa označila v článku za osobu, ktorú „v obci poznajú ako notorického sťažovateľa, ktorý patrí do kruhu priateľov jedného z kandidátov na starostu“, čím sa snažila v obci podnietiť voči sťažovateľovi nenávisť a spochybnila jeho nestrannosť ako člena volebnej komisie.

Odporca na výzvu Rady doručil vyjadrenie zo 4. marca 2019, v ktorom šéfredaktor denníka Új Szó J.L P. uviedol, že autorka v článku novinársku etiku neporušila. Poukázal na to, že autorka v úvode článku uviedla, že ide o informácie z neoficiálnych zdrojov. Použila však aj stanovisko vedúcej úradu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, pani M.R., z ktorého je zrejmé, že okresná volebná komisia vyšetrila možné porušenia, pričom skonštatovala, že oznámenia boli neopodstatnené. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre autorke článku potvrdila, že polícia v I. vyšetruje dva prípady. Článok informoval o voľbách, ktoré prebiehali v deň jeho uverejnenia, redakcia pracovala s veľkým množstvom informácii, redaktori pracovali v oveľa väčšom časovom zhone, ako obvykle. Aj to mohlo pôsobiť, že na overovanie jednotlivých informácií ostalo menej času. Ďalej šéfredaktor v odpovedi Rade uviedol, že „možno polemizovať s výberom slov novinárky, slovné spojenie „notorický oznamovateľ” možno nebolo práve najšťastnejšie zvolené, a v budúcnosti budeme dbať na to, aby sme predišli takýmto formuláciám. (…) Uznávam, že článok mohol byť spracovaný ešte dôkladnejšie, ale odmietam, že by naša novinárka porušila etický kódex novinára.“ Ďalej poukázal na to, že v určitých situáciách aj Kódex pripúšťa, že stačí aj len jeden zdroj na overenie informácií a nesúhlasil s tým, že by novinárka chcela podnecovať nenávisť voči osobe oznamovateľa, a dôrazne odmietol, že by išlo o článok písaný na objednávku. V závere odpovede Rade, šéfredaktor uviedol, že po doručení výzvy Rady situáciu prebral aj s redaktorkou, nezistil úmysel v jej konaní a z článku na webstránke ujszo.com bola inkriminovaná veta zmazaná.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí 12. 03. 2019. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, vyjadrenia odporcu, ale najmä s celým článkom autorky V. K. M. V slovenskom preklade článok znie takto:

„I. | Počas dňa prišlo niekoľko podnetov z I. v súvislostí s riadnym priebehom volieb, viackrát privolali aj políciu. Podľa našich neoficiálnych informácií jeden z členov okrskovej komisie – v obcí ho poznajú ak notorického sťažovateľa a patrí do kruhu priateľov jedného z kandidátov na starostu – urobil oznámenie, pretože inému členovi komisie spadol jeden hlasovací lístok pri hlasovaní prenosnou urnou, a oznamovateľ to považoval za zásah do čistoty volieb. V druhom prípade údajne jeden z obecných policajtov mimo služby po tom, čo sám odvolil, chodil po dedine a nahováral ľudí, aby volili jedného z kandidátov. Michaela Ružičková, vedúca Štátnej volebnej komisie na našu otázku odpovedala, že okresná volebná komisia na mieste preverila prípady, ale nezistila žiadne porušenie pravidiel a posúdila oznámenia ako neopodstatnené. „V súvislosti s voľbami, čo sa týka I., polícia vyšetruje dva prípady priestupkov – dozvedeli sme sa od Renáty Čudákovej, hovorkyne Krajského riaditeľstva PŽ v Nitre. – Jeden vo veci občianskeho spolunažívania a druhý vo veci procesného pochybenia.“


Súčasťou článku bola ďalej fotografia z volebnej miestnosti zachytávajúca niekoľkých voličov stojacich v rade pred stolom volebnej komisie a niekoľkých členov volebnej komisie v pozadí s volebnou urnou doplnená údajom o tom, že počas dňa sa z času na čas vo volebných miestnostiach v I. vytvorili aj menšie rady.


Ako vyplýva z obsahu článku, sťažovateľ v článku nebol identifikovaný menom a priezviskom; osoba, na ktorú sa článok vzťahoval bola označená iba funkciou člena volebnej komisie.


Rada si zároveň overila, že odporca skutočne odstránil z uverejneného textu jeho časť vzťahujúcu sa na osobu člena okrskovej volebnej komisie, ktorá urobila oznámenie, podľa ktorého túto osobu v obcí poznajú ako notorického sťažovateľa.

Podľa § 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku Rady, ak odporca vykonal nápravu porušenia novinárskej etiky (…), jej vykonanie oznámi Rade a ak je podľa názoru predsedu Rady náprava dostatočná, predseda rozhodne o zastavení konania a tajomník Rady túto skutočnosť oznámi písomne sťažovateľovi postupom podľa § 8 ods.3. Podľa § 3 ods. 8 Rokovacieho poriadku Rady predseda Rady môže rozhodnúť, že ktorékoľvek z rozhodnutí, ktoré je oprávnený urobiť podľa § 3 sám, prenecháva Rade.

Rada vzala do úvahy, že šéfredaktor odporcu po doručení výzvy uznal, že slovné spojenie „notorický oznamovateľ” nebolo vhodné ako aj to, že článok mohol byť spracovaný dôkladnejšie, v budúcnosti bude dbať na to, aby sa v redakcii predišlo formuláciám, ktoré nie sú najvhodnejšie, vec prebral s redaktorkou, ale najmä vzala do úvahy to, že odporca z článku na webstránke ujszo.com inkriminovanú časť vety odstránil.

Podľa názoru Rady práve táto veta bola jedinou časťou článku, ktorá relevantným spôsobom odôvodňovala sťažnosť sťažovateľa. Pokiaľ sťažovateľ poukázal v sťažnosti aj na to, že článok nedostatočne objasnil čitateľovi podstatu pochybení pri priebehu volieb, na ktoré sťažovateľ upozornil, v tejto časti Rada nemohla vidieť porušenie Kódexu a to aj s ohľadom na všeobecne akceptovateľnú prípustnosť istého zjednodušenia skutočností v spravodajstve a aj s ohľadom a to, že článok bolo skutočne nevyhnutné pre jeho spravodajskú funkciu o priebehu volieb uverejniť bezodkladne. Navyše v tejto časti článok obsahuje i vyjadrenie vedúcej úradu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, z ktorého je zrejmé, že okresná volebná komisia vyšetrila možné porušenia, pričom skonštatovala, že oznámenia boli neopodstatnené. Z obsahu článku ani Rada nezistila, že by jeho autorka chcela podnecovať nenávisť voči osobe sťažovateľa. Rada vzala nakoniec do úvahy aj to, že sťažovateľ v článku nebol označený menom, bol teda identifikovateľný iba v úzkej skupine osôb, ktoré mali vedomosť o priebehu volieb v obci. Rada je zároveň toho názoru, že pre sťažovateľa je určitou satisfakciou už len to, že odporca inkriminovanú vetu z článku odstránil.

Vzhľadom na tieto skutočnosti dospela Rada k záveru, že náprava vykonaná odporcom bola v okolnostiach konkrétnej veci dostatočná a konanie zastavila, pretože konanie naplnilo svoj účel.

Napriek uvedenému však Rada považuje za potrebné uviesť aj to, že sa nestotožňuje s posúdením obsahu inkriminovanej vety článku šéfredaktorom odporcu ako takého, ktorým nemohlo dôjsť k porušeniu Kódexu. Podľa tejto vety bolo o jednom z členov okrskovej volebnej komisie uvedené, že ho „v obci poznajú ako notorického sťažovateľa“.

Podľa čl. II ods. 1 Kódexu pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

Podľa čl. II ods. 2 Kódexu hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

Rada rešpektuje právo odporcu na kritiku osôb vykonávajúcich funkciu člena volebnej komisie, pretože nepochybne ide o prejav kontroly tlače nad prebiehajúcimi voľbami, teda nad otázkami verejného záujmu, ktoré sú navyše obvyklým a žiaducim predmetom verejnej diskusie. Takáto kritika však musí byť vyslovená tak, aby si samotný čitateľ na základe obsahu článku mohol urobiť vlastný záver o uverejnených skutočnostiach. Kritika musí byť sprevádzaná skutkovými tvrdeniami, z ktorých hodnotiaci úsudok logicky vyplýva. V danom prípade z článku nemožno zistiť, aké skutočnosti majú odôvodňovať hodnotenie člena volebnej komisie ako notorického sťažovateľa (t.j. označením, ktoré už samo v sebe obsahuje pejoratívny prvok a ktoré je používané na označenie nevhodného a neželaného správania osôb). Na tom nič nemení ani to, že autorka článku tento hodnotiaci úsudok doplnila tým, že takto má byť daná osoba hodnotená v obci; doplnenie týchto slov jednak zvyšuje pejoratívnosť označenia (dodáva mu zdanie objektívnosti bez opory v súčasne uverejnených faktoch) a jednak nedáva nijaký skutkový základ (informáciu) pre čitateľa, aby sám mohol primeranosť hodnotiaceho úsudku posúdiť. Rovnako na veci nič nemení ani odkaz v článku na to, že samotný článok je založený (aj) na neoficiálnych informáciách. Novinár sa nezbaví svojej zodpovednosti tým, že sám vopred spochybní presnosť ním uverejnených informácií dovetkom tohto typu. V tejto situácii navyše zaradenie inkriminovanej vety do článku nemalo žiadnu spravodajskú funkciu, keď pre informovanie verejnosti o priebehu volieb v obci úplne postačoval článok bez tejto vety – ako je to zrejmé z vyznenia článku po jeho dodatočnej úprave odporcom a odstránení spornej vety.

Za pravdu sťažovateľovi je potrebné dať nakoniec aj v tom, že pokiaľ novinárka hodlala informovať o priebehu volieb a o postupe konkrétneho člena volebnej komisie, bolo namieste, aby ho požiadala o jeho vyjadrenie k veci, čo zjavne opomenula. Význam poskytnutia priestoru dotknutej osobe spočíva jednak v tom, že takto je napĺňaná povinnosť novinára dôsledne si overiť každú informáciu a jednak v tom, že čitateľovi je v záujme objektivity predloženej informácie umožnené spoznať i názor „druhej strany”.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 12. marca 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia