č. k. 20/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry, – pod č. k. 20/2018 na zasadnutí dňa 13. 12. 2018 o podnete navrhovateľa PhDr. Ing. M.M., z H. proti odporcovi LINI PRESS s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné, IČO : 36 716 944, vydavateľovi regionálneho týždenníka Podvihorlatské noviny, podľa § 8 Rokovacieho poriadku TR SR schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike na prešetrenie sťažnosti pre porušenie zásad Etického kódexu novinára vedenej pred TR SR pod č. 20/2018,

rozhodla takto:
Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky sťažnosť navrhovateľa voči článku pod názvom „CIEĽ JASNÝ: prinavrátiť dobré meno“, uverejnenom odporcom dňa 25. 06. 2018 v regionálnom týždenníku Podvihorlatské noviny, číslo 26 na strane 3, odmieta ako oneskorene podanú.


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bola dňa 26. 10. 2018 doručená sťažnosť navrhovateľa PhDr. Ing. M.M., proti odporcovi LINI PRESS s. r. o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné, IČO: 36 716 944, vydavateľovi regionálneho týždenníka Podvihorlatské noviny, ktorá je na TR SR vedená pod sp. zn. 20/2018, ktorou navrhovateľ namietal porušenie Etického kódexu novinára (ďalej ako „kódex“), a to čl. II ods. 2 kódexu (dôsledné overovanie faktov), čl. III ods. 1. (povinnosť novinára dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní a informácie si overiť aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov) a čl. III ods. 17 (povinnosť novinára po zistení, že zverejnil nesprávnu informáciu, spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu).

K tvrdenému porušeniu kódexu malo dôjsť uverejnením článku pod titulom „CIEĽ JASNÝ: prinavrátiť dobré meno“, autorom ktorého sa označuje osoba vystupujúca ako „M.P.“ dňa 25. 06. 2018, v regionálnom týždenníku Podvihorlatské noviny, číslo 26, str.3. V podanej sťažnosti navrhovateľ namietal nasledovné časti článku:

„Začiatkom roka došlo k zmene na poste Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA). Jej dovtedajšieho šéfa a poslanca humenského zastupiteľstva M.M. (SP – Klub za demokratické Humenné) vystriedal podnikateľ M.P.“

„Členovia agentúry ma aj na základe mojich predchádzajúcich skúseností oslovili, či nemám záujem stať sa riaditeľom potom, čo môj predchodca z čela odišiel. Agentúra nebola za jeho pôsobenia v dobrej finančnej kondícii, zamestnanci nemali ani na výplaty, no toto už by malo byť minulosťou.“

„Cítim sa ako krízový manažér. Všetci vieme, že ak chceme, aby bola agentúra úspešná a stala sa rešpektovanou, musel som zaviesť úplne iný štýl riadenia ako môj predchodca. Jeho pôsobenie, žiaľ, nebolo veľkým prínosom pre rozvoj agentúry. Nechcem sa už vracať do minulosti, podstatné je, že pred nami sú nové ciele a výzvy, ktoré musíme splniť.“

V podanej sťažnosti navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že uverejnením predmetného článku došlo k oznámeniu nepravdivých údajov o jeho osobe širokej verejnosti, spôsobilého značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov verejne.

Súčasťou podanej sťažnosti bola aj argumentácia navrhovateľa týkajúca sa nesprávnosti uverejnených informácií a tiež listinné dôkazy v podobe mailovej komunikácie s Ing. M.D., žiadosť o uverejnenie odpovede, znenie napadnutého článku, podací lístok a tiež uznesenie OR PZ Humenné zo dňa 23. 8. 2018.
TR SR písomnou výzvou zo dňa 29. 10. 2018 doručila spoločnosti LINI PRESS s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné, IČO: 36 716 944, vydavateľovi regionálneho týždenníka Podvihorlatské noviny, podanú sťažnosť navrhovateľa a vyzvala odporcu na vyjadrenie sa k namietanému obsahu článku a podanej sťažnosti v lehote 30 dní od doručenia. Zároveň bol odporca vyzvaný, aby vo svojej odpovedi uviedol, či bola zo strany odporcu vykonaná nejaká náprava.
Odporca vo svojej odpovedi zo dňa 26. 11. 2018 uviedol, že autorom označeného článku bol pán M.P. K označenému článku bola dňa 27. 6. 2018 odporcovi doručená reakcia zo strany Správnej rady Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné (ďalej ako „Správna rada RRA“), ktorej odosielateľom bol A.K. Správnou radou RRA navrhnutý text reakcie bol v týždenníku Podvihorlatské noviny uverejnený dňa 2. 7. 2018 č.27/2018 na strane 3, pričom tento text reakcie obsahoval okrem iného aj pasáž ospravedlňujúcu sa navrhovateľovi. K textu zverejnenej reakcie následne vydavateľ Podvihorlatských novín uverejnil dňa 9. 7. 2018 vo vydaní č.28/2018 na strane 3 reakciu M.L. – predsedu Správnej rady RRA. Na základe uvedeného má odporca za to, že v Podvihorlatských novinách bolo uverejnené stanovisko Správnej rady RRA k textu článku p. M.P., stanovisko predsedu Správnej rady RRA p. M.L., a preto je toho názoru, že „téma“ stavu Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné bola „prezentovaná z oboch strán“.

Podľa názoru TR SR je potrebné konštatovať, že z predložených dokladov je zrejmé, že činnosť odporcu a redakcie Podvihorlatských novín vykazuje závažné nedostatky v redakčnej činnosti pri príprave článkov. Z predložených dokladov je zrejmé, že články nie sú pripravované redaktormi, ale tretími osobami, kde redaktori tieto pripravené články len prepisujú do elektronickej formy, dávajú tretími osobami pripraveným článkom len titulky, pričom sú uverejňované články o osobách, ktoré si ich (vrátane vlastných vyjadrení) sami o sebe pripravili. TR SR považuje za zarážajúce, že redaktorka Podvihorlatských novín sa nechce priznať k autorstvu napadnutého textu, hoci je osobou, ktorá za vydavateľa poskytla priestor na vyjadrenie sa tak navrhovateľovi ako aj pánovi M.P. Vyjadrenia samotného M.P., ktorý text článku (podľa tvrdenia viacerých osôb) pripravil, podľa neho samého (v zmysle jeho vlastnej výpovede v trestnom konaní) neboli presné a úplné. Obsah článku preto vyznieva tendenčne, účelovo a zavádzajúco.

Podľa § 1 ods. 3 Rokovacieho poriadku TR SR „každá fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená podať TR SR sťažnosť na porušenie zásad novinárskej etiky alebo sťažnosť na porušovanie slobody tlače a obmedzovanie prístupu novinárov k informáciám.“

Ako vyplýva zo sťažnosti navrhovateľa týždenník Podvihorlatské noviny uverejnil dňa 25.júna 2018 článok pod názvom „„CIEĽ JASNÝ: prinavrátiť dobré meno“, ktorý obsahoval informácie o osobe navrhovateľa. Podaná sťažnosť navrhovateľa obsahovala všetky požiadavky a náležitosti stanovené Rokovacím poriadkom TR SR. Pred podaním sťažnosti navrhovateľ kontaktoval odporcu so žiadosťou o vykonanie nápravy. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ splnil podmienky stanovené § 2 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku TR SR.
V zmysle § 2 ods. 3 Rokovacieho poriadku „Sťažnosť musí byť podaná do 3 mesiacov od porušenia etického kódexu“.

Ako vyplýva zo sťažnosti a predložených dokladov, navrhovateľ namieta porušenie Etického kódexu novinára na základe článku pod titulom „CIEĽ JASNÝ: prinavrátiť dobré meno“, autorom ktorého sa označuje osoba vystupujúca ako „M.P.“, uverejneného dňa 25. 06. 2018 v regionálnom týždenníku Podvihorlatské noviny, číslo 26, str. 3. Zároveň je z dokladov nachádzajúcich sa v spise zrejmé, že sťažnosť navrhovateľa bola navrhovateľom TR SR odoslaná až dňa 24. 10. 2018 (a TR SR doručená dňa 26. 10. 2018), a teda po uplynutí 3 mesiacov od uverejnenia napadnutého článku, vo vzťahu ku ktorému navrhovateľ namieta porušenie Etického kódexu novinára. Z uvedeného dôvodu došlo zo strany navrhovateľa k oneskorenému podaniu sťažnosti (po uplynutí viac ako 3 mesiacov od uverejnenia napadnutého článku), a preto sa TR SR nemohla podanou sťažnosťou a namietanými porušeniami ustanovení Etického kódexu novinára meritórne zaoberať.

Na základe zisteného skutkového stavu TRSR rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadk

V Bratislave dňa 13. decembra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia