č. k. 19/2018

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 19/2018 na svojom zasadnutí dňa 13.decembra 2018 o sťažnosti navrhovateľa Ing. J.B., proti odporcovi spoločnosti Tranoscius, a.s., so sídlom Tranovského 1, Liptovský Mikuláš 031 01, ktorá je vydavateľom novín Evanjelický posol spod Tatier, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že v článku s názvom “Kandidačná porada si nesplnila svoju povinnosť Neoprávnene kandidovala J. Brozmana do volieb na generálneho dozorcu“ a zverejnením vzoru volebného lístku k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 8. 6. 2018 elektronicky doručená sťažnosť pána Ing. J.B. (ďalej len „sťažovateľ“) neskôr dopĺňaná naposledy listom zo dňa 23. 10. 2018, voči článku uverejnenému pod názvom “Kandidačná porada si nesplnila svoju povinnosť Neoprávnene kandidovala J. Brozmana do volieb na generálneho dozorcu“ a zverejneniu vzoru volebného lístku v novinách Evanjelický posol spod Tatier č. 23/2018, vydávaných spoločnosťou Tranoscius, a.s., so sídlom Tranovského 1, Liptovský Mikuláš 031 01.

Sťažovateľ namieta porušenie ustanovení Čl. IV ods. 3 Etického kódexu novinára (ďalej len „Kódex“). V sťažnosti neuvádza žiadne skutočnosti, na základe ktorých sa domnieva, že prišlo k porušeniu Kódexu. Zo sťažnosti nie je zjavné v čom vidí sťažovateľ priame alebo nepriame podnecovanie nenávisti, intolerancie alebo diskriminácie namietaným textom a vzorom volebného lístka. Rovnako zo sťažnosti nevyplýva ako malo prísť zverejnením namietaných materiálov k nerešpektovaniu základných princípov demokratického a právneho štátu, ústavného poriadku Slovenskej republiky ako ak platného práva a všeobecných morálnych princípov.

Tajomníčka Rady vyzvala dňa 26. 10. 2018 šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier, aby sa vyjadrila k sťažnosti a zároveň ju upozornila na možnosť, aby sama v tejto lehote preskúmala, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky a či môže toto porušenie uviesť na správnu mieru. Požiadala ju, aby vo svojej odpovedi Rade na túto výzvu uviedla, či tak urobila a v čom spočíva prípadne vykonaná náprava.

Vo svojej odpovedi zo dňa 03. 12. 2018 šéfredaktorka Evanjelického posla spod Tatier namietla právomoc Rady na posudzovanie či došlo zverejnením namietaných materiálov k porušeniu Kódexu, nakoľko vydavateľ Tranoscius, a.s., nepristúpil ku Kódexu a nie je členom Asociácie vydavateľov tlače. Ďalej šéfredaktorka uviedla, že namieta zaujatosť JUDr. Ing. Andreja Schwarza, LL.M. a žiada jeho vylúčenie z rokovania. K veci uviedla, že informácie zverejnené v spornom článku sú pravdivé a ich zverejnenie je oprávnené. Rovnako považuje zverejnenie volebného lístka za súladné s Kódexom.

Rada preskúmala sťažnosť sťažovateľa na svojom zasadnutí 13. decembra 2018. Vo vzťahu k námietke zaujatosti sa JUDr. Ing. Andreja Schwarza, LL.M. vyjadril nasledovne – necíti sa byť zaujatý, ale v snahe predísť prípadným nedorozumeniam sa sám z ďalšieho konania v tomto prípade vylučuje. Rada akceptovala rozhodnutie JUDr. Ing. Andreja Schwarza, LL.M. a v ďalšom prerokúvaní pokračovala bez jeho účasti.

Rada sa následne oboznámila so sťažnosťou, namietanými materiálmi ako aj inými prílohami sťažnosti. Na základe uvedeného dospela Rada k nasledovným záverom.

Podľa § 1 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rady „Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) prerokúva a vydáva rozhodnutia o sťažnostiach na porušenie etických zásad novinárskej práce definovaných Etickým kódexom novinára prijatým AONE (ďalej len „porušenie etického kódexu“) v produktoch žurnalistickej činnosti, ktorými sa rozumie zvyčajne výsledok tvorivej duševnej činnosti osoby, určený primárne na šírenie ideí a informácií vo forme žurnalistického textu, resp. fotografiou, ilustráciou, zvukovou, zvukovoobrazovou alebo inou súčasťou zverejneného žurnalistického textu, ktorý bol šírený v Slovenskej republike,

  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač, prostredníctvom ktorej sa v Slovenskej republike majú šíriť alebo šíria produkty žurnalistickej činnosti,
  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, prevádzkujúcimi webové sídlo (webové stránky), na ktorom sú sprístupňované produkty žurnalistickej činnosti fyzických osôb určené pre šírenie v Slovenskej republike, Redakciami periodickej a neperiodickej tlače a redakciami webových sídiel (webových stránok).

Podľa § 1 ods. 4 Rokovacieho poriadku Rady je pri prerokúvaní a vydávaní rozhodnutia/stanoviska je TR SR viazaná rozsahom sťažnosti.

Podľa § 2 ods. 5 Rokovacieho poriadku Rady sťažnosť musí obsahovať opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, preukazujúcich tvrdené skutočnosti. Dôkazy, na ktoré sa sťažovateľ odvoláva, je povinný pripojiť k sťažnosti. Prílohou sťažnosti môžu byť aj písomné výpovede svedkov.

Podľa čl. IV ods. 3 Kódexu 3. Novinár nepodnecuje priamo ani nepriamo akúkoľvek nenávisť, intoleranciu alebo diskrimináciu založenú najmä na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.

V súlade s čl. IV ods. 4 Kódexu novinár rešpektuje základné princípy demokratického a právneho štátu, ústavný poriadok Slovenskej republiky ako ak platné právo a všeobecné morálne princípy.

V súlade so Štatútom Rady ako aj citovanými ustanoveniami Rokovacieho poriadku Rady má Rada právomoc rozhodovať o podanej sťažnosti. Namietané materiály sú produktmi žurnalistickej činnosti a boli šírené v periodickej tlači na území Slovenskej republiky. Rada nie je štátnym orgánom. Ako orgán etickej samoregulácie Rada nenahrádza orgány zriadené právnymi predpismi za účelom ochrany práv dotknutých fyzických osôb a právnických osôb. Jej význam a z toho aj odvíjajúcu sa právomoc je možné vidieť výlučne v posudzovaní súlade produktov žurnalistickej činnosti s etickými pravidlami definovanými Kódexom. Rada nemá ambíciu a ani právomoc vynucovať výkon svojich rozhodnutí proti vôli dotknutých subjektov. Rešpektovaním rozhodnutí Rady sa vydavateľ periodickej tlače, prevádzkovateľ webového sídla alebo novinár môže dobrovoľne prihlásiť k akceptácii etických štandardov definovaných Kódexom. Z uvedeného dôvodu sa Rada rozhodla sťažnosť prejednať bez ohľadu na to, že spoločnosť Tranoscius, a.s., nepristúpila ku Kódexu a nie je členom Asociácie vydavateľov tlače.

K podstate sťažnosti Rada uvádza, že je viazaná rozsahom sťažnosti. V rozsahu definovanom tvrdeniami sťažovateľa a dôkazmi označenými alebo pripojenými k sťažnosti Rada nezistila porušenie Kódexu. Rada nie je schopná posúdiť, či skutočne prišlo k porušeniu pravidiel Kandidačnej porady a ani toto nie je jej úlohou. Vyjadrenie odporcu sa v tomto smere zdá byť presvedčivé a sťažovateľ neuviedol v sťažnosti nič čo by tvrdenia v článku spochybňovalo.

Je otázne, či zverejnený volebný lístok je sám o sebe produktom žurnalistickej činnosti. K jeho posúdeniu pristúpila Rada v kontexte ostatných informácií o voľbách zverejnených na stranách 16 – 17 Evanjelického posla spod Tatier č. 23/2018. V tomto smere však Rada nezistila porušenie Kódexu zverejnením vzoru hlasovacieho lístka.

Obiter dictum si Rada dovoľuje uviesť, že v článku „Kandidačná porada si nesplnila svoju povinnosť Neoprávnene kandidovala J. Brozmana do volieb na generálneho dozorcu“ sa žiadalo dať priestor aj druhej dotknutej strane – Ing. J.B., tak aby text pôsobil vyvážene a čitatelia si boli schopní urobiť si o veci vlastný záver. To však nič nemení na rozhodnutí Rady ako je uvedené vyššie.

Vzhľadom na uvedené Rada dospela k záveru, že uverejnením predmetných materiálov nedošlo k porušeniu povinnosti novinára podľa čl. IV bodu 3 a 4 Etického kódexu novinára.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 13. decembra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia