č. k. 18/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry – pod č. k. 18/2018 na zasadnutí dňa 13. 12. 2018 o podnete sťažovateľa Š.H. týkajúci sa možného porušenia Etického kódexu novinára v článku novín Bardejovský reportér zo dňa 27. 11. 2017 týkajúci sa fotokópie stránky z registračných zväzkov ŠTB a na nej zverejnené mená konkrétnych osôb podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku TR SR schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením fotokópie stránok zo Zväzkov spolupracovníkov ŠTB s popisu foto s textom: „v rámci výstavy si návštevníci v galérii môžu pozrieť aj zoznam bardejovských eštebákov“ došlo k porušeniu Etického kódexu novinára, nakoľko médium pri zobrazených osobách neuviedlo, že osoby vedené v zväzkoch ŠTB v kategórii „D“ neboli dokázateľne vedomými spolupracovníkmi ŠTB.
Tlačová rada vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcu upozornenie.
Rada zároveň vyzýva vydavateľa novín Bardejovský reportér, Magura Press s.r.o., aby uverejnil toto rozhodnutie po jeho doručení v najbližšom možnom vydaní periodika.


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) bol dňa 22. 10. 2018 postúpená sťažnosť v ktorej žiada o zaujatie stanoviska k článku a posúdenie postupu novinárov periodika „Bardejovský reportér“ v jeho vydaní zo dňa 27. 11. 2017 a najmä titulky pod textom fotokópie zo Zväzkov ŠTB získanej zo stránky ÚPN.

V sťažnosti Š.H. uvedený v kópii Zväzkov ŠTB namieta, že médium v texte pod foto: „v rámci výstavy si návštevníci v galérii môžu pozrieť aj zoznam bardejovských eštebákov“ neuviedlo, že osoby vedené v zväzkoch ŠTB v kategórii „D“ neboli dokázateľne vedomými spolupracovníkmi ŠTB.

Sťažnosť bola zaevidovaná dňa 22. 10. 2018 pod číslom konania 18/2018. Dňa 22. 10. 2018 bola odoslaná oficiálna žiadosť odporcovi — šéfredaktorovi Bardejovského reportéra aby sa k danému podnetu vyjadril.

Šéfredaktor sa k podnetu pre TR SR nevyjadril a zaslaná výzva bola vrátená Slovenskou poštou s poznámkou adresát neznámy. TR SR zaslala opakovane výzvu tentoraz vydavateľovi MAGURA PRESS, s.r.o. na inú poštovú adresu a dňa 13. 12. 2018 dostala odpoveď s oznámením, že tlačené noviny Bardejovský reporter (značka ktorých je ich duševným vlastníctvom) v tlačenej podobe vydávali len do 31. 12. 2017. Do toho času boli zamestnancami aj šéfredaktor M.H., aj redaktorka L.K. Konateľ spoločnosti MAGURA PRESS s.r.o. p. B.Š. vo svojom stanovisku zo dňa 11. 12. 2018 napísal, že obsah sťažnosti pána sťažovateľa Š.H. sa nepohybuje v rámci zákona č. 167/2008 Z.z. a jemu ako konateľovi ako aj terajším pracovníkom neprislúcha k nemu zaujať akékoľvek stanovisko. Ešte raz zdôraznil, že redaktori, ktorí stoja za daným rozhovorom už v spoločnosti MAGURA PRESS s.r.o. nepracujú. TR SR pri svojom posudzovaní mala tak k dispozícii len vyjadrenia šéfredaktora a autorky článku z ich výpovedí na OR PZ Bardejov.

TR SR sa oboznámila s obsahom podanej sťažnosti navrhovateľa a vyjadrením odporcu pre OR PZ Bardejov. oboznámila sa s obsahom napadnutého textu a po riadnom zistení skutkového stavu na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2018 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

TR SR na podklade zisteného skutkového stavu konštatuje, napadnutý text pod zverejnenou fotokópiou zväzkov ŠTB mohol pre čitateľa pôsobiť zavádzajúco.

Ako na svojej stránke uvádza ÚPN:
D – spis dôverníka: V spise sa zhromažďovali informácie, ktoré pomáhali plniť previerkové, pomocné a orientačné úlohy štátnobezpečnostnej povahy v súvislosti s odhaľovaním alebo objasňovaním protištátnej činnosti“.

Teda kategória „D“ podľa ÚPN nie je zaradená a hodnotená ako vedomý spolupracovník ŠTB.

Toto vysvetlenie v článku a pri fotokópii predmetných strán zväzkov autorka a ani šéfredaktor Bardejovského reportéra neuviedli, čím nedali čitateľovi kompletnú informáciu a tým mohli čitateľov uviesť do omylu.

Podľa vyjadrenia šéfredaktora ako i redaktorky pre OR PZ Bardejov, ktoré má TR SR k dispozícii, tak urobili z neznalosti problematiky, konkrétne o práci so
Zväzkami ŠTB a návodu ÚPN ako s nimi pracovať a pokynom ÚPN ako rozlišovať jednotlivé kategórie osôb v Zväzkoch vedených.

Za takýmto konaním zodpovedných osôb nevidí TR SR úmysel poškodiť osoby uvedené na konkrétnej strane Zväzkov.

K porušeniu Etického kódexu novinára však ide najmä v článku II, ods. 2.

„Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.“

Na vysvetlenie dodávame, že novinár pri svojej práci musí brať v úvahu aj fakt, že čitatelia nemusia mať také znalosti problematiky ako novinár zaoberajúci sa témou. Preto je jeho úlohou tému a jej možné dôsledky dôkladne zvážiť a v medializovanom materiáli súvislosti vysvetliť tak, aby ich čitateľ, divák či poslucháč mohol pochopiť.

V danom prípade text pod fotokópiou konkrétnej strany Zväzkov ŠTB zo stránky ÚPN zostal bez vysvetlenia a tým označil osoby uvedené na stránke za spolupracovníkov ŠTB bez ohľadu na kategorizáciu spolupracovníkov ŠTB a poučenie ÚPN o práci so Zväzkami.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy osebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 13. decembra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia