č. k. 17/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot pod č. k. 17/2018 na zasadnutí dňa 12. 3. 2019 o sťažnosti navrhovateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, zo dňa 15. októbra 2018 proti odporcovi: W Press, a.s., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, na prešetrenie etickej stránky článku zverejneného v týždenníku.týždeň podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že týždeník.týždeň publikovaním článku „Úplatky v Žilinskej nemocnici“ neporušil Etický kódex novinára.


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola doručená sťažnosť Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina („FNPZA“ alebo „navrhovateľ). Predmetom sťažnosti je článok “Úplatky v Žilinskej nemocnici“ publikovaný v týždenníku.týždeň dňa 8. októbra 2018, ktorý opisuje zastavenie trestného stíhania nepriamej korupcie vrchnej sestry Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Článok tiež poukazuje na zastavenie iného s tým súvisiaceho vyšetrovania za ohováranie, na aktivity vrchnej sestry sprostredkovávať komerčné poistenie podriadeným na pracovisku a ponuky poistnenia pri pracovnom pohovore, odmietnutie vedenia nemocnice poskytnúť stanovisko k danej kauze a tým aj k úrovni poskytovaných služieb OAIM FNPZA na základe dostupných štatistík.

Navrhovateľ namieta, že autorka v predmetnom článku porušuje Etický kódex novinára v článku III. odsek 6 „použitím nepravdivého a zavádzajúceho titulku, ktorý naznačuje existenciu úplatkov v žilinskej nemocnici bez uvedenia dôkazov či pravdivých argumentov“.

Ďalej navrhovateľ uvádza tieto výhrady:

  • článok porušuje Etický kódex novinára v článku II. odsek 2 a v článku III. odsek 1 „poškodzovaním dobrej povesti žilinskej nemocnice“,
  • článok porušuje Etický kódex novinára v článku II. odsek 2 „autorka článku nepožiadala (…) o stanovisko nemocnice, nemohli sme jej preto poskytnúť viacej informácií, čím z jej strany došlo k obmedzeniu objektivity a vyváženosti článku“,
  • článok porušuje Etický kódex novinára v článku II. odsek 2 a v článku III. odsek 1 uvedením nepravdivých štatistických údajov,
  • článok porušuje Etický kódex novinára v článku II. odsek 1 a 2 a v článku III. odsek 3 tvrdením, že nemocnica sa odmietla vyjadriť autorke článku na jej otázky.

Rada sa oboznámila s predmetným článkom, vrátane dokumentácie poskytnutej navrhovateľom a priloženej Žiadosti o uverejnenie odpovede zo 12. októbra 2018, ktorú navrhovateľ adresoval vydavateľovi týždenníka.týždeň a stanovisko odporcu na základe výzvy rady, vrátane doplňujúcich informácií od autorky článku. Na základe výsledku vyššie uvedeného procesu skúmania rada konštatuje, že publikovaním článku “Úplatky v Žilinskej nemocnici“ týždenníka.týždeň nedošlo k neporušeniu Etického kódexu novinára, a to žiadny jeho článok alebo ustanovenie uvedené navrhovateľom v sťažnosti rade.

Titulok článku „Úplatky v Žilinskej nemocnici“, ktorý označuje navrhovateľ ako nepravdivý a skreslený, je v súlade s kontextom článku a zohľadňuje jeho obsah – hovorí o vyšetrovaní vo veci nepriamej korupcie v danej nemocnici. Naviac je titulok formulovaný tak, že sa nejedná o skutkové trvdenie faktu, o hodnotiaci úsudok alebo o vyslovenie nepravdivého názoru autorky. V podobných prípadoch dospel ústavný súd k názoru (sp. zn. II. ÚS 340/9) v otázke vzťahu medzi titulkom a obsahom článku, že účelom titulku článku uverejneného v printových médiách je upútať a zaujať čitateľa tak, aby si článok prečítal a až na tomto základe si osvojil tlačou ponúkané informácie a urobil si o nich vlastný úsudok. V zmysle uvedeného preto nemožno dospieť k záveru, že autorka titulkom (nadpisom) porušuje článok III. odsek 6 Etického kódexu novinára, ako to uvádza navrhovateľ.

Podľa predloženej dokumentácie, autorka článku požiadala navrhovateľa o osobné stretnutie a zaslala hovorkyni navrhovateľa okruhy tém a otázok pre následný rozhovor. Z odpovede navrhovateľa je zrejmé, že sa odmietol vyjadriť k daným otázkam s poukazom na prebiehajúce vyšetrovanie vo veci nepriamej korupcie a odmietol tým aj osobné stretnutie s autorkou článku za účelom poskytnutia rozhovoru. V zmysle uvedeného autorka poskytla priestor na vyjadrenie navrhovateľa a ten sa rozhodol nevyužiť možnosť odpovedať na zaslané otázky, preto toto nemožno považovať za porušenie čl. II a čl. III bodu 1 Etického kódexu novinára, ako uvádza navrhovateľ.

V podanej sťažnosti ďalej navrhovateľ hovorí o porušení Etického kódexu novinára podľa článku II. odsek 2 a v článku III. odsek 1, na základe uvedenia nepravdivých štatistických údajov. Tu je dôležité podotknúť, že rada neposudzuje pravdivosť jednotlivých štatistik alebo ich interpretácií, rada posudzuje len či v kontexte s uverejnenými udajmi mohlo dôjsť k porušeniu Etického kódexu novinára. Tým aj v prípade, ak by niektoré z tvrdení niektorej z dotknutých strán sa v prípadnom následnom súdnom spore preukázalo ako nepravdivé, nemožno jeho publikáciu hodnotiť ako porušenie Etického kódexu novinára.
Zároveň, ako informoval radu odporca (zástupca šéfredaktora týždenník.týždeň Mgr. M.M.), redakcia uverejnila stanovisko navrhovateľa k predmetnému článku na základe obdržanej písomnej výzvy „Žiadosť o uverejnenie odpovede“ vo vydaní.týždňa z 21. októbra 2018, hoci redakcia nepovažuje túto žiadosť za právne relevantnú na základe § 8 zákona č. 167/2018 Z.z. (právo na odpoveď) – na základe toho reakciu navrhovateľa uverejnil v týždenníku.týždeň skrátenú (bez hodnotiacich úsudkov navrhovateľa v úvode a závere zaslaného stanoviska) v rubrike Listy.

Na základe vyššie uvedeného rada dospela hlasovaním k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 12. marca 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia