č. k. 15/2018

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz – podpredseda, LL.M., Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák a PaedDr. Pavol Múdry vo veci vedenej pod č. k. 15/2018 na svojom zasadnutí dňa 13.decembra 2018 o sťažnosti navrhovateľa M.B, poslanca Bratislavy za mestskú časť Staré Mesto, proti odporcovi spoločnosti Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.sme.sk a vydavateľom denníka SME, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že v článku M.H. s názvom “Súboj v Starom Meste môže byť tesný” k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 2. 10. 2018 elektronicky doručená sťažnosť poslanca Bratislavy za mestskú časť Bratislava Staré Mesto M.B. z Bratislavy (ďalej len „sťažovateľ“) zo 4. septembra 2018 voči internetovému portálu www.sme.sk, ktorého prevádzkovateľom je Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Sťažnosť sa týka článku autorky M.H. pod názvom: „Súboj v Starom Meste môže byť tesný“, ktorý bol publikovaný dňa 23. 8. 2018 na webe a v tlačenej podobe dňa 24. 8. 2018 na str. 2 a 3 denníka SME.

Ako vyplýva zo sťažnosti, sťažovateľ vidí v uverejnení tohto textu porušenie čl. V ods. 7 Etického kódexu novinára, pretože odporca, resp. autorka článku M.H. podľa neho účelovo skrátila citácie sťažovateľových skorších vyjadrení, ktoré uviedol v ankete uskutočnenej autorkou článku dňa 20. augusta 2018, a to bez jeho súhlasu a bez predchádzajúcej autorizácie textu, napriek jeho žiadosti e-mailom zo dňa 20. augusta 2018, čím podľa sťažovateľa porušila pravidlá rešpektované novinárskou obcou a zakotvené v Etickom kódexe novinára. Autorke vyčíta, že zatiaľ čo informácie týkajúce sa jeho protikandidátov na pozíciu starostu mestskej časti Staré Mesto, a to pani D.K., pani Z.A. a pána R.Š. sú neutrálne, informácie týkajúce sa sťažovateľa sú účelovo vytrhnuté a zasadené do negatívneho kontextu. V článku bola tiež podľa pána M.B. uvedená nepravdivá informácia týkajúca sa jeho prepojenia s obchodnou spoločnosťou SLOVUNIT a.s. Podľa sťažovateľa bol celý článok účelovo namierený proti nemu v snahe vykresliť jeho osobu a komunálno-politické aktivity pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v negatívnom kontexte a poškodiť jeho meno ako možného budúceho kandidáta na funkciu starostu. Hoci sťažovateľ požiadal 27. augusta 2018 prevádzkovateľa internetovej stránky a vydavateľa denníka SME Petit Press, a.s. o uverejnenie opravy a ospravedlnenia, spoločnosť na jeho žiadosť doteraz nereagovala. Ako vyplýva zo sťažnosti doručenej Rade, sťažovateľ vyčíta odporcovi, že mu neposkytol priestor na autorizáciu formulácií použitých z ankety pred uverejnením článku ani neumožnil nápravu uverejnením opravy a ospravedlnenia. Vzhľadom na túto skutočnosť podal sťažovateľ sťažnosť a požiadal Radu o jej prešetrenie.

Tajomníčka Rady vyzvala 2. 10. 2018 šéfredaktorku odporcu, pani B.B., aby sa vyjadrila k sťažnosti a zároveň ju upozornila na možnosť, aby sama v tejto lehote preskúmala, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky a či môže toto porušenie uviesť na správnu mieru. Požiadala ju, aby vo svojej odpovedi Rade na túto výzvu uviedla, či tak urobila a v čom spočíva prípadne vykonaná náprava.

Vo svojej odpovedi zo dňa 3. novembra 2018 šéfredaktorka denníka SME uviedla ako dôvod na uverejnenie namietaných informácií o pánovi B. (a informácií o ďalších kandidátoch) snahu poskytnúť čitateľovi kontext, bez ktorého by obraz najsilnejších kandidátov na pozíciu starostu v bratislavskom Starom Meste nebol úplný. Zdôraznila, že všetky uverejnené informácie sú pravdivé a dôležité pre kvalifikované rozhodnutie čitateľa vo voľbách, nemali osobný charakter a sú relevantné ku komunálnej téme. Článok mal byť kritickým pohľadom na to, kto a za akých okolností sa uchádza o pozíciu v Starom Meste, nie popularizačným článkom, ktorý predstaví kandidátov. K námietke sťažovateľa voči formulácii, že v prípade firmy Slovunit, a. s., ide o rodinnú firmu M.B., uviedla šéfredaktorka toto: M.B. bol od 17. 1. 2013 do 2. 4. 2015 predsedom predstavenstva spoločnosti Slovunit, a. s. V súčasnosti je predsedom predstavenstva Mi.B., s ktorým majú uvedenú spoločnú adresu Chorvátska 2 v Bratislave, v dozornej rade sedí Ing. J.B., Ing. N.B.M. a H.B., všetky s adresou Chorvátska 2 Bratislava, rovnako ako Mi. a M. B. Túto adresu si M.B. uvádza aj ako korešpondenčnú adresu na svojej oficiálnej stránke kandidáta na starostu a pán B. nevysvetlil dostatočne tieto okolnosti.

Rada preskúmala sťažnosť sťažovateľa na svojom zasadnutí 13. decembra 2018. Oboznámila sa s jej obsahom, prílohami, ale aj s celým článkom “ Súboj v Starom Meste môže byť tesný”, ktorý bol publikovaný dňa 23. 8. 2018 na webe a v tlačenej podobe dňa 24. 8. 2018 na str. 2 a 3 denníka SME. Zvážila argumenty sťažovateľa v kontexte Etického kódexu a ich dodržania.

Podľa čl. V. Novinár a zdroj informácií, bodu 7 Etického kódexu novinára, na porušenie ktorého sa sťažovateľ odvoláva: “Novinár nie je povinný pristúpiť na požiadavku dodatočnej korekcie, nezverejnenia či neodvysielania informácie získanej v súlade s (týmto) Etickým kódexom zo strany respondenta, ktorý predtým so zverejnením súhlasil. V odôvodnených prípadoch môže ešte pred začiatkom rozhovoru akceptovať dohodu o jeho následnej autorizácii. Ak respondent požaduje autorizáciu, novinár je povinný ho informovať, že v rámci nej je možné len spresnenie priamych citácií respondenta, nie zmena významu odpovedí alebo vyčiarknutie odpovedí, ktoré v pôvodnom rozhovore odzneli.

Autorizácia záznamu či textu sa obmedzí výlučne na vyjadrenia, ktoré poskytol samotný respondent. Novinár nepristúpi na dohodu, ktorá by respondentovi umožnila súhlasiť s použitím jeho vyjadrenia až v kontexte celého programu alebo článku.”

Autorka článku M.H. oslovila kandidátov na pozíciu starostu v mestskej časti Staré Mesto v Bratislave, aby v ankete odpovedali na jej otázky týkajúce sa ich postojov k zásadným otázkam tejto mestskej časti. Ich odpovede spracovala a použila vo svojom článku “ Súboj v Starom Meste môže byť tesný”, kde dala do kontextu vyjadrenia všetkých zúčastnených s informáciami o ich predchádzajúcom pôsobení, ktoré považovala za dôležité pripomenúť.

Rada považuje za potrebné spomenúť, že sťažovateľ sa zúčastnil na ankete M.H. slobodne a dobrovoľne odpovedal na otázky položené v ankete a v e-maile z 20. augusta 2018 požiadal autorku, aby ho kontaktovala v prípade, ak potrebuje odpovede skrátiť. Podľa čl. V. bod 7 Etického kódexu novinára však novinár nepristúpi na dohodu, ktorá by respondentovi umožnila súhlasiť s použitím jeho vyjadrenia až v kontexte celého programu alebo článku. Rada tiež zvažovala, či boli jeho odpovede redakčne upravené do takej miery, že sa zmenil ich pôvodný zmysel, a tak by bol podľa čl. VI. bodu 4 potrebný súhlas autora (sťažovateľa). V predmetnom článku autorka napríklad vypichla niektoré fakty z pôsobenia kandidátov vo verejnom živote, ale to, že v prípade sťažovateľa použila napr. vyjadrenie “odhlasoval predaj budovy PKO”, nemení reálny fakt, že sťažovateľ hlasoval za predaj budovy PKO.

Pokiaľ ide o sťažovateľovu námietku voči jeho prepojeniu na firmu SLOVUNIT, autorka (odporca) si neoverila fakt, či je M.B. ešte v súčasnosti prepojený s uvedenou firmou. Rada posúdila tiež namietanú neobjektivitu spracovania odpovedí sťažovateľa v porovnaní s odpoveďami ostatných účastníkov ankety a dospela k názoru, že rozsah odpovedí respondentov v ankete uverejnenej v denníku SME 23. a 24. 8. 2018 umožnil čitateľovi získať rovnocenný obraz o všetkých zúčastnených kandidátoch na pozíciu starostu v mestskej časti Bratislavy Staré Mesto.

Rada dospela k záveru, že uverejnením predmetného článku nedošlo k porušeniu povinnosti novinára podľa čl. V bodu 7 Etického kódexu novinára, odporcovi sa však dá vytknúť, že nijako nereagoval na žiadosť sťažovateľa o ospravedlnenie a uverejnenie opravy, ktorá mu bola doručená 27. 08. 2018.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 13. decembra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia