č. k. 15/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány, DrSc. , JUDr. Peter Kerecman, PhD. , Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 15/2016 na zasadnutí dňa 12. decembra 2016 o sťažnosti navrhovateľov 1. J. J., Pod Papierňou 1523/49, 08501 Bardejov, 2. B. T., Castle Street 202, Portland, Porchester – Fareham PQ 169 QL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 3. CTI Slovakia, s.r.o. , Štefánikova 61, 08501 Bardejov, 4. BJ Int. s.r.o. Štefánikova 61, 08501 Bardejov, 5. 2J s.r.o. Štefánikova 61, 08501 Bardejov právne zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. M. H., advokát Na Hradbách 5, 08501 Bardejov proti odporcovi Mgr. M. K. – PONET press, Štefánikova 61, 08501 Bardejov podľa §8, ods. 6. Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky.

rozhodla takto:

  1. Mgr. M. K. – PONET press, IČO 17277515 uverejnením článku Zvláštna lokalita, niekto ju velebí, iný preklína v Nezávislom regionálnom týždenníku Bardejovské novosti čísla 36, 37, 38, 39, 40, 41 ročník 2016 porušil čl. II, bod 2 v spojení s čl . III, bod 14 Etického kódexu novinára.
  2.  Mgr. M. K. – PONET press, IČO 17277515 vyslovuje vážne znepokojenie.
  3. Vyzýva Mgr. M. K. – PONET press IČO 17277515, aby toto rozhodnutie zverejnil v najbližšom vydaní Nezávislého regionálneho týždenníka Bardejovské novosti.
  4. Vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky ( ďalej „rada“) bola dňa 17.10.2016 doručená sťažnosť 1. J. J., Pod Papierňou 1523/49, 08501 Bardejov, 2. B. T., Castle Street 203, Porchester – Foreham PQ 169 QL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 3. CTI Slovakia , s.r.o. IČO 36480312, Štefánikova 61, 08501 Bardejov, 4. BJ Int. s.r.o. IČO 45965307, Štefánikova 61, 08501 Bardejov, 5. 2J s.r.o. IČO 36504700. Štefánikova 61, 08501 Bardejov ( ďalej „sťažovatelia“) všetci právne zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. M. H., advokát , Na Hradbách 5, 08501 Bardejov proti odporcovi Mgr. M. K. – PONET press, IČO 17277515 Štefánikova 61 Bardejov ( ďalej „odporca“).
Sťažovatelia tvrdia, že v Nezávislom regionálnom týždenníku Bardejovské novosti ( ďalej „týždenník“) čísla 36, 37, 38, 39, 40, 41 ročník 2016 bol na pokračovanie uverejnený článok Zvláštna lokalita, niekto ju velebí, iný preklína (ďalej „článok“) a boli signalizované i jeho ďalšie pokračovania. Autorom článku, šéfredaktorom aj vydavateľom týždenníka je Mg. M. K.. Článok je údajne opakovaným a dehonestujúcim a osočovaním sťažovateľov, čo dokladujú viacerými citátmi, napr.:
„Kto potreboval túto výnimku ? Potreboval ju chudák, ktorý nedokáže nakŕmiť osem hladných detí alebo ju potreboval úspešný zahraničný podnikateľ, ktorý nikdy nemá dosť, preto si na úrade vynárokoval aj možnosť bezcitne devastovať podmienky pre bývanie a poškodzovať tak aj zdravie ľudí ? „ ( týždenník 36/2016)
Sťažovatelia uvádzajú, že v prospech odporcu uskutočnili viacero opatrení (merania hluku vodopádu v jazierku, obmedzili otváracie hodiny v bare), ktoré ich stáli 1338, 10 euro a ovplyvnili aj ich príjmy z podnikania. Tvrdia, že odporca zneužíva svoje postavenie vydavateľa, nedal im príležitosť vyjadriť sa v týždenníku a spochybňuje rozhodnutia kompetentných orgánov. Podľa ich názoru boli uvedeným konaním odporcu porušené čl. II. bod 1. a 2, čl. III. bod 1. 3. 12. a 14. a predovšetkým čl. IV. bod. 1 Etického kódexu novinára. Navrhujú, aby rada vyslovila odporcovi pokarhanie a uložila mu zverejniť svoje rozhodnutie na prvej strane vydania týždenníka nasledujúcom po doručení rozhodnutia rady.
Na výzvu rady sa vyjadril odporca podaním z 25. 11. 2016, ktoré začína tvrdením, že v článku „… neboli podľa mňa uverejnené žiadne nepravdivé (nepodložené) a zavádzajúce informácie, ktoré by som mal formou uverejnenej opravy zmeniť.
Nie som si v súvislosti s uverejneným článkom vedomý žiadneho porušenia zásad novinárskej etiky, preto prípadnú nápravu nepovažujem z mojej strany za potrebné urobiť.“
Odporca následne rozsiahlo argumentuje v prospech pravdivosti tých skutkových tvrdení a oprávnenosti hodnotiacich úsudkov, ktoré sťažovatelia citovali v sťažnosti. Zasadzuje ich do kontextu celého článku, situácie susedstva bytov s Cactus Restaurant Grill s letnou terasou (prevádzkovaného sťažovateľmi) a sporov v rámci obytného domu. Tvrdí, že sťažovateľom nikdy neuprel právo vyjadriť sa. Obhajuje svoje oprávnenie riešiť problémy svojho bývania, vzťahov so sťažovateľmi prostredníctvom vlastných novín.
Na základe sťažnosti, vyjadrenia odporcu a článku má rada za preukázané nasledovné skutočnosti: Téma článku predstavuje legitímny predmet záujmu miestnej tlače, týka sa pomerov v určitom obytnom dome a zvlášť vzťahov s podnikateľskými aktivitami sťažovateľov v jeho okolí. Blízkosť reštauračného zariadenia a bytov ľahko vedie ku napätiam. Je neobvyklé venovať jednému lokálnemu problému tak dlhý text vo viacerých vydaniach. Článok je rozsiahlou kritikou sťažovateľov a vyjadruje sa o nich nelichotivo. Miestami ťažko rozlíšiť skutkové tvrdenia a hodnotiace súdy. Odporca je vydavateľom a šéfredaktorom týždenníka, kde bol uverejnený článok, ktorého je autorom. Odporca ani neskrýva, že ide o jeho vlastný spor so sťažovateľmi. Sťažovateľom nebola ponúknutá možnosť vyjadriť sa v rámci článku.

Pre rozhodnutie rady boli významné tieto ustanovenia Etického kódexu novinára:
čl. II, bod. 2/ Hlavnými zásadami , ktorými sa novinár riadi vo svojej práci sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
čl.III, bod. 14./ Novinár nevyužíva výsady vyplývajúce z jeho povolania pre svoj súkromný prospech……
Rada nepokladá v okolnostiach veci za možné ani vhodné preverovať pravdivosť jednotlivých skutkových tvrdení a primeranosť na ne nadväzujúcich hodnotiacich úsudkov obsiahnutých v článku. Aj keby boli všetky tieto skutkové tvrdenia pravdivé a hodnotiace úsudky primerané, tak to nezbavuje odporcu povinnosti nevyužívať týždenník, ktorý ako vydavateľ a šéfredaktor v jednej osobe ovláda na vedenie svojho vlastného sporu so sťažovateľmi ( čl. III. bod 14. Etického kódexu novinára). Jeho postup spočívajúci v dlhodobom publikovaní článku „na pokračovanie“ o vlastnej veci predstavuje zneužitie postavenia novinára na osobný prospech a nezodpovedá ani požiadavke nestrannosti podľa čl. II, bod 2 Etického kódexu novinára.
Rovnako je od (ne)pravdivosti skutkových tvrdení a primeranosti hodnotiacich úsudkov nezávislá povinnosť odporcu podľa čl. II, bod 2 Etického kódexu novinára zachovávať v rámci každého textu, teda i článku nestrannosť a vyváženosť, ktoré si podľa ustáleného názoru rady vyžadujú poskytnutie priestoru tomu, koho sa text negatívne dotýka, na primerané vyjadrenie v jeho rámci. (okrem komentára).
Na základe uvedeného dospela rada k záveru, že odporca uverejnením článku porušil čl. II, bod 2 v spojení s čl. III.bod. 14 Etického kódexu novinára a podľa §8, ods. 6 Štatútu Tlačovej rady Slovenskej republiky vyslovila odporcovi vážne znepokojenie. Zobrala pri tom do úvahy aj dlhodobosť porušovania uvedených ustanovení Etického kódexu novinára odporcom.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonané jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 12. 12. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia