č. k. 12/2018

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 12/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné, 066 28 proti odporcovi internetový portál Nový Čas, prevádzkovateľ Ringier Axel Springer SK a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že internetový portál Nový Čas publikovaním článku „Exriaditeľka škôlky v Humennom zažila po prepustení horor: Na otrasnú šikanu doplatili aj jej vnučky!“ neporušilo Etický kódex novinára.


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola doručená sťažnosť Mesta Humenné. Predmetom sťažnosti je článok Exriaditeľka škôlky v Humennom zažila po prepustení horor: Na otrasnú šikanu doplatili aj jej vnučky! publikovaný na webovom portáli dňa 05. júna 2018, ktorý opisuje okolnosti odchodu bývalej riaditeľky materskej školy v meste Humenné zo zamestnania. Sťažovateľ namieta uvedenie nepravdivých informácií v predmetnom článku ako aj nedostatočný priestor na vyjadrenie sa k jeho obsahu pred jeho zverejnením. Ako prílohu a zároveň podporný dokument sťažnosti priložil sťažovateľ Žiadosť o uverejnenie odpovede, s ktorou sa v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve dňa 07. 06. 2018 – bezprostredne po vyjdení predmetného článku – obrátil na vydavateľa. Odporca žiadosti o uverejnenie odpovede nevyhovel a v odpovedi na žiadosť uviedol, že ju považuje za bezpredmetnú. V sťažnosti, podobne aj v priloženej Žiadosti o uverejnenie odpovede, sťažovateľ uvádza konkrétne časti článku, ktoré sú podľa neho nepravdivými skutkovými tvrdeniami.

Navrhovateľ uvádza tieto výhrady:

  • K uverejnenému vyjadreniu v článku sa navrhovateľ nemal možnosť plnohodnotne a vecne vyjadriť.
  • Informácie uverejnené v titulku článku – Exriaditeľka škôlky v Humennom zažila po prepustení horor: Na otrasnú šikanu doplatili aj jej vnučky!, sú nepravdivé.

Rada sa oboznámila s predmetným článkom, preskúmala ho v kontexte aktuálnych informácií poskytnutých sťažovateľom a priloženej Žiadosti o uverejnenie odpovede. Na základe výsledku vyššie uvedeného procesu skúmania Rada konštatuje, že publikovaním článku Exriaditeľka škôlky v Humennom zažila po prepustení horor: Na otrasnú šikanu doplatili aj jej vnučky! na webovej stránke Nového Času prevádzkovateľ neporušil Etický kódex novinára, a to žiadny jeho článok.

Ako vyplýva z podkladov pre vydanie tohto rozhodnutia, odporca pri tvorbe napádaného článku dal navrhovateľovi priestor na vyjadrenie sa k podkladom článku, to že sa odporca vyjadril len k prebiehajúcemu súdnemu konaniu nemožno považovať za porušenie čl. II a čl. III bodu 1 Etického kódexu novinára.

Tvrdenie, ktoré označuje sťažovateľ ako nepravdivé tvorí titulku predmetného článku, ku ktorým sa Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a rovnako aj Ústavný súd Slovenskej republiky stavia pomerne zhovievavo a pripúšťa použitie expresívnych výrazov, keďže „funkciou (účelom) je upútať a zaujať čitateľa, aby si článok prečítal a až na tomto základe si osvojil tlačou ponúkané informácie a urobil si o nich vlastný úsudok. Vychádzajúc z tejto funkcie titulku, možno aj z hľadiska ochrany práva na súkromie dotknutých osôb vo všeobecnosti akceptovať a tolerovať, že sa v titulku objavujú expresívnejšie, provokujúce či zveličujúce vyjadrovacie prostriedky, a to najmä vtedy, ak ide o médium bulvárneho typu.(II. ÚS 340/09)“. V zmysle uvedeného preto nemožno dospieť k záveru, že predmetné tvrdenie je porušením čl. IV bodu 7 Etického kódexu novinára.

Taktiež dávame do pozornosti skutočnosť, že rada neposudzuje pravdivosť jednotlivých tvrdení ale to, či v kontexte s uverejnenými tvrdeniami zainteresovaných subjektov mohlo dôjsť k porušeniu etického kódexu. V danom prípade novinár opisuje spor dvoch strán a nie je jeho povinnosťou a ani nemôže suplovať úlohu súdu v určení, ktorá zo strán je nositeľom pravdy.

V tomto smere aj v prípade, ak by niektoré z tvrdení niektorej z dotknutých strán sa v prípadnom súdnom spore preukázalo ako nepravdivé, nemožno jeho publikáciu hodnotiť ako porušenie etického kódexu novinára. Novinár poskytol priestor obidvom stranám na vyjadrenie, tento priestor bol podľa názoru rady dostatočný. Použitie expresívnych prostriedkov alebo navodenie zdanlivej zaujatosti, či dokonca vyjadrenie určitých sympatií konkrétnej strane rada v kontexte článku nepovažuje za porušenie vyváženosti a nestrannosti.
Novinár pri svojej práci je oprávnený vkladať do svojej tvorby svoj vlastný úsudok a pohľad na vec, samozrejme takým vhodným spôsobom, aby nevznikli pochybnosti o jeho nestrannosti a pri zabezpečení vyváženosti samotného článku tak, aby si aj samotný čitateľ mohol vytvoriť vlastný pohľad na predmet článku. V danom prípade poskytnutím priestoru obidvom stranám, bolo zabezpečené prezentovanie pohľadov na vec obidvoch dotknutých strán.

Iný prípad by bol, ak by novinár vedome zamlčal dôležitú skutočnosť, významnú pre posúdenie daného problému. Podľa názoru rady je v súlade s etickým kódexom novinára, ak novinár poskytne jednej i druhej strane priestor na vyjadrenie, pričom spravidla nie je potrebné, aby novinár ešte v druhom kole konfrontoval každú dotknutú stranu s vyjadrením tej druhej strany.
Vyváženosť článku je zrejmá i z toho, že každá zo strán dostala v článku približne rovnaký priestor na vyjadrenie.

Na základe vyššie uvedeného konštatovania rada dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia