č. k. 11/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR,JUDr. JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry – pod č. k. 11/2018 na zasadnutí dňa 18. 10. 2018 2018 o podnete obec Pečeňady, zastúpená starostom obce L.B., 922 07 Pečeňady č. 93 týkajúci sa možného porušenia Etického kódexu novinára Mgr. M.Š, MBA v periodiku/informačnom letáku “Odlišné Pečeňady” podľa Rokovacieho poriadku TR SR schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že občasník/informačný leták “Odlišné Pečeňady” nie je ako periodikum registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a preto sa TR SR podnetom v zmysle Stanov a Rokovacieho poriadku TR SR nebude zaoberať.

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia