č. k. 10/2017

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR, Mgr. Alena Pániková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Valér Kot pod č. k. 10/2017 na zasadnutí dňa 13. marca 2018 o sťažnosti navrhovateľa – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 zo dňa 16.11.2017, proti odporcovi – denníku PRAVDA, vydávanému spoločnosťou PEREX, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00 685 313 podľa §8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že denník PRAVDA publikovaním materiálu s názvom Lekári pritlačili na Pentu na strane 1 s pokračovaním na strane 6 denníka zo dňa vydania 30. septembra 2017 porušil Etický kódex novinára, a to čl. II, ods. 2 kódexu označujúci za hlavnú zásadu, ktorou sa riadi novinár, dôsledné overovanie faktov a čl. III, ods. 1., zaväzujúci novinára povinnosťou dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní a informácie si overiť aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov a čl. III, ods. 17, zaväzujúci novinára po zistení, že zverejnil nesprávnu informáciu, spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu.

TR SR vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcu upozornenie.

Rada zároveň vyzýva vydavateľa denníka Pravda, aby uverejnil toto rozhodnutie po jeho doručení v najbližšom možnom vydaní periodika.


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola doručená sťažnosť DÔVERY zdravotnej poisťovne, a.s. Predmetom sťažnosti je článok Lekári pritlačili na Pentu autorky Zlatice Beňovej publikovaný v denníku zo dňa vydania 30. septembra 2017, ktorý sa zaoberá aktuálnym stavom rokovaní o uzatvorení zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostivosti na nastávajúce obdobie medzi DÔVEROU zdravotnou poisťovňou, a.s., a Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP). Sťažovateľ namieta uvedenie nepresných a neaktuálnych informácií v predmetnom článku. Ako prílohu a zároveň podporný dokument sťažnosti priložil sťažovateľ Žiadosť o uverejnenie opravy, s ktorou sa v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve dňa 02.10.2017 – bezprostredne po vyjdení predmetného článku – obrátil na vydavateľa. Odporca žiadosti o uverejnenie opravy nevyhovel, ignoroval ju – navrhovateľ nedostal od odporcu ani akúkoľvek inú odpoveď. V sťažnosti, podobne aj v priloženej Žiadosti o uverejnenie opravy, sťažovateľ uvádza konkrétne časti článku, ktoré sú podľa neho nepravdivými skutkovými tvrdeniami.

Ide o nasledujúce tvrdenia:

  1. “ak nakoniec zmluvy nepodpíšu, klienti poisťovne by mali v ambulancii platiť za prácu doktora ako samoplatcovia. Dôvera totiž sľubuje iba to, že v prípade neúspešných rokovaní im uhradí lieky, zobrazovaciu diagnostiku (sono, CT, MR) a laboratórne vyšetrenia.”
  2. “kým zväz žiadal plošné navýšenie o 10 percent, poisťovňa núkala tri percentá. Kollár tvrdí, že sú pripravení stále diskutovať o kompromise, ktorým môže byť päť percent.”
  3. “Dôvere zväz vyčíta, že núti lekárov v zmluvách, aby pracovali podľa koeficientov kvality. Tie sú však podľa Kollára nastavené tak, že poisťovňa platí doktorom viac vtedy, ak pracujú menej, čiže predpisujú menej liekov, menší počet vyšetrení.”
  4. podľa autorky článku PR špecialista Dôvery “nešpecifikoval, či poisťovňa ráta aj s úhradou výkonov pre nezmluvného lekára.”

 
Sťažovateľ ku každému namietanému tvrdeniu uvádza aktuálne informácie, ktoré sú podľa neho presné, resp. zodpovedajú aktuálnemu stavu rokovaní. Uvádza aj konkrétne ustanovenia Etického kódexu novinára, ktoré podľa neho vydavateľ porušil. Nad rámec sťažnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., poukazuje na tendenčnosť predmetného článku vzhľadom na skutočnosť, že obsahoval výzvy na prepoistenie v “najcitlivejšom období” – do konca septembra prebieha každoročne kampaň zameraná na prepoisťovanie poistencov – a nepriniesol komplexnú informáciu, že “pán Makara, ktorý sa vyjadroval k ponuke Dôvery, je predsedom dozornej rady ZAP, a nie náhodne oslovený lekár, ako to z obsahu článku vyplýva.”

Sťažovateľ súčasne s doručením sťažnosti dal do pozornosti Tlačovo-digitálnej rady SR ďalší materiál publikovaný v rovnakom periodiku, ktorý sa venoval tej istej téme a bol publikovaný 2 dni pred článkom, ktorý je predmetom sťažnosti. Ide o materiál Spejú lekári a Dôvera k dohode? zo dňa 28. septembra 2017 z pera autorky Žanety Janečkovej. Ten podľa sťažovateľa obsahuje správne a overené informácie. Sťažovateľ svoje podanie doplnil aj o informáciu, že deň pred publikovaním predmetného článku – 29. septembra 2017 – zorganizoval tlačovú konferenciu s novinármi k danej téme, na ktorej poskytol aktuálne informácie.

Tlačovo-digitálna rada SR si k sťažnosti zo dňa 16.11.2017 vyžiadala stanovisko odporcu s lehotou na jeho zaslanie do 30 dní od doručenia výzvy. Dňa 22.12.2017 bolo členom TR SR doručené Vyjadrenie k sťažnosti sťažovateľa Dôvera Zdravotná poisťovňa zo dňa 20.12.2017 podpísané Mgr. Norou Sliškovou, členkou predstavenstva PEREX, a.s. Vo vyjadrení sa uvádza, že spoločnosť PEREX, a.s., má za to, že v napadnutom článku denníka Pravda nedošlo k porušeniu žiadneho z ustanovení Etického kódexu novinára. Sťažnosť sťažovateľa Dôvera Zdravotná poisťovňa považuje za nedôvodnú a neopodstatnenú v plnom rozsahu, považuje ju za šikanózne uplatňovanie práva s cieľom vytvárať tlak na vydavateľa denníka Pravda – spoločnosť PEREX, a.s. Informácie použité v článku považuje za korektné a dôsledne overené, pravdivé a úplné, vyvážené a objektívne, spracované zodpovedne a dôsledne. Podanie sťažnosti sťažovateľom hodnotí ako zásah do ústavného práva na slobodu slova, práva na informácie a zásah do práva na rovnaký prístup.

Rada sa oboznámila s predmetným článkom, preskúmala ho v kontexte aktuálnych informácií poskytnutých sťažovateľom, materiálu publikovaného vydavateľom k rovnakej téme 2 dni pred publikovaním predmetného článku, priloženej Žiadosti o uverejnenie opravy a vyjadrenia odporcu. Na základe výsledku vyššieuvedeného procesu skúmania Rada konštatuje, že publikovaním článku Lekári pritlačili na Pentu v denníku Pravda vydavateľ porušil Etický kódex novinára, jeho časť II. Základné hodnoty, bod 2: dôsledné overovanie faktov a časť III. Novinár a verejnosť,

  • bod 1: Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
  • bod 17: Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.

Môžeme sa domnievať, že príčinou publikovania nepresných, resp. zastaraných informácií v predmetom článku bolo zlyhanie redakčnej súčinnosti a nedostatok v práci editorov – dvaja autori pracovali na rovnakej téme, navzájom si neodovzdali sumu informácií, resp. pri zaradení predmetného článku nebol braný do úvahy aktualizačný moment.

Na základe vyššieuvedeného konštatovania rada dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).
V Bratislave dňa 13. marca 2018

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia