č. k. 10/2014

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD, JUDr. Marek Ogurčák a Ing. Ivan Podstupka vo veci obnovy konania vedenej pod č. 10/2014 na zasadnutí dňa 12. septembra 2017 o sťažnosti navrhovateľa Bytové družstvo Humenné, Laborecká 1896/58, Humenné proti odporcovi mesačníku Podvihorlatské noviny, ktorého vydavateľom je LINI PRESS s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné podľa § 11 Rokovacieho poriadku TR Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky návrhu navrhovateľa na obnovu konania vedeného pred TR SR pod č. 10/2014 1 nevyhovuje.

 


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bol dňa 12.7.2017 doručený návrh navrhovateľa Bytové družstvo Humenné proti odporcovi Podvihorlatské noviny na obnovu konania vedeného pred TR Slovenskej republiky pod č. 10/2014.

Podľa § 11 Rokovacieho poriadku TR Slovenskej republiky je obnova ukončeného konania prípustná iba na žiadosť navrhovateľa alebo odporcu a iba v prípade, ak sa vyskytnú také nové skutočnosti, ktoré sú samy alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia.

Ako vyplýva z návrhu navrhovateľa na obnovu konania, týmito novými skutočnosťami majú byť rozhodnutia súdov a to rozsudok Okresného súdu Humenné č. k. 17 C 48/2010-443 z 22. novembra v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove č. k. 3 Co 26/2017-477 z 4. mája 2017, ktorý nadobudol právoplatnosť 29. mája 2017, vo veci J. B. c/a Bytové družstvo Humenné o vyplatenie vyrovnávacieho podielu s prísl., ktorým bola žaloba zamietnutá a rozsudok Okresného súdu Humenné č. k. 21 C 235/2014 z 28. marca 2017 vo veci Bytové družstvo Humenné c/a 1./ Vasiľ Karcaba, 2./ LINI PRESS, s.r.o. o ochranu dobrej povesti právnickej osoby s prísl., ktorým bolo žalobe vyhovené a žalovaným bolo uložené okrem iného ospravedlniť sa žalobcovi za výroky uvedené vo výroku rozsudku (vo vzťahu k tomu rozsudku v návrhu na obnovu konania doručenom Tlačovej rade Slovenskej republiky nie je uvedené, či rozsudok nadobudol právoplatnosť).

TR SR v konaní vedenom o pôvodnej sťažnosti sťažovateľa sp. zn. 10/2014 bola viazaná rozsahom sťažnosti, v dôsledku čoho predmetom jej posudzovania boli iba tie konkrétne časti článku uverejneného v Podvihorlatských novinách vydávaných LINI PRESS, s.r.o., ktorého autorom bol Vasiľ Karcaba dňa 8.12.2014 pod názvom „Je názor predsedníčky BD Humenné Ing. Marty Sadloňovej viac ako právny názor všeobecných súdov a ústavného súdu?“, ktoré sťažovateľ v sťažnosti označil (na str. 3 sťažnosti – konkrétne štyri časti článku) a postup odporcu pri poskytnutí priestoru sťažovateľovi na vyjadrenie.

Ako vyplýva z rozsudkov predložených sťažovateľom s návrhom na obnovu konania, predmetom prvého z nich bolo súdne konanie o vyplatenie vyrovnávacieho podielu vedeného proti sťažovateľovi, ktorého predmet priamo s obsahom sťažnosti v pôvodnom konaní nesúvisel a predmetom druhého rozsudku síce bol rovnaký článok, avšak ako vyplýva z výroku rozsudku, iné jeho časti.

Ako je zrejmé z uvedeného, žiaden z týchto rozsudkov predložených sťažovateľom nie je takou novou skutočnosťou, ktorá by sama alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi bola dostatočná na prijatie podstatne iného rozhodnutia o sťažnosti sťažovateľa vo veci sp. zn. 10/2014.

Vzhľadom na uvedené Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky návrhu sťažovateľa na obnovu konania vedeného pod sp. zn. 10/2014 nevyhovela.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 12. septembra 2017

Július Lőrincz
predseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia