č. k. 08/2021

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda Mgr. Ivana Potočňáková, podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. v konaní vedenom pod č. 08/2021 hlasovaním per rollam dňa 2.marca 2022 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Jána H. z Trenčína, ktorá sa týka článku SERIÁL: Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji a ďalších materiálov publikovaných Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava podľa § 8 ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:

  1. Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že publikovaním materiálu SERIÁL: Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji dňa 14. 08. 2019 nebol porušený Etický kódex novinára.
  2. Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky zároveň konštatuje, že opätovným publikovaním/sprístupnením pôvodného znenia materiálu SERIÁL: Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji v roku 2021 z archívu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky bol porušený Etický kódex novinára, a to:

    čl. II Základné princípy práce novinára, ods. 2: Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Súčasne čl. III Novinár a verejnosť, ods. 17: Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.

Tlačová rada vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcu upozornenie.

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky zároveň vyzýva Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, aby uverejnila výrokovú časť tohto rozhodnutia do 5 dní po jeho doručení na titulnej časti svojej webovej stránky www.tasr.sk, a to po dobu minimálne tridsať (30) kalendárnych dní.


Odôvodnenie

Dňa 30. 10. 2021 doručil sťažovateľ Ján H. e-mailom Tlačovo-digitálnej rade SR (ďalej ako „TR SR“) žiadosť o prešetrenie porušenia Etického kódexu novinára agentúrou TASR a výmaz článku s nepravdivými údajmi o účastníkoch protifašistického odboja. Vo svojej žiadosti uvádza, že Tlačová agentúra Slovenskej republiky k 75. výročiu Slovenského národného povstania pripravila sériu článkov pod spoločným názvom Vstali z popola, ktorá mala vzdať úctu občanom Slovenska za znovuvybudovanie obcí vypálených fašistami počas SNP. Sťažovateľ sa domnieva, že k porušeniu Etického kódexu novinára došlo vo viacerých materiáloch, ktoré boli súčasťou série.

Sťažovateľa sa osobne dotkol najmä materiál Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji, ktorý opisuje reálie novembra 1944 v obci Uhrovec. Venuje sa účastníkom protifašistického odboja a okolnostiam, za ktorých boli traja z nich mučení a zavraždení, a štvrtý, Michal H. – otec sťažovateľa, prežil len vďaka nadľudskému úsiliu a pomoci občanov Uhrovca.

Podľa sťažovateľa podal zdroj informácií TASR nepravdivé informácie o štyroch partizánoch v rozsiahlom rozhovore Vstanie obce z popola – znovuvybudovanie vypálenej obce fašistami. V samotnom článku, ktorý je predmetom sťažnosti, je navyše predmetná udalosť spojená s otcom sťažovateľa Michalom H. skrátená na dve vety.

Jána H. po publikovaní článku pobúrili nepresnosti (partizáni sa v skutočnosti neukrývali v hnoji, ale v provizórnej žumpe pod chlievom) a zvolené nevhodné výrazové prostriedky (Michalovi H. lekári nohu neodrezali, ale amputovali; Michal H. nebol mrzák, ale bola mu priznaná plná invalidita; každý rok chodil na Jankov vŕšok nie ďakovať, že vôbec prežil, ale na výročie SNP sa stretávať so svojimi bojovými druhmi), ktoré spôsobili, že článok priniesol spomienku na jeho otca v neúctivej podobe. Obrátil sa preto na TASR a poskytol jej zdroje, ktoré podľa neho uvádzajú korektné historické fakty a informácie, o ktoré sa mal autor publikovaného textu oprieť:

Kronika bojov partizánskej brigády Jána Žižku, Kronika obce Uhrovec i monografia Uhrovec. Tieto zdroje mali agentúre potvrdiť fakty a pomôcť spresniť terminológiu a výrazové prostriedky.

Hanák ďalej vo svojej sťažnosti opisuje, na akých portáloch našiel spravodajské výstupy: 24hod.sk, Vtedy.sk, MY Topoľčany. Sťažovateľ odhaduje, že materiál prevzalo od TASR asi 10 periodík a internetových portálov.

Po vydaní článku v auguste 2019 a žiadosti sťažovateľa o stiahnutie článku vydala TASR o 2 týždne neskôr ďalší, opravný článok s názvom Uhrovčania pomohli ranenému partizánovi z Trenčína (ďalej ako “opravný článok”), ktorý vychádzal z historických dokumentov pochádzajúcich z Uhrovského múzea. Sťažovateľ sa s týmto riešením uspokojil a považoval vec za legitímne uzatvorenú.

Na začiatku roka 2021 však sťažovateľa upozornili uhrovskí rodáci, že na internete je znova pôvodné znenie v poradí prvého článku bez vykonaných doplnení a úprav z textu opravného článku, s údajmi a výrazovými prostriedkami, ktoré sú podľa sťažovateľa nepravdivé a dehonestujúce pamiatku jeho otca. Sťažovateľ žiadal šéfredaktorku domáceho spravodajstva TASR o stiahnutie článku. Dostal odpoveď, že materiál bude stiahnutý len v prípade, ak na to bude rozkaz. Sťažovateľ sa obrátil na generálneho riaditeľa TASR, na doporučený list nedostal odpoveď. Opätovné publikovanie materiálu, ktorý bol už v minulosti stiahnutý z internetu, považuje sťažovateľ za zjavný úmysel poškodiť účastníkov protifašistického odboja.

Ako reakciu na svoju žiadosť o opätovné stiahnutie publikovaného materiálu Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji dostal Ján H. 12. augusta 2021 stanovisko advokátskej kancelárie Agner & partners. JUDr. Milada K. v. z. (JUDr. Lukáš G.), v ktorom táto advokátska kancelária vysvetľuje stanovisko TASR k námietkam sťažovateľa a odmieta úmysel aj pochybenie svojho klienta. V stanovisku sa uvádza, že TASR zasahuje do obsahu zverejnených informácií na základe podnetu tretích osôb len vo výnimočných prípadoch, ktoré musia byť jednoznačne a nespochybniteľne zdôvodnené. Kancelária ďalej na vysvetlenie uvádza, že TASR pripravila pri príležitosti 75. výročia vypuknutia SNP seriál aktivít, ktoré boli v agentúrnom servise v titulku označené spoločnou skratkou SNP75. Súčasťou bol aj seriál o partizánskych jednotkách zložený z 20 dokumentačných materiálov, ktoré vznikli v spolupráci s Vojenským historickým ústavom. Cieľom prípravy a realizácie seriálu SNP75 a ďalších aktivít bolo vyzdvihnúť hrdinstvo a obetu zúčastnených, prezentovať partizánov ako symboly odvahy a hrdinov doby. Preto ako neprijateľné označila tvrdenie, že obsahom dotknutého článku sa autor vyjadril o partizánoch neúctivo. Kancelária uznáva, že pre sťažovateľa a jeho rodinu môže byť dotknutá téma veľmi osobná a citlivá, avšak autorský prístup a spracovanie témy je potrebné hodnotiť nezaujato a bez citového zainteresovania. Postoj sťažovateľa vníma kancelária ako nadinterpretáciu skutočných úmyslov autora a celkového vyznenia článku. Autor článku sa opieral o fakty prezentované konkrétnou kvalifikovanou osobou, o ktorej totožnosti bol sťažovateľ informovaný. TASR podľa stanoviska nezasahuje do výpovedí tretích subjektov. Názov článku, ktorý namieta sťažovateľ, zvolil autor s rešpektom ku kontextu správy tak, aby plnil informačnú a orientačnú funkciu a zároveň mal atribút aktivácie pozornosti.

Opisom ďalších aktivít sa advokátska kancelária ohradila voči tvrdeniu J. H., že agentúrne spravodajstvo TASR je dehonestujúce, neobjektívne a konanie redaktorov je úmyselne zamerané proti sťažovateľovi a jeho rodine. Stanovisko advokátskej kancelárie konštatuje, že “uverejnením dotknutého článku nedošlo zo strany (ich) klienta k porušeniu žiadneho zákona ani etických kódexov, prípadne iných pravidiel. Správa bola obsahovo vytvorená na základe informácií poskytnutých agentúre z korektného zdroja. Obsah správy je v plnom rozsahu v súlade s princípmi agentúrnej žurnalistiky.”

Vo svojej sťažnosti adresovanej TR SR Ján H. uvádza články a body Etického kódexu novinára, ktoré podľa neho publikovaním článku Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji porušila TASR: čl. III NOVINÁR a verejnosť, bod 7: Titulky článkov nesmú byť nepravdivé vo vzťahu k obsahu textu; čl.I Účel, bod 2: Pristúpenie k etickému kódexu nebráni redakcii určiť si vlastné pravidlá, ktoré ale neodporujú Etickému kódexu novinára; čl. III NOVINÁR, bod 3: Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé; čl. IV Novinár a objekt jeho záujmu, bod 1: Novinár nesmie znižovať dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutej osoby.

Sťažovateľ Ján H. v závere sťažnosti dopĺňa, že jeho otec je držiteľom najvyššieho československého vojenského vyznamenania z II. svetovej vojny – Válečný kříž. Žiada TR SR o objektívne posúdenie veci a od TASR žiada ospravedlnenie: “My, pozostalí po Michalovi H. ťažko znášame postoj Mgr. K., zodpovednej šefredaktorky TASR, za znižovanie jeho dobrého mena. Ničí nám to zdravie už vyše dvoch rokov. Uvedením nepravdivých informácií a zotrvaním na pôvodnom článku znevážila človeka, ktorý prelial krv za našu slobodu, aj jeho pričinením Slovensko sa dostalo z pozície spojenca fašistov medzi štáty víťaznej koalície.” K žiadosti priložil aj súbor skenov z historických kníh, monografií, kroník a publikácií na podporu svojho postoja.

Tlačovo-digitálna rada SR požiadala dňa 30. 10. 2021 Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o vyjadrenie k sťažnosti. V stanovisku TASR doručenom TR SR dňa 10. 12. 2021 sa uvádza: “Podl’a par. 2. ods. 4 Zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky je Tlačová agentúra pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Do obsahu spravodajstva môžu iné subjekty zasahovať len na základe zákona a v jeho rozsahu. TASR pri tvorbe správy, ktorú pán H. zmieňuje, neporušila zákon, princípy spravodajstva a publicistiky, ani žurnalistickú etiku. Správa, ktorú pán H. namieta, bola vytvorená korektne a na základe relevantných a preukázateľných zdrojov, nie je tendenčná ani difamujúca.”

TASR ďalej uvádza, že inkriminovaná pasáž, podl’a ktorej sa partizáni ukryli v hnoji, je citáciou oprávnenej osoby – riaditel’ky múzea v Uhrovci, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje a ako malé dieťa udalosti sama prežila. Pán H.tvrdí, že to nebol hnoj, lebo v tom sa nedá dýchat’, ale bola to močovka v chlieve. Podobným spôsobom namieta aj iné lexikálne prostriedky či frazeológie. “V TASR vnímame subjektívnu a emočnú zainteresovanost’ pána H.(ide o príbeh jeho otca) a preto mu TASR v rámci daných pravidiel vyšla v ústrety. TASR poskytla priestor aj verzii zo zdroja pána H. Správa vyšla rovnako ako tá prvá v agentúrnom servise. Druhá správa nemala ambíciu negovať tú prvú. lde o rozličné pohl’ady na tú istú udalosť. TASR kontroluje spol’ahlivosť zdrojov, nemá však možnosť ani ambíciu interpretovať dobové súvislosti. Obe správy vyšli v cykle Vstali z popola, ktorý mapoval činnosť partizánskych skupín pri príležitosti výročia SNP,” uvádza sa v stanovisku.

TASR ďalej vysvetľuje, že priestor, ktorý pánovi H. poskytla, v žiadnom prípade neslúži na odstránenie alebo pozmeňovanie vydanej správy z archívu: “Svojvoľné odstránenie správy by znamenalo, že médiá, ktoré správu prevzali, odkazujú na neexistujúci zdroj. Archívnu správu je možné pozmenit’ tzv. opravou, novou správou, ktorú agentúra vydá na základe vlastného zistenia, že pôvodne publikované fakty nie sú pravdivé, alebo na základe toho, že to právoplatným rozhodnutím konštatuje súd. Ani jeden z týchto prípadov však nenastal.” TASR uvádza svoj postoj, že ak by agentúra pristúpila na neoprávnené žiadosti súkromných osôb o zásah do archívu, dochádzalo by k znehodnocovaniu archívu TASR, ktorý je verejnoprávnou hodnotou.

Tlačovo-digitálna rada SR sa oboznámila s detailami sťažnosti, stanoviskom advokátskej kancelárie aj vyjadrením vydavateľa. TR SR dospela k názoru, že pri prvotnom vydaní materiálu Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji v roku 2019 nebolo zámerom TASR dehonestovať či zosmiešňovať ľudí osobne dotknutých Slovenským národným povstaním: či partizánov alebo ich potomkov. TR SR predpokladá, že použitím slova “hnoj” sa autor snažil o zjednodušenie a pritiahnutie pozornosti čitateľa. Je nespochybniteľné, že titulok v znení Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji viac pritiahne pozornosť, ako titulok Uhrovčania pomohli ranenému partizánovi z Trenčína. Druhý z titulkov je síce fakticky správny, avšak bez zapojenia tvorivosti a v záplave novinových a internetových titulkov sa stratí, nezaujme čitateľa. Je pravdepodobné, že práve s úmyslom zaujať sa autor článku dopustil nepresnosti, keď provizórnu žumpu pod chlievom nazval hnojiskom. Chliev skutočne nie je totožný s miesto uskladnenia hnoja. Táto mierna nepresnosť, ktorá sa s ohľadom na osobnú zainteresovanosť hlboko dotkla sťažovateľa, nemá vplyv na spravodajskú výpoveď článku. Podobne ďalšie použité výrazové prostriedky “mrzák” a “odrezať nohu”. Ich použitie, z prísneho uhla pohľadu politicky nekorektné, pomohlo zovšeobecniť opis deja a priblížiť ho čitateľovi. S ohľadom na skutočnosť, že publikovaný materiál a články z archívu TASR preberajú iné mediá, má však byť v záujme agentúry klásť zvýšený dôraz na výber výrazových prostriedkov. Vzhľadom na vyššie uvedené Rada dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené v 1. časti výrokového rozhodnutia.

TR SR sa so zvýšenou pozornosťou venovala aj opätovnému zverejneniu článku, ktorý po sťažnosti Jána H.bol odstránený z archívu TASR a nahradený opravným článkom vzniknutým podľa faktov uvedených v sťažovateľom doručených publikáciách. Po tejto reakcii TASR považoval sťažovateľ celú vec za uzatvorenú. Etický kódex novinára, č. III. NOVINÁR A VEREJNOSŤ, bod 4. uvádza: Za pravdivosť a správnosť textových, zvukových, zvukovoobrazových a obrazových agentúrnych informácií zodpovedajú agentúry a novinári nemajú povinnosť ich overovať. Je ťažko obhájiteľné, že ak v roku 2019 agentúra na základe sťažnosti Jána H. uznala, že použité výrazové prostriedky nie sú namieste a vydala opravnú správu, o dva roky neskôr opäť predmetnú správu v pôvodnom znení vrátane namietaných výrazových prostriedkov opätovne zverejnila. TR SR sa domnieva, že jednoduchým a korektným spôsobom bolo možné správu na dotknutých miestach opraviť, resp. nahradiť výrazové prostriedky korektnými, a pôvodný materiál Partizáni sa v Uhrovci skrývali pred Nemcami v hnoji ponechať v archíve TASR. Tak by to bolo aj v súlade s dobrými mravmi, ako uvádza Etický kódex novinára v čl. I Účel, c) zabezpečiť, aby všetok obsah publikovaný v printe a na internete bol v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR a v súlade s dobrými mravmi. S ohľadom na vyššie uvedené Rada dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené v 2. bode výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 2. marca 2022

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia