č. k. 08/2020

Predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková v zmysle Rokovacieho poriadku TR SR § 8 bod 3. o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky pani T.F. z K., týkajúci sa okamžitého odstránenia článku z archívu VASÁRNAP/Új Szó vydavateľa DUEL-PRESS, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.

rozhodla takto:

Konanie zastavuje.


Odôvodnenie

TR SR začala konanie na základe podnetu č. 08 /2020, ktorý bol doručený TR SR 9. 11. 2020. Sťažovateľka T.F. z K., podala sťažnosť a požiadala o preskúmanie porušenia novinárskej etiky voči redakcii – vydavateľovi VASÁRNAP /Új Szó vydavateľa Duel Press s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava Napriek tomu, že uvedený článok bol z roku 2005, tým, že zostal uverejnený na stránke do novembra 2020, bolo možné zneužiť ho ako aktuálnu správu aj v septembri 2020.

Sťažovateľka uviedla, že 15.10 2020 požiadala vydavateľa o nápravu doporučeným listom, na ktorý však nedostala odpoveď.

Ďalej uviedla, že na základe článku z roku 2005: “…istý pán o mne začal prostredníctvom internetu/messenger rozchyrovať, že som dala „zavraždiť“ svojho manžela”. V tejto veci podala na Polícii v K. trestné oznámenie za ohováranie. Ďalej sťažovateľka uviedla: “Z uznesenia OKP OR PZ K. som zistila, že spis obsahuje výtlačky internetových novín VASÁRNAP v ktorých píšu o mojej osobe ako o možnom páchateľovi trestného činu! Uznesenie bolo napísané dňa 30. 09. 2020, ktoré som prevzala dňa 13. 10. 2020 a hneď 15. 10. 2020 som sa obrátila na uvedené noviny doporučenými listami, aby tie články zo svojich strán odstránili a žiadala som od nich verejné ospravedlnenie!”Sťažovateľka zdôraznila, že vydavateľ VÁSÁRNAP/Új Szó na jej žiadosť nereagoval. Hoci zo stránky VASÁRNAP/Új Szó článok už odstránili, neospravedlnili sa verejne ani listom, ako ich žiadala.

Okrem iného uviedla, že v danej veci nikdy nebola vypočúvaná v postavení podozrivej osoby, bola vypočúvaná len ako svedok a nikdy nebola obvinená zo žiadneho trestného činu či priestupku.

Okrem okamžitého odstránenia uvedeného článku z internetových novín očakávala sťažovateľka okamžité uverejnenie ospravedlnenia aj jeho doručenie listom na svoju adresu v nasledovnom znení:

„Týmto sa ospravedlňujeme pani T.F. za zverejnenie nepravdivých informácií v našom článku zo dňa 26. 09. 2003“.

TR SR začala konanie v danej veci a informovala o začatí konania VÁSÁRNAP/ ÚjSzó vydavateľa Duel Press. Keďže sa už článok z roku 2003 v archíve stránky nenachádza, šéfredaktor Új Szó pán C.N. vo svojej odpovedi považuje sťažnosť vzhľadom na tento fakt aj na lehotu, ktorá uplynula od jeho uverejnenia, za bezpredmetnú.

Na základe uvedených skutočností Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky považuje nápravu za dostatočnú a zastavuje konanie v podnete 08/2020 zastavuje v súlade s § 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku.

V Bratislave dňa 21. decembra 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia