č. k. 08/2017

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Alena Pániková, PaedDr. Pavol Múdry a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 08/2017 na zasadnutí dňa 12.12.2017o sťažnosti navrhovateľa Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava proti odporcovi denníku NOVÝ ČAS, ktorého vydavateľom je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava podľa § 8 Rokovacieho poriadku TR Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Trestné stíhanie v Národnej banke“ (16.06.2017) a „Miliónový podvod v Národnej banke? Podozrenie padá na najvyšších šéfov!“ (16.06.2017) v denníku Nový ČAS resp. na internetovom portáli www.cas.sk k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.


 
Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 10. 8. 2017 doručená sťažnosť Národnej banky Slovenska, so sídlom ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „Sťažovateľ“) proti odporcovi denníku NOVÝ ČAS, ktorého vydavateľom je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „Odporca“) týkajúca sa článkov uverejnených v printovej verzií denníka Odporcu na strane 6 a čiastočne na strane 7 dňa 16. 06. 2017 pod názvom „Trestné stíhanie v Národnej banke“ resp. v elektronickej verzií webovej stránky Odporcu dňa 16. 06. 2017 pod názvom „Miliónový podvod v Národnej banke? Podozrenie padá na najvyšších šéfov!“ (ďalej len „Články“).

Sťažovateľ sťažnosťou žiada Radu, aby sa zaoberala Článkami, ktoré podľa názoru Sťažovateľa porušili Etický kódex novinára (ďalej len „Etický kódex“). Podrobnejšie Sťažovateľ svoju sťažnosť vo vzťahu k Článkom uverejneným v denníku Odporcu odôvodnil takto:

Podľa názoru Sťažovateľa Odporca v predmetných Článkoch vedome uverejnil nepravdivé informácie spolu s uverejnenou fotografiou guvernéra NBS s cieľom vytvoriť dojem, že guvernér NBS a ďalší zamestnanci NBS majú byť podozriví na základe trestného oznámenia podaného spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Rapid life“) Sťažovateľ ďalej uvádza, že nepovažuje za pravdivé tvrdenie, že v zmysle trestného oznámenia má byť medzi podozrivými aj guvernér NBS. Sťažovateľ v tejto súvislosti argumentuje, že priamo v predmetných Článkoch je totiž hneď v prvom odseku zvýrazneným písmom výslovne a nepochybne uvedené, že spoločnosť Rapid life medzičasom podala trestné oznámenie na neznámych páchateľov konajúcich za banku a elitní finanční policajti trestné oznámenie prijali, Sťažovateľ zároveň dodáva, že v tom istom odseku Článku bola následné uvedené, že podstatu skutku tvorí pokus neznámych páchateľov. Sťažovateľ má na základe vyššie uvedeného zato, že uverejnený Článok obsahuje klamlivý, nepravdivý a zavádzajúci text „Podozriví sú šéfovia NBS“ je absolútne v rozpore s ústavnou zásadou prezumpcie neviny. Odporca nebol oprávnený zverejniť takú informáciu, o ktorej vedel (musel vedieť), že je nepravdivá a môže poškodiť dobrú povesť NBS a jej guvernéra, Sťažovateľ zároveň poukazuje na skutočnosť, že v Článku bola okrem iného uverejnená aj fotografia guvernéra NBS, čo je zrejmým porušením § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Sťažovateľ v zákonnej lehote doručil Odporcovi žiadosť o uverejnenie opravy, na ktorú však Odporca nezareagoval a predmetnej žiadosti nevyhovel. Sťažovateľ ďalej uvádza, že Odporca vo svojom denníku uverejnil nepravdu už v nadpise (titulku) Článku a aj v samotnom texte Článku vedome a zámerne publikoval mnohé nepravdivé tvrdenia o údajnom trestnom stíhaní v NBS a to zjavne bez dôsledného overovania faktov, čím porušil Etický kódex.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti Sťažovateľ vo svojej sťažnosti poukazuje, že Odporca svojim postupom porušil ustanovenia čl. II bod 2; čl. III bod 1, 3,5,6 a 16; čl. IV bod 1 Etického kódexu. Sťažovateľ preto žiada aby Rada v rámci svojich kompetencií prešetrila postup Redaktora.

Tajomník Rady vyzval šéfredaktora Odporcu, aby sa vyjadril k sťažnosti a zároveň ho upozornil na možnosť, aby sám v tejto lehote preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámil Rade, či tak urobil.

Odporca prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu predložil Rade vyjadrenie k sťažnosti na porušenie zásad novinárskej etiky (ďalej len „Vyjadrenie“). Odporca vo Vyjadrení uviedol nasledovné:

K údajnej absencií odpovede na žiadosť Sťažovateľa o uverejnenie opravy Odporca poukázal na skutočnosť, že Odporca na žiadosť reagoval listom zo dňa 03. 07. 2017, v ktorom podrobne odôvodnil, prečo nepristúpil k zverejneniu opravy. V tejto súvislosti Odporca upozornil, že listom adresovaným Sťažovateľovi reagoval aj napriek tomu, že v zmysle zákona nemá povinnosť na žiadosť odpovedať. Odporca k Vyjadreniu priložil aj list, ktorým reagoval na žiadosť o uverejnenie opravy. K jednotlivým namietaným informáciám Odporca uvádza, že k porušeniu Sťažovateľom citovaných ustanovení Etického kódexu nedošlo.

Odporca má zato, že v danom prípade je nesporné, že orgány činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie vo veci na tom skutkovom základe, že: „Podstatu skutku tvorí pokus neznámych páchateľov konajúcich za NBS uviesť do omylu Ministerstvo financií SR a vylákať tak zo štátneho rozpočtu plnenie vo výške 32 189 864 € za súd, ktorý NBS prehrala so spoločnosťou Rapid Life, pričom na toto plnenie by mala byť povinná NBS, uviedol vyšetrovateľ Roman Stahl v uznesení.“. Vychádzajúc z vyššie uvedeného Odporca uvádza, že informácia „Trestné stíhanie v Národnej banke“ len v kontexte Článku vyjadruje, že trestné stíhanie vo veci sa týka konania osôb, ktoré konajú v mene NBS, teda, že sa týka (konania) NBS, resp. „neznámych páchateľov konajúcich za NBS“. Odporca ďalej vo svojej argumentácií poukazuje, že uvedené sa týka aj informácie „podozriví sú šéfovia NBS“, pričom podľa názoru Odporcu ide o zjednodušenie skutkovej vety uznesenia o začatí trestného stíhania. Podľa názoru Odporcu, má táto informácia oporu v tom, že podľa vyšetrovateľa: „Podstatu skutku tvorí pokus neznámych páchateľov konajúcich za NBS uviesť do omylu Ministerstvo financií SR“. Vzhľadom na vyššie uvedené má Odporca zato, že informácia o tom, že medzi podozrivými sa má podľa trestného oznámenia, resp. podľa poisťovne nachádzať aj guvernér NBS a šéf právneho oddelenia, sú pravdivé.

V súvislosti s namietanou informáciou týkajúcou sa tvrdenia, že: „Predstavitelia NBS sa mali pokúsiť podvodne hodiť túto sumu na plecia ministerstva financií“ Odporca dôvodí, že táto informácia má oporu v obsahu uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci pričom v tomto prípade sa jedná o parafrázu tej časti uznesenia vyšetrovateľa PZ SR Romana STAHLA, kde sa uvádza: „Podstatu skutku tvorí pokus neznámych páchateľov konajúcich za NBS uviesť do omylu Ministerstvo financií SR“.

Odporca na podporu svojich tvrdení uviedol do Vyjadrenia odkaz na nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 156/99, v zmysle ktorého je potrebné rešpektovať určité špecifiká bežnej periodickej tlače, určenej pre informovanie najširšej verejnosti, ktorá v určitých prípadoch, s ohľadom na rozsah jednotlivých príspevkov a čitateľský záujem – môže pristupovať k určitým zjednodušeniam a nemožno bez ďalšieho tvrdiť, že každé zjednodušenie (či skreslenie) musí nutne viesť k zásahu do osobnostných práv dotknutých osôb.

S ohľadom na namietané informácie, ktoré mali podľa názoru Sťažovateľa zasiahnuť a porušiť právo na prezumpciu neviny Odporca vo svojom Vyjadrení uviedol, že v zmysle nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/98 a sp. zn. III. ÚS 83/01 je účelom prezumpcie neviny chrániť obvineného pred akýmkoľvek súdnym rozhodnutím alebo inými výrokmi príslušných úradných osôb, ktoré sa rovnajú vysloveniu viny bez toho, aby bolo táto preukázaná v súlade so zákona. V tejto súvislosti Odporca uvádza, že v obsahu Článku sa nenachádza tvrdenie, že by určitá osoba spáchala trestný čin, pričom Odporca dodáva, že podozrenie len vyjadruje stav, kedy určité skutočnosti nasvedčujú tomu, že určitá osoba mohla spáchať trestný čin. Tieto skutočnosti v danom prípade vyplývajú z obsahu uznesenia o začatí trestného stíhania.

K námietke Sťažovateľa týkajúcej sa uverejnenia fotografie guvernéra NBS Odporca uvádza, že v zmysle ust. § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom ani také použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Odporca poukazuje, že obrazová snímka guvernéra NBS bola použitá v súvislosti s tlačovým spravodajstvom.

V závere Odporca uvádza, že podľa jeho názoru uverejnením Článkov nedošlo k porušeniu Etického kódexu novinára.

Rada sa oboznámila s obsahom vyššie uvedených Článkov. Pre ozrejmenie Rada uvádza, že predmetné Články sa týkali problematiky trestného stíhania v Národnej banke Slovenska. V tejto súvislosti si Rada dovolí upozorniť, že právo na slobodný výber témy Článku predstavuje imanentnú súčasť slobody slova. Rada ďalej poukazuje na povinnosť novinára vyjadrovať svoj názor k témam týkajúcim sa verejného záujmu a to aj v prípade ak sa jedná o názor kritický. Vecou verejnou, je nesporne aj činnosť štátnych orgánov vrátane orgánov činných v trestnom konaní. Existuje preto verejný záujem na tom, aby verejnosť dostala informácie týkajúce sa ich činnosti. V súvislosti s napádanými výrokmi, týkajúcimi sa informácie, že medzi podozrivými osobami majú byť aj „šéfovia NBS“ sa Rada priklonila k argumentácií Odporcu spočívajúcej v tvrdení, že predmetná informácia má oporu v uznesení o začatí trestného stíhania, v zmysle ktorého: „Podstatu skutku tvorí pokus neznámych páchateľov konajúcich za NBS uviesť do omylu Ministerstvo financií.“, t. z., že Odporca napádanú informáciu poskytol čitateľom zjednodušeným spôsobom. Rada si v tejto súvislosti dovoľuje poznamenať, že voľba spravodajskej techniky je výlučným oprávnením tlače, pričom žiadna tretia osoba nemôže nahradiť novinárov pri stanovení spravodajskej techniky, ktorú majú použiť. S ohľadom na spravodajskú techniku Rada upozorňuje, že je potrebné rešpektovať určité špecifiká bežnej periodickej tlače, určenej pre informovanie najširšej verejnosti (na rozdiel napr. od publikácií odborných).

S ohľadom na Sťažovateľom namietaný zásah do právna na prezumpciu neviny, Rada konštatuje, že inštitút prezumpcie neviny nechráni osobu pred vyslovením podozrenia, ale len pred výrokmi rovnajúcimi sa vysloveniu viny.

Z týchto dôvodov Rada dospela k záveru, že k porušeniu Etického kódexu uverejnením Článkov nedošlo.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady. Ak odporca nesplní povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonané jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 12. decembra 2017

Ing. Ivan Podstupka
Podpredseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia