č. k. 08/2016

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Eduard Bárány DrSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 08/2016 na zasadnutí dňa 29. júna 2016 o sťažnosti navrhovateľa J. Š., Komenského 27, 085 01 Bardejov proti odporcovi Dopravnému podniku mesta Košice (DPMK), Bardejovská 6, 043 29 Košice a jeho mediálnemu partnerovi večerníku Košice: dnes, ktorého vydavateľom je spoločnosť KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s., Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla

  1. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že denník Košice: dnes uverejnením článku “Postup revízora bol správny“ dňa 10.5.2016 porušil čl. II bod 1, 2 a čl. IV bod 1 Etického kódex novinára (ďalej len „kódex“) a
  2. Tlačová rada vyslovuje vážne znepokojenie.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „Rada“) bola doručená sťažnosť J. Š. na tlačové oddelenie Dopravného podniku mesta Košice (ďalej DPMK) a jeho mediálneho partnera denník Košice: dnes, ktorého vydavateľom je Kratky Global: Media, a. s., v ktorej uvádza, že DPMK dňa 10.5.2016 vydal tlačovú správu „DPMK v prípade neoznačeného cestovného lístka rozhodne nepochybil”. Média túto tlačovú správu DPMK neprevzali, okrem medialného partnera DPMK – denníka Košice: dnes, ktorý ju uverejnil 10.5.2016 na svojej internetovej strane i v printovom vydaní pod titulkom: Postup revízora bol správny.

Navrhovateľ vo svojom podaní sa sťažuje, že v predmetnej správe bolo bez jeho súhlasu zverejnené jeho plné meno, ktoré bolo “spojene s úmyselné neúplnými a nepravdivými informáciami, čím došlo k poškodeniu môjho mena na verejnosti”.

V sťažnosti uviedol, že 10. januára t. r. si v košickej električke číslo 6 označil cestovný lístok. Pri kontrole mu revízorka oznámila, že nie je označený. Bránil sa, že to urobil a aj označovač vydal patričný zvuk. Povedal jej, že asi označovače nefungujú. Revízorka podľa jeho vyjadrenia skontrolovala označovač a povedala, že funguje. Lenže J. Š. v sťažnosti uviedol, že skontrolovala úplne iný, hoci ju na to dvakrát upozornil. Na argument DPMK, že keby aj jedno zariadenie nefungovalo, je povinnosťou cestujúceho lístok označiť v najbližšom zariadení znova, navrhovateľ reagoval, že má slabší zrak a v prítmí električky si to nedokáže skontrolovať, navyše charakteristické bzučanie označovača pri jeho pôvodnom použití mu napovedalo, že je všetko v poriadku.

Revízorka navrhovateľovi až dodatočne v reklamačnom konaní dala na vedomie, že keď na jej výzvu podpísal lístok, tak tým potvrdil svoju vinu. Inokedy mu povedala, že podpisom potvrdil, že označovač otestovala, ale ani jedna z tých to verzií na tomto lístku uvedená nie je. Vo svojom podaní sa pýta: “Čo by som podpisoval, keby som cestoval bez cestovného lístka?”. Výzvu k úhrade dostal navrhovateľ 25.1.2016 a keď bankovým prevodom zaplatil pokutu v hodnote 62,60 eur (60.- samotná pokuta, 60 centov tvorí cena cestovného lístka a 2 eura manipulačný poplatok), podal zároveň reklamáciu.

Navrhovateľ sa obrátil aj so žiadosťou o pomoc pri riešení tohto sporu na primátora Košíc Richarda Rašiho, čo urobila aj redakcia košického Korzára, ktorá sa na stránkach svojich novín opakovane zaoberala touto záležitosťou. Tu treba poznamenať, že Korzár postupoval korektne v súlade s Etickým kódexom novinára a neuvádzal plné meno pokutovaného cestujúceho a písal o ňom ako o „pánovi Jozefovi“.

Primátor Košíc Richard Raši sa sťažnosťou J. Š. zaoberal, ale neuspel. Asistent primátora Jozef Marko redakcií Korzára a navrhovateľovi 4.4.2016 písomne oznámil, že ,,primátor mesta Košice Richard Raši dodržal slovo a po preštudovaní Vášho prípadu skutočne požiadal DPMK, aby stornoval Vašu pokutu a vrátil Vám peniaze. Žiaľ, preveroval som to v DPMK a vysvetlili mi, že to už nie je možné, pretože pokuta bola vyplatená, zaučtovaná a zákonná lehota na jej stornovanie už uplynula“.

Rada preštudovala článok odporcu denníka Košice:dnes uverejnenom pod titulkom Postup revízora bol správny na 9. strane vo vydaní z 10.5.2016 (http://en.calameo.com/read/004748829dd986382d3fb). Jeho text je identický z tlačovou správou DPMK uverejnenou takisto 10.5.2016 na jeho internetovej strane (http://www.dpmk.sk/aktuality/dpmk-v-pripade-neoznaceneho-cestovneho-listka-rozhodne-nepochybil-postup-revizora-bol-spra).

Rada sa pritom zoznámila aj so Zmluvou o poskytovaní služieb medzi DPMK a vydavateľom denník Košice:dnes, ktorým akciová spoločnosť KRATKY GLOBAL: MEDIA. Podľa nej DPMK poskytuje pre potreby svojho partnera vonkajšie plochy vozidiel mestskej dopravy ako reklamné plochy. A na druhej strane vydavateľ denníka Košice:dnes distribuovaného 10 000 obyvateľom Košíc zabezpečuje ,,vydávanie špeciálnej prílohy cestovanie: dnes a/alebo publikáciu článkov k témam týkajúcich sa DPMK a/alebo spriaznených osôb vo vydaniach a špeciálnych prílohach košice:dnes na základe osobitných požiadaviek DPMK vo večerníku košice:dnes za odplatu“.

V článku Postup revízora bol správny sa interpretuje prípad postihu pokutovaného J. Š. s uvedením jeho plného mena z pozície DPMK. Uvádza sa na ňom, že na stretnutí zainteresovaných osôb (nemohol sa ňom zúčastniť navrhovateľ zo zdravotných dôvodov) 10.5.2015 dospeli k záveru, že “postup pracovníčky prepravnej kontroly DPMK bol správny. Povinnosťou cestujúceho MHD je po označení cestovného lístka skontrolovať, či skutočne označený bol. Niekedy sa stane, že sa snímač zariadenia na označovanie cestovných lístkov zanesie a tlačiareň v takom prípade cestovný lístok neoznačí. Vtedy je povinnosťou cestujúceho si lístok označiť v najbližšom zariadení znova”.
Pokračuje, že ,,bez označeného cestovného lístka môže cestujúci cestovať iba v prípade, že vo vozidle nefunguje žiadny z označovačov. Ak by aj bola pravda, že jedno zariadenie nefungovalo, pána Šoltésa to neoprávňovalo cestovať bez označeného cestovného lístka”.
Z článku sa dozvedáme, že na stretnutí bol aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach Miloš Ihnát, ktorý takisto dal za pravdu postupu DPMK. Ani na internetovej strane DPMK, ani z denníka Košice:dnes sa však Rada a predovšetkým čitatelia neodzvedeli, že o riešenie tohto prípadu sa zaujímal aj primátor Košíc, ktorý po jeho preštudovaní požiadal DPMK o stornovanie pokuty. Dostalo sa mu vysvetlenia, že to nejde, lebo uplynula ,,zákonná lehota na stornovanie pokuty“.
Dodnes nie je jasné, že o čo sa opiera táto ,,zákonná lehota”. DPMK a ani denník Košice:dnes to bližšie nevysvetlili – ani osobne navrhovateľovi, ani na svojich internetových stanách alebo na stánkach printového vydania denníka Košice: dnes. Iba košickému Korzáru, ktorý – ako sme už spomenuli – takisto písal o tomto prípade, vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations DPMK, pani PhDr. Michaela Karaffová odkázala v tejto súvislosti: „Vaše doplňujúce otázky na komplexnú tlačovú správu, kde bolo všetko vysvetlené, považujem za irelevantné a tendenčné a na vaše otázky nebudem reagovať.“
V článku Postup revízora bol správny dostáva napokon navrhovateľ, pán J. Š. dobrú radu: ,,V prípade J. Š., ak považuje postup DPMK za neoprávnený, môže si svoje nároky uplatňovať v občiansko-právnom konaní na príslušnom súde.”
Na výzvu Rady, aby sa k celej záležitosti vyslovili odporcovia, odpovedal pán Ing. Richard Majza, MBA, generálny riaditeľ DPMK, a. s., ktorý o. i. napísal, že ,,nešlo porušenie novinárskej etiky, nakoľko nešlo o novinársky článok, ale o informáciu uverejnenou obchodnou spoločnosťou“. Rada nerobí sudcu medzi navrhovateľom a odporcom, ale ide o informáciu, ktorá sa dotýka cti, dobrého mena a práv občana, lebo bola uverejnená na verejne prístupných internetových stranách a v tlačenom denníku Košice:dnes, ktorý sa sám označuje za ,,najväčší denník v našom meste“. A išlo o informáciu neúplnú: po prvé, absentovala zmienka o angažovanosti primátora Košíc a po druhé, nikto nevysvetlil údajnú existenciu ,,zákonnej lehoty na stornovanie pokuty“. Okrem toho uvedenie plného mena navrhovateľa je v tomto prípade zásahom do jeho súkromia.

Nemôžeme opomenúť ani skutočnosť, že medzi DPMK a KRATKY GLOBAL: MEDIA, ako vydavateľom denník Košice: dnes existuje Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej sa tento vydavateľ ako partner zaväzuje uverejňovať na stránkach Košice:dnes materiály ,,s cieľom budovania pozitívneho PR a postoja k DPMK“. Je to za úplatu, ako sme už uviedli vyššie, teda je to forma inzercie, ale aj podľa Zákona č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve síce vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť obsahu inzercie, ale ,,to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou vydavateľ periodickej tlače propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty“ a takisto ,,právo na opravu, právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie nie sú odsekmi 2 a 3 dotknuté“ (§ 5, ods. 3 a 4). To sa vzťahuje práve aj na obsah a zmysel vyššie spomínanej zmluvy medzi DPMK a KRATKY GLOBAL: MEDIA.

Rada teda dospela k názoru, že denník Košice: dnes uverejnením článku ,,Postup revízora bol správny“ porušil Etický kódex novinára a to konkrétne:

  • Čl. II, bod 1 hovoriaci o. i, že pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti a vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
  • Čl. II, bod 2, podľa ktorého sa novinár riadi vo svojej práci zásadami, ktorými sú o. i. nestrannosť, vyváženosť, objektivita a poctivosť.
  • Čl. IV, bod 1, ktorý hovorí o. i., že ,,novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby“.

Rada preto dospela k záveru, že odporca uverejnením článku ,,Postup revízora bol správny“ porušil zásady novinárskej práce a vyslovuje mu preto vážne znepokojenie.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.
Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 29. 06. 2016

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia