č. k. 07/2023Rozhodnutia

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais pod č. k. 07/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Adama V. z Bratislavy vs. denník SME, vydavateľa Petit Press, a. s., Bratislava, podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že publikovaním príspevku uvedeného v sťažnosti na porušenie Etického kódexu novinára denníkom SME zo dňa 18. a 20. decembra 2022 nedošlo k porušeniu Etického kódexu novinára.


Odôvodnenie

Dňa 17. 3. 2023 adresoval sťažovateľ Adam V. Tlačovo-digitálnej rade SR sťažnosť na porušenie Etického kódexu novinára proti obchodnej spoločnosti Petit Press, a. s., Bratislava, ktorá je prevádzkovateľom spravodajského webového portálu www.sme.sk a vydavateľom periodika SME. Sťažnosť bola podaná v súvislosti s príspevkami autora Matúša B. Netreba ani Mečiarove amnestie. Súdu v kauze Lexa nepomohli ani noví prísediaci – publikovaný 18. decembra 2022 na www.sme.sk – a Súd s Lexom neodbrzdili ani noví prísediaci – uverejnený 20. decembra 2022 v printovom vydaní denníka SME. Sťažovateľ V. uvádza, že ide o obsahom totožný príspevok v rozdielnym titulkom v online vydaní denníka a v printovej verzii, aj preto ďalej uvádza len označenie “príspevok”. Adam V. vo svojej sťažnosti uvádza, že v príspevku došlo k porušeniu viacerých ustanovení Etického kódexu novinára. Sťažovateľ je presvedčený, že autor príspevku a redakcia nekonali v dobrom úmysle, v súlade s profesionálnymi štandardmi, mohli byť ovplyvnení predpojatosťou a vytrhnutím informácií z kontextu bola dosiahnutá vopred zaumienená tonalita príspevku.

V ďalšej časti sťažnosti A. V. uvádza výpočet jednotlivých ustanovení Etického kódexu, ktoré podľa neho autor Matuš B. publikovaním príspevku porušil:
II. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁCE NOVINÁRA

2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
III. NOVINÁR A VEREJNOSŤ

1.Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

2. Novinár je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe, alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa novinár venuje. Zdroj neuvádza v prípade použitia utajeného alebo dôverného zdroja. Takýto zdroj môže použiť v súlade s ustanoveniami tohto Etického kódexu o využití mimoriadnych zdrojov.

3. Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí.

7. Titulky článkov alebo programov nesmú byť nepravdivé vo vzťahu k obsahu textu. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy propagujú.

17. Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.

IV. NOVINÁR A OBJEKT JEHO ZÁUJMU

4. Novinár rešpektuje základné princípy demokratického a právneho štátu, ústavný poriadok Slovenskej republiky ako ak platné právo a všeobecné morálne princípy.

7. Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky.

Súčasťou sťažnosti Adama V. sú ďalej jednotlivé, podľa jeho názoru, nepravdivé skutkové tvrdenia uvedené v publikovanom príspevku:

  • “prísediaci členovia senátu sa na súdoch využívajú už len v starších kauzách, kde zákon iné riešenie neumožňuje”,
  • ako “staršia kauza” je uvedená jediná trestná vec obž. Ivana L. a spol.,
  • “(…) Marek P. (…) obhajuje L.,
  • “jedným z dôvodov na vylúčenie je vzťah s advokátom Marekom P.”,
  • prísediacim bol A. V. zvolený “na predposlednej októbrovej schôdzi pred októbrovými komunálnymi voľbami.”

Takisto za porušenie Etického kódexu novinára sťažovateľ považuje skrátenie jeho odpovede na otázku autora príspevku vzťahujúcu sa na vzťah s advokátom P. Publikované tvrdenia sťažovateľ považuje za nepravdy, nie za novinárske skratky inak legitímne používané v tvorivej novinárskej praxi.

Sťažovateľ ku každému, podľa jeho názoru nepravdivému, skutkovému tvrdeniu priložil dôkazy a príslušné ustanovenie Etického kódexu novinára, ktoré podľa neho bolo publikovaním tvrdenia porušené.

Sťažovateľ si 2. januára 2023 uplatnil v súvislosti s publikovaním príspevku právo na vyjadrenie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách). Spoločnosť Petit Press na žiadosť o publikovanie vyjadrenia žiadnym spôsobom nereagovala.

Tlačovo-digitálna rada SR požiadala denník SME o vyjadrenie k sťažnosti. V stanovisku zaslanom TR SR dňa 3. apríla 2023 a podpísanom šéfredaktorkou denníka SME Beatou B. sa uvádza dôvod, pre ktorý redakcia nevyhovela žiadosti sťažovateľa o odpoveď: súčasťou 10-stranovej žiadosti bol text, ktorý Adam V. žiadal uverejniť – podľa šéfredaktorky text obsahoval nepravdivé tvrdenia a bol neprimerane dlhý. B. B. ďalej v mene redakcie uvádza stanovisko: “Odmietame tvrdenie sťažovateľa, že autor článku Matúš B. nekonal v dobrom úmysle a “mohol byť ovplyvnený predpojatosťou na základe tzv. kuloárnych informácií, ktoré však v príspevku neboli zmienené ani konfrontované. Sú to špekulácie pána V.”

Podľa stanoviska šéfredaktorky sa dlhoročný investigatívny novinár Matúš B. pravidelne venuje procesu s Ivanom L. V prípade, ktorý spochybňuje A. V., primárne skúmal, prečo zostáva tento proces zablokovaný. Podstata článku sa podľa B. B. nedotýka osoby sťažovateľa. Šéfredaktorka ďalej obhajuje popísanie procesu zvolenia za prísediaceho člena senátu autorom príspevku ako dôsledný. Vyjadruje sa aj k tomu bodu sťažnosti, ktorý namieta nepravdivé tvrdenie, že “prísediaci členovia senátu sa na súdoch využívajú už len v starších kauzách, kde zákon iné riešenie neumožňuje” – upresňuje, že ide predovšetkým o mediálne sledované prípady s politicko-kriminálnym pozadím a dáva to do súvislosti so vznikom Špecializovaného tresného súdu. Beata B. zdôrazňuje, že denník SME opakovane upozorňuje na skutočnosť (cit.: “absurdnosť”), že jednu z najvzávažnejších káuz v histórii SR rieši senát, v ktorom sú dvaja sudcovia z ľudu, pričom títo môžu svojimi hlasmi prehlasovať predsedu senátu, ktorý je v ňom jediným profesionálnym sudcom.
Vo vyjadrení k ďalším častiam sťažnosti šéfredaktorka uznáva, že publikované tvrdenie o tom, že advokát Marek P. obhajuje L., nie je, resp. nebolo v čase publikovania príspevku fakticky správne a návrh na voľbu prísediacim na súde bolo schválené nie na predposlednom, ale na poslednom zasadnutí pre októbrovými komunálnymi voľbami. Tieto skutočnosti redakcia v príspevku publikovanom na webe opravila.
Záverom vyjadrenia šéfredaktorka Beata B. konštatuje, že pri písaní príspevku neviedol autora Matúša B. žiadny zlý úmysel “ublížiť” Adamovi V. Uverejnenie faktu, že novinár bol zvolený za prísediaceho a teoreticky má možnosť rozhodovať o exponovanej “kauze L” je vo verejnom záujme. Riešenie kauzy zostáva na mŕtvom bode a práve na toto chcel upozorniť autor príspevku. B. B. považuje zároveň za dôležité, aby žurnalisti upozorňovali na konanie kolegov novinárov v kontexte možného konfliktu záujmov.

Tesne pred zasadnutím TR SR sťažovateľ Adam V. ešte 24. apríla 2023 adresoval TR SR list, v ktorom uvádza, že Petit Press “zjavne v reakcii na začatie tohto konania” vykonal niekoľko zmien v príspevku publikovanom online, avšak on ako sťažovateľ tieto zmeny považuje za nedostatočné.

Tlačovo-digitálna rada SR sa oboznámila s príspevkom, detailmi sťažnosti Adama V. aj vyjadrením redakcie. TR SR konštatuje, že predmetom príspevku aj sťažnosti je kauza, ktorá sa za desaťročia od svojho vzniku a rôznych vplyvov motivovaných predovšetkým politicky stala doslova stigmou celej spoločnosti. Očakávania verejnosti smerujú k nestrannému súdu a učineniu zadosť spravodlivosti. Neprimerané predlžovanie kauzy, nejasný výsledok a zahmlievané pozadie sú zdrojom apatie časti verejnosti, ktorá v istom momente môže rezignovať na spravodlivosť. Úlohou a poslaním novinára je pracovať a tvoriť vo verejnom záujme, avšak súčasne postupovať v súlade s Etickým kódexom novinára.

Na základe skutočností uvedených v sťažnosti A. V. a odpovede šéfredaktorky B. B. možno konštatovať, že správnou reakciou redakcie by bolo formálne odpovedať sťažovateľovi na jeho žiadosť o publikovanie vyjadrenia, resp. informovať ho úpravách a korekciách príspevku na web stránke periodika. Šéfredaktorka uvádza, že pre úplnosť a korektnosť redakcia upravila namietané časti príspevku o upresnenie kontextu “veľkých politicko-kriminálnych káuz” a takisto upravila tvrdenie o obhajobe I. L. advokátom M. P.do podoby: “…v minulosti obhajoval L.” Rovnako možno konštatovať, že autor sa dopustil nepresnosti v popise procesu, resp. časovej súslednosti zvolenia sťažovateľa za prísediaceho súdu.

Napriek uvedeným záverom a nahliadnutím optikou Etického kódexu novinára v celosti na publikovaný príspevok autora Matúša B a nepresnosti v ňom uvedené, ktoré nevykazujú povahu závažného porušenia Etického kódexu novinára, TR SR dospela k záveru, ktorý je uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 25. apríla 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR