č. k. 04/2020

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák pod č. k. 04/2020 na zasadnutí dňa 21. októbra 2020 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa Mgr. Jána B.,zo Žiliny, ktorá sa týka publikovania básne sťažovateľa s názvom Dôsledky v periodiku Žilinský večerník, podľa § 8, ods. 3 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
konanie zastavuje.


Odôvodnenie

Sťažovateľ Mgr. Ján B. doručil 10. 09. 2020 TR SR sťažnosť, v ktorej uviedol, že Žilinský večerník zverejnil 02. 09. 2020 vo svojom 36. čísle, roč. XXIX, na 6. strane báseň sťažovateľa s názvom Dôsledky. Sťažovateľ vo svojom podaní namieta spôsob, akým redakcia uverejnila autorské dielo. Báseň bola publikovaná v Čitateľskom servise a pod ňou bola publikovaná ďalšia báseň bez mena autora, ktorej úroveň podľa hodnotenia sťažovateľa zodpovedá tvorbe žiaka 5. ročníka základnej školy.

Vo svojom podaní sťažovateľ opisuje následky, ktoré mu spôsobilo konanie redakcie a publikovanie jeho autorského diela uvedeným spôsobom. Ako člen Slovenského syndikátu novinárov, dlhoročný spolupracovník Žilinského večerníka a osoba angažujúca sa v kultúrnom, spoločenskom a žurnalistickom dianí mesta Žilina bol nútený vysvetľovať verejnosti, že nie je autorom diela uverejneného v periodiku pod jeho básňou Dôsledky a od autorstva tejto básne sa dištancuje.

J. B. považuje uvedený spôsob publikovania literárnych diel dvoch rozličných autorov pod jedným menom za skutok poškodzujúci jeho literárne meno. Požiadal preto redakciu Žilinského večerníka o nápravu. Dňa 07. 09. 2020 zaslal šéfredaktorovi periodika e-mail s poďakovaním za zverejnenie jeho diela a upozornením na nepresnosť v grafickom zalomení, ktorá mu spôsobila morálnu ujmu. Sťažovateľ zároveň požiadal šéfredaktora Juraja V., aby periodikum v nasledujúcom čísle na rovnakej strane uviedlo vysvetlenie a ospravedlnilo sa za chybu.

Šéfredaktor Žilinského večerníka Juraj V. adresoval sťažovateľovi odpoveď e-mailom 08. 09. 2020. V odpovedi uviedol, že červená linka na 6. strane predmetného vydania periodika dostatočne oddelila “články”. Ďalej uviedol, že báseň pod červenou linkou, ktorá bola publikovaná pod autorským dielom sťažovateľa, písala 14-ročná slečna. Báseň do redakcie poslala jej mama. Na ďalšie otázky sťažovateľa šéfredaktor odmietol reagovať. Uviedol, že redakcia nemá dôvod uverejňovať ospravedlnenie.

Z doručeného výpisu histórie korešpondencie medzi sťažovateľom a odporcom, ktorá je súčasťou podania, vyplýva, že šéfredaktorova odpoveď sťažovateľa neuspokojila a jej štýl ho znepokojil. Ako bývalý spolupracovník Žilinského večerníka konštatuje, že jeho vzťah s redakciou bol vždy korektný a navrhol šéfredaktorovi stretnutie so zámerom osobne sa spoznať a uviesť chybu na správnu mieru. Za správne považuje – hoci následne – doručiť čitateľovi informáciu o autoroch oboch básní a publikovať ospravedlnenie. Na zdokumentovanie pochybenia redakcie, na ktoré sa sťažnosť vzťahuje, priložil J. B. aj text svojho e-mailu zaslaného 26. 08. 2020 redakcii Žilinského večerníka, v ktorom iniciatívne ponúka redakcii na zverejnenie svoje autorské dielo Dôsledky, a fotografiu 6. strany Žilinského večerníka č. 36/2020 so zverejnenou básňou.

Tlačovo-digitálna rada požiadala šéfredaktora periodika Žilinský večerník
o vyjadrenie k sťažnosti. Listom z 15. 10. 2020 šéfredaktor J. V. informoval TR SR, že vykonal kroky potrebné na nápravu. Redakcia akceptovala žiadosť sťažovateľa o nápravu a v č. 43 týždenníka opätovne publikovala obe básne s uvedením autorstva a ospravedlnením. Týmto považuje sťažnosť za vybavenú. K vyjadreniu sťažnosti šéfredaktor J. V. priložil aj fotokópiu strany Čitateľský servis 43. vydania Žilinského večerníka, ktorá dokumentuje nápravu a publikovanie ospravedlnenia.

S ohľadom na skutočnosť, že odporca vykonal nápravu, ktorú Rada považuje za dostačujúcu, konanie podľa § 8 ods. 3 Rokovacieho poriadku zastavila.

V Bratislave dňa 21. októbra 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia