č. k. 07/2017

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD, JUDr. Marek Ogurčák a Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 07/2017 na zasadnutí dňa 12. septembra 2017 o sťažnosti navrhovateľa Mestské zastupiteľstvo v Stupave, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava proti odporcovi mesačníku Stupavské noviny, Agátova 16, 900 podľa § 8 Rokovacieho poriadku TR Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky podanie Mestského zastupiteľstva v Stupave v súvislosti s uverejnením článku „Pôvodný návrh rozpočtu poslanci neschválili“ v Stupavských novinách č. 1 v januári 2017 odmietla.

 


Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bol dňa 13. júna 2017 doručený list prednostu Mestského úradu v Stupave JUDr. Tomáša Muroňa, v ktorom informuje, že Mestské zastupiteľstvo v Stupave mu na svojom zasadnutí 18. mája 2017 uložilo uznesením č. 117/2017 ,,zaslať podnet TR SR na preskúmanie, či nedošlo k porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov (od roku 2011 sa kódex nazýva Etický kódex novinára bez špecifikovania, že ide kódex Slovenského syndikátu novinárov, lebo sa nevzťahuje iba na členov tejto organizácie – pozn. TR SR) uverejnením článku primátora Romana Maroša s názvom ,Pôvodný návrh rozpočtu poslanci neschválili´ v Stupavských novinách č. 1/2017.“ V ten istý deň, teda 13. júna 2017 primátor mesta Stupava Ing. Mgr. art. Roman Maroš poslal Rade samotný text spomínaného uznesenia 16 členného Mestského zastupiteľstva v Stupave schválenom hlasmi 9 poslancov, 4 sa zdržali hlasovania a 3 boli neprítomní. V ňom poslanci konkretizujú, že podľa nich mohlo dôjsť k porušeniu Etického kódexu novinára „a to v článku 2 bod 2 pokiaľ ide o novinársku povinnosť držať sa zásadou nestrannosti, vyváženosti, objektívnosti, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti a v článku 3 odsek 6 pokiaľ ide o zavádzajúce titulky a podtitulky článku.“

V prílohách k podaniu je text článku, ktorý je predmetom sťažnosti, ďalej článok primátora mesta Stupava Romana Maroša z predchádzajúceho, decembrového čísla (2016) Stupavských novín ,,Návrh rozpočtu mesta Stupava“ a takisto prepis záznamu z vystúpenia poslanca JUDr. Štefana Haulíka na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stupave zo dňa 18. mája 2017 k danej téme. Pán poslanec Haulík bol iniciátorom uznesenia o podnete pre TR SR.

Podľa Rokovacieho poriadku Rady mal tajomník Rady vyzvať šéfredaktora odporcu, aby sa vyjadril k sťažnosti, ale paradoxom zrejme charakteristickým pre pomery v Stupave je, že odporca, teda Stupavské noviny po prvom vydanom čísle v januári 2017 prestali vychádzať. Zanikli z dôvodov, ktoré súvisia s pozmeneným rozpočtom mesta na tento rok. Tajomník Rady sa obrátil teda na vedúceho predstaviteľa zodpovedného za vydávanie Stupavských novín.

Odporca, v tomto prípade primátor mesta Stupava Ing. Mgr. art. Roman Maroš, autor článku „Pôvodný návrh rozpočtu poslanci neschválili“ v odpovedi napísal: ,,Pri tvorbe článku som vychádzal z faktov, ktoré vyplynuli zo schvaľovania návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý pripravil a predložil poslancom na schválenie mestský úrad. Tento pripravený návrh nebol zo strany poslancov Mestského zastupiteľstva schválený a v jednotlivých navrhovaných položkách bol poslancami znížený presne tak, ako bolo uvedené v predmetnom článku.“ Vydavateľ si podľa jeho slov nie je vedomý, že zverejneným príspevkom s názvom ,,Pôvodný návrh rozpočtu poslanci neschválili“ v Stupavských novinách č. 1/2017 porušil Etický kódex novinára, nakoľko skutočnosti uvedené a uverejnené v článku, sa zakladajú na faktoch a sú pravdivé.

Rada sa zaoberala týmto podnetom, hoci ho mohla hneď odmietnuť podľa Rokovacieho poriadku TR SR § 8, odseku 2: „Sťažnosť môže TR SR alebo predseda odmietnuť, ak je zjavne neopodstatnená. Rovnako postupuje TR SR alebo predseda v prípade, že sťažnosť nepatrí do právomoci TR SR podľa § 1“ Uvážila však, že je vhodné vysvetliť svoj postoj sťažovateľovi i odporcovi.

Posudzovať obsah verejnej prezentácie napr. primátora mesta v podobe článku o rozpočte a prípadných dôsledkov neprijatia navrhovaných riešení nie je v právomoci Rady. Ona sa zaoberá porušením novinárskej etiky, ku ktorej môže dôjsť konaním novinára, pričom príspevky tipu listy čitateľov, písomné prejavy predstaviteľov verejnej správy, názory iných osôb ako novinárov, čo sa v tomto prípade vzťahuje aj na článok starostu mesta, ďalej výstupy respondentov z rozhovorov a pod. nemôžu byť posudzované z hľadiska ich obsahu, či porušujú kódex novinárskej etiky, pretože nejde o konanie novinára a nie je teda povinnosťou takýchto osôb dodržiavať Etický kódex novinára.

V tomto prípade ide o zjavne rozdielny prístup primátora mesta a mestského úradu na jednej strane a na druhej strane väčšiny v mestskom zastupiteľstve k otázkam hospodárenia mesta. Rozhodnúť o správnosti a pravdivosti medzi ich stanoviskami môže azda hlavný kontrolór mesta, prípadne odborný audit.

Opakujeme teda známy princíp, že Rada nebude a nemôže vstupovať do sporov okolo prístupu k riešeniu jednotlivých sociálnych a hospodárskych problémov Stupavy. Nie je v jej právomoci a možnostiach posudzovať veci, ktoré súvisia s odbornosťou, schopnosťami a vôľou zúčastnených strán v meste nájsť riešenia v prospech dobrého života občanov. Nie je to napokon ani úloha Rady a preto nemôže takýto podnet, ktorý prišiel z Mestského zastupiteľstva v Stupave v podobe uznesenia č.117/2017 posudzovať.

Pripomíname paradox, že iniciátor spomínaného uznesenia sa znevažujúco vyjadril o TR SR a napriek tomu vyzval poslancov Mestského zastupiteľstva, aby sa obrátili na ňu, pričom ju zároveň aj vyzval, aby sa nemiešala do Mestského zastupiteľstva. Protirečenie jedno za druhým. Navzdory názorom pána poslanca JUDr. Štefana Haulíka ho môžeme ubezpečiť, že Rada ako výkonný orgán Asociácie na ochranu novinárskej etiky má svoju vážnosť a jej názory a postoje sú zaujímavé pre mnohé relevantné inštitúcie a osobnosti v Slovenskej republike. Podobné samoregulačné orgány vydavateľov tlače a novinárov vznikali a existujú ako prejav občianskej aktivity v Európe a vo svete už od prvej polovice dvadsiateho storočia a efektívne pôsobia aj v dnešnom nepokojnom svete.

Rada po prerokovaní podania Mestského zastupiteľstva v Stupave, aby preskúmala, či uverejnením článku „Pôvodný návrh rozpočtu poslanci neschválili“ v Stupavských novinách č. 1/2017 nedošlo k porušeniu Etického kódexu novinára, z vyššie uvedených príčin ani nenašla dôvody, aby vôbec posudzovala tento prípad z hľadiska novinárskej etiky a podnet odmietla.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 12. septembra 2017

Július Lőrincz
predseda Tlačovo-digitálnej rady SR
Rozhodnutia