č. k. 06/2023Rozhodnutia

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení: Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ján Golais pod č. k. 06/2023 na zasadnutí dňa 25. apríla 2023 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľky
Ing. M.B. z Veľkej Lomnice, proti odporcovi obec Rakúsy, Rakúsy 35, 059 76 Rakúsy, vydavateľovi kultúrno-spoločenského mesačníka obce Rakúsy, pod názvom SPEKTRUM 2003, evidenčné číslo EV 4118/10 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky,

rozhodla takto:

Uverejnením článku pod názvom „Spravodajstvo zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy zo dňa 12. januára 2023“ (bez uvedenia autora článku), došlo k porušeniu čl. III ods. 1, 3, 13 a 17 Etického kódexu novinára.

K porušeniu čl. III ods. 4 Etického kódexu novinára uverejnením predmetného článku v mesačníku Spektrum 2003 nedošlo.
Rada zároveň vyslovuje znepokojenie nad postupom mesačníka Spektrum 2003, ktorý nevykonal žiadne účinné opatrenia na opravu zverejnených nepravdivých informácií, na základe žiadosti sťažovateľky, v primeranom čase.

 


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola 12. 3. 2023 doručená sťažnosť Ing. M.B. (ďalej len „sťažovateľka“) proti odporcovi Obec Rakúsy, vydavateľovi mesačníka Spektrum 2003 (ďalej len „odporca“), ktorou sťažovateľ namieta porušenie čl. III ods. 1, 3, 4, 13 a 17 Etického kódexu novinára (ďalej len „Kódex“), ku ktorému malo dôjsť uverejnením článku pod názvom „Spravodajstvo zo 4, zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy zo dňa 12. januára 2023“ bez uvedenia autora článku (ďalej len „článok“) v mesačníku Spektrum 2003, Ročník XXI, Január 2023, číslo 1 na 7. strane.
Sťažovateľka uviedla, že odporca uverejnil v januárovom vydaní mesačníka Spektrum 2003 článok, ktorý v rozpore s etickými princípmi práce novinára uvádza nepravdivé informácie o sťažovateľke, resp. informácie súvisiace so sťažovateľkou ako odvolanou hlavnou kontrolórkou obce Rakúsy. Porušenie týchto princípov vidí sťažovateľka v tom, že článok obsahoval viaceré nepravdivé tvrdenia o sťažovateľke a jej odvolaní ako hlavnej kontrolórky obce Rakúsy. Sťažovateľka požiadala odporcu o zverejnenie svojej reakcie na predmetný článok, avšak jej žiadosť zo dňa 6. 2. 2023 ostala bez odpovede a jej reakcia nebola zverejnená vo februárovom vydaní mesačníka Spektrum 2003, preto sa obrátila na Radu, aby podala 12. 3. 2023 sťažnosť na porušenie Kódexu.
Sťažovateľka uvádza tri body týkajúce sa nepravdivých informácií:

  1. Sťažovateľka vyvracia tvrdenie, že podala podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia
    č. 304 o svojom odvolaní z funkcie hlavnej kontrolórky obce Rakúsy. Oznámenie na Okresnú prokuratúru podala bývalá starostka obce, Mgr. L. V., prostredníctvom podateľne Obecného úradu, čo sťažovateľka dokladá kópiou oznámenia č R2022/1076 zo dňa 19. 9. 2022
  2. Tvrdenie v článku, že obec nedisponuje oznámením o poskytnutej ochrane oznamovateľa závažnej protispoločenskej činnosti, sťažovateľka vyvracia kópiou oznámenia Okresnej prokuratúry v Kežmarku č. 1 Pn 319/21/7703-4 zo dňa 21. 12. 2021 o poskytnutej ochrane sťažovateľky ako oznamovateľa závažnej protispoločenskej činnosti, ktoré bolo adresované starostke obce Rakúsy.
  3. V rozpore s faktickým tvrdením v článku, poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy boli informovaní o poskytnutej ochrane oznamovateľa závažnej protispoločenskej činnosti sťažovateľke, a to priamo na zasadnutí 28. neplánovaného Obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. 2. 2022 (záznam z rokovania je dostupný na internetovej stránke obce).
    Na výzvu Rady z 15. 3. 2023 doručenú odporcovi, aby sa k podanej sťažnosti vyjadril a uviedol, či prípadne sám vykonal nápravu a jej vykonanie Rade oznámil, odporca doručil Rade vyjadrenie 20. 3. 2023, v ktorom uviedol, že „došlo k mylnej informácii a v najbližšom čísle uvedieme správnu informáciu a ospravedlnenie pani Ing, B.“. Avšak v rozpore s požadovaným znením reakcie sťažovateľky na nepravdivé informácie v článku, odporca uvádza len opravu, že podnet na Okresnú prokuratúru nepodala Ing. B., ale starostka obce, za čo sa sťažovateľke ospravedlňujú. To však nepostačuje sťažovateľke, ktorá bola oboznámená s plánovaným publikovaním opravy a na svojej sťažnosti naďalej trvá.

 
Sťažnosť preskúmala Rada na svojom zasadnutí 25. apríla 2023. Oboznámila sa s obsahom článku, s podaním sťažovateľky a predloženými prílohami, ako aj s vyjadrením odporcu z 20. 3. 2023 na základe písomnej výzvy Rady z 15. 3 2023. Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta nasledovné porušenia Kódexu:

Podľa čl. III ods. 1 Kódexu je novinár povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
Podľa čl. III ods. 3 Kódexu, novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí.
Podľa čl. III ods. 4 Kódexu sa uvádza, že za pravdivosť a správnosť textových, zvukových, zvukovoobrazových a obrazových agentúrnych informácií zodpovedajú agentúry a novinári nemajú povinnosť ich overovať.
Podľa čl. III ods. 13 Kódexu má novinár právo na osobnú integritu. Ak sa ocitne v konflikte záujmov, najmä ak pracuje na téme, ktorá sa týka alebo môže týkať samého novinára, blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka) novinára, ekonomických záujmov novinára, informuje o tejto skutočnosti svoju redakciu. So súhlasom redakcie môže aj napriek možnému konfliktu záujmov novinár na téme ďalej pracovať za predpokladu, že o možnom konflikte záujmov bude primerane informovaná verejnosť.

Podľa čl. III ods. 17 Kódexu – ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.
Je nutné hneď na úvod uviesť, že nejde v pravom slova zmysle o článok, ide o číslovaný odstavec, ktorý popisuje situáciu ohľadom odvolania sťažovateľky z funkcie hlavnej kontrolórky obce Rakúsy. Text, ktorý bol publikovaný v rubrike Spravodajstvo, však nie je výsledkom novinárskej redakčnej činnosti, ale upraveným prepisom zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy. Text preto nie je vyvážený, sťažovateľka nedostala priestor na vyjadrenie sa k informáciám obsiahnutým v článku, ktoré sa jej odvolania týkali. Takýto priestor jej mal byť poskytnutý v záujme objektivity a vyváženosti informácii poskytovaných verejnosti, avšak je možné namietať, že článok – hoci bol publikovaný v rubrike Spravodajstvo – nie je výsledkom novinárskej redakčnej činnosti, forma aj štýl článku skôr nasvedčuje, že sa jedná o upravený prepis zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy.

Naviac, článok môže byť oprávnene vnímaný ako zaujatý, keďže naznačuje, že sťažovateľka nezískala ochranu oznamovateľa protispoločenskej činnosti za jej činnosť kontrolórky a preto poslanci odmietli protest Okresnej prokuratúry Kežmarok voči odvolaniu sťažovateľky ako hlavnej kontrolórky obce Rakúsy – čím môže byť táto informácia vnímaná negatívne s tendenciou ovplyvniť verejnú mienku o sťažovateľke. Sťažovateľka preto oprávnene namieta zaujatosť článku a konflikt záujmov (čl. III ods. 13), keďže zodpovednou za rubriku Spravodajstvo je priamo starostka obce.
Pri rozhodovaní o sťažnosti sa Rada zaoberala najmä posúdením porušenia Kódexu. Na základe sťažovateľkou predloženej dokumentácie a na základe toho, čo sa uvádza v článku možno konštatovať, že uverejnením článku bol porušený Kódex, konkrétne článok III ods. 1 (overovania informácií, ktoré novinár zverejňuje), článok III ods. 3 (zamlčiavanie existujúcich faktov a zverejňovania nepravdivých informácií), článok III ods. 13 (konflikt záujmov) a článok III ods. 17 (bezodkladná oprava nesprávnej informácie aj bez vyzvania). Rada sa nestotožňuje s námietkou sťažovateľky a konštatuje, že k porušenie Kódexu podľa článkov III ods. 4 v danom článku nedošlo, pretože článok nebol publikovaný agentúrou.

Hoci sa sťažnosť týka článku uverejneného v rubrike Spravodajstvo, je potrebné poukázať na to, že spravodajský článok je založený na novinárskej práci, ktorá sa zameriava na spracovanie a prezentáciu aktuálnych udalostí, zvyčajne v rámci verejného záujmu a snaží sa poskytnúť čitateľom relevantné informácie o danej téme. Novinár pri spravodajstve zvyčajne získava informácie z rôznych zdrojov a snaží sa o objektivitu a vyváženosť. Na druhej strane, prepis zápisnice z Obecného zastupiteľstva sa zameriava na zaznamenanie udalostí, ktoré sa odohrali na zasadnutí, obsahuje väčšinou vyhlásenia poslancov a rozhodnutia, ktoré boli na zasadnutí prijaté. Tento typ textu má informatívnu povahu a zvyčajne nemá za cieľ interpretovať dané udalosti, zvyčajne sa využíva na zverejňovanie oficiálnych stanovísk a rozhodnutí orgánov verejnej správy a nie je preto považovaný za spravodajstvo. Prepis zápisnice preto možno považovať za menej náročnú formu novinárskej práce, keďže v ňom dochádza k zaznamenávaniu udalostí a nie k ich pomenovávaniu, objasňovaniu, analýze a interpretácii. Na rozdiel od spravodajského článku, prepis zápisnice zvyčajne nevyžaduje takú mieru objektivity a vyváženosti, je záznamom bez novinárskeho spracovania. V prípade, že je však prepis zápisnice z Obecného zastupiteľstva publikovaný akoukoľvek formou v periodiku, mala by sa vždy zohľadniť etika novinárskej práce – presné a úplné informácie by mali byť poskytnuté čitateľom, aby mohli správne interpretovať zverejnené informácie.

Na základe uvedeného, Rada vyslovuje svoje znepokojenie nad nedostatočnou schopnosťou redakcie Spektrum 2003 rozlišovať medzi spravodajským článkom a zápisom z rokovania Obecného zastupiteľstva. Ak obec vydáva tento mesačník a starostka zodpovedá za redakčnú časť Spravodajstvo, takáto prax je v rozpore s Kódexom (čl. 3 bod. 13) – novinár by mal byť nezávislý a nezaujatý voči moci, ktorú informuje. V tomto prípade, ak obec vydáva a zodpovedá za redakčnú časť a priamo starostka zodpovedá za rubriku Spravodajstvo, môže to ovplyvniť objektivitu zverejňovaných informácií označovaných ako Spravodajstvo a zavádzať tak verejnosť.

Rada taktiež vyslovuje svoje znepokojenie nad konaním odporcu, ktorý porušil základné zásady práce novinára ignorovaním práva sťažovateľky na opravu a uverejnenie stanoviska a nevykonal v primeranom čase žiadne účinné opatrenia na nápravu (oprava a ospravedlnenie majú byť publikované podľa zaslaného stanoviska odporcu až v aprílovom vydaní periodika Spektrum 2003). Rada týmto zdôrazňuje dôležitosť promptného a primeraného vykonania korekcií zverejnených nepravdivých údajov s cieľom minimalizovať škody spôsobené zavádzajúcimi informácií.

Rada žiada odporcu, aby zverejnil požadovanú opravu sťažovateľky v rovnakom rozsahu a spôsobom ako bol uverejnený pôvodný článok.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady

V Bratislave dňa 25. apríla 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR