č. k. 06/2022

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda a členovia Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot vo veci vedenej pod č. k. 06/2022 na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2022 v konaní začatom Tlačovo-digitálnou radou Slovenskej republiky v zmysle § 1 ods.2 Rokovacieho poriadku z vlastného podnetu proti odporcovi spoločnosti News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova č.25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, ktorá je vydavateľom denníka Plus 1 deň, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018

rozhodla takto:

  Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky

 1. konštatuje, že uverejnením fotografie obetí streľby pred podnikom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave, na titulnej strane vo vydaní denníka Plus 1 deň zo dňa 17. októbra 2022, došlo k porušeniu článku II ods.1 a ods.2, a porušeniu článku IV ods.1 Etického kódexu novinár
 2. vyslovuje vážne znepokojenie

 


Odôvodnenie

 1. Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) v súlade s § 1 ods.2 Rokovacieho poriadku z vlastného podnetu začala konanie voči odporcovi a to na základe súhlasu členov Rady so začatím tohto konania. Dôvodom pre začatie konania bolo uverejnenie fotografie na titulnej stránke vo vydaní denníka Plus 1 deň zo dňa 17. októbra 2022, na ktorej sú zachytené na chodníku ležiace telá obetí streľby na Zámockej ulici v Bratislave pred podnikom Tepláreň a jednej z nich vidno časť tváre. Dôvodom začatia konania bola skutočnosť, že touto fotografiou mohlo dôjsť k neprimeranému použitiu výrazových prostriedkov a necitlivému zásahu do súkromia obetí a ich blízkych.
 2. Na základe výzvy Rady sa odporca prostredníctvom šéfredaktorky denníka Plus 1 deň I.M. vyjadril písomným vyjadrením (označeným autorom ako vysvetlenie) zo dňa 8. novembra 2022 (ďalej ako „vyjadrenie“).
   Vo vyjadrení odporca uviedol, že:

  • Denník Plus JEDEN DEŇ sa napriek množstvu informácií a fotografií snaží citlivo pracovať a pristupovať k celospoločenským témam, akou bola vražda pred Teplárňou na Zámockej ulici v Bratislave.
  • by som chcela vysvetliť, že pri článku o vražde dvoch mladých ľudí, čo je obrovská celospoločenská téma, bolo uverejnenie fotografie podľa názoru odporcu vo verejnom záujme. Odporca ňou chcel poukázať na obludnosť konania páchateľa, ktorá šokovala celé Slovensko.
  • Rozhodne tým nechcel znižovať dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby.
  • Rovnako tak sa v súčasnosti často používajú ďaleko realistickejšie a emotívnejšie zábery pri dokumentovaní hrôz vojny na Ukrajine, ktoré majú takisto upozorniť na utrpenie nevinných ľudí.
  • Z toho dôvodu považuje zverejnenie fotografie za legitímne a neporušujúce Etický kódex novinára.
 3. Podľa § 1 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rady (Ďalej ako „RK“) „Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) prerokúva a vydáva rozhodnutia o sťažnostiach na porušenie etických zásad novinárskej práce definovaných Etickým kódexom novinára prijatým AONE (ďalej len „porušenie etického kódexu“) v produktoch žurnalistickej činnosti, ktorými sa rozumie zvyčajne výsledok tvorivej duševnej činnosti osoby, určený primárne na šírenie ideí a informácií vo forme žurnalistického textu, resp. fotografiou, ilustráciou, zvukovou, zvukovoobrazovou alebo inou súčasťou zverejneného žurnalistického textu, ktorý bol šírený v Slovenskej republike,
  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač, prostredníctvom ktorej sa v Slovenskej republike majú šíriť alebo šíria produkty žurnalistickej činnosti,
  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, prevádzkujúcimi webové sídlo (webové stránky), na ktorom sú sprístupňované produkty žurnalistickej činnosti fyzických osôb určené pre šírenie v Slovenskej republike, Redakciami periodickej a neperiodickej tlače a redakciami webových sídiel (webových stránok).
 4. Podľa § 1 ods. 2 RK Rady „TR SR koná z vlastného podnetu alebo na základe sťažností v rozsahu svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo štatútu TR SR“.
 5. Etický kódex novinára v čl. II. Základné princípy práce novinára odsek 1. stanovuje, že „pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti“. Odsek 2. stanovuje, že hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Odsek 3. hovorí: Novinár dbá o to, aby všetky jeho verejné prejavy neodporovali základným princípom novinárskej práce ustanoveným v ods. 1 a 2 tohto článku.
 6. Čl. IV. ods.1 EKN uvádza Novinár a objekt jeho záujmu uvádza: „S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej fyzickej osoby, ako ani zverejňovať záznamy osobnej povahy tejto dotknutej fyzickej osoby. Okrem prípadu, ak dotknutá fyzická osoba sama vyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo svojím konaním vzbudzuje pohoršenie, nesmie novinár ani pri zverejňovaní informácií a záznamov, týkajúcich sa otázok verejného záujmu
 7. podľa predchádzajúcej vety znižovať dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby.“
 8. Čl. IV. ods.4 EKN uvádza: „Novinár rešpektuje základné princípy demokratického a právneho štátu, ústavný poriadok Slovenskej republiky, ako aj platné právo a všeobecné morálne princípy”.
 9. Čl. IV. ods.7 EKN uvádza: „Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky.”
 10. V čl. V Novinár a zdroj informácií sa v odseku 8 uvádza, že novinár za istých okolností môže vo svojej práci použiť aj mimoriadne prostriedky. Medzi týmito okolnosťami Kódex uvádza zverejnenie informácií zo súkromia osôb, ktoré nie sú verejne činné a ich súkromie je inak chránené.
 11. Podľa názoru Rady môže spadať posudzované konanie odporcu aj pod odsek 9: „Mimoriadne prostriedky novinárskej práce je možné použiť iba v prípade, že ich použitie smeruje k naplneniu dôležitého verejného záujmu a že tento verejný záujem nebolo možné dosiahnuť iným spôsobom.
 12. Rada odkazuje tiež na čl. IV Novinár a objekt jeho záujmu, odsek 1 Etického kódexu novinára: „S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej osoby atď.”
 13. Na základe vyššie uvedeného preto Rada posúdila obsah zverejnenej fotografie odporcu a dospela k nasledovnému názoru a záverom.
 14. Denník Plus jeden deň uverejnil inkriminovanú fotografiu 17. októbra 2022, teda päť dní po vražde. To znamená, že posudzovaná fotografia neslúžila ako spravodajský, informačný, ale ilustračný prostriedok, a to zrejme v súvislosti s coming outom moderátora TA3 R.I., ktorého portrét na titulke dominuje.
 15. Od streľby na Zámockej ulici v Bratislave, ktorého obete sú zachytené na predmetnej fotografii uplynulo niekoľko dní a verejnosť bola aj z iných masovokomunikačných prostriedkov informovaná o tejto udalosti a jej obetiach. Opätovné použitie fotografie na titulnej strane denníka Plus 1 deň nemalo žiadny spravodajský význam a neprinášalo žiadnu novú skutočnosť. Na titulnej strane bola z hľadiska proporcie a umiestnenia dominantou fotografia moderátora TA3 R.I., ktorý sa verejne prihlásil vo vysielaní tejto televízie k LGBTI+ komunite. Uverejnenie fotografie tiel ležiacich na Zámockej ulici v tejto súvislosti nepredstavovalo uplatnenie práva na informácie alebo realizáciu spravodajstva v súlade s princípmi definovanými v EKN ale snahu o využitie tohto aktualizačného momentu na zvýšenie záujmu čitateľov o toto konkrétne vydanie denníka Plus 1 deň. Časový posun medzi dňom spáchania skutku a zverejnenia fotografie v denníku Plus 1 deň vyvracia tvrdenie šéfredaktorky v odpovedi na výzvu Rady, že ide o poukázanie na obludnosť konania páchateľa. Práve odstup uverejnenia a zločinného skutku vylučuje akceptovanie verejného záujmu.
 16. Nemožno prijať ani tvrdenie, že hrôzy vojny na Ukrajine sa dokumentujú realistickejšími a emotívnejšími zábermi. Je rozdiel medzi vojnovými udalosťami a vraždou v mierovej krajine, navyše, keď sú obeťami občania sexuálnej menšiny.
 17. Rada po prejednaní obsahu a po zohľadnení vyjadrenia odporcu dospela k záveru, že uverejnením fotografie obetí redakcia porušila:
  Článok II, ods. 1 Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.Článok II, ods. 2. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi v svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

  Článok IV, ods. 1 S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej fyzickej osoby, ako ani zverejňovať záznamy osobnej povahy tejto dotknutej fyzickej osoby.

  Článok IV, ods. 7 Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky.

 18. Vzhľadom na vyššie uvedené Rada dospela k záveru, že uverejnením predmetnej fotografie došlo k porušeniu povinnosti novinára podľa EKN.

 

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 6. decembra 2022

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia