č. k. 06/2018

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry, JUDr. Marek Ogurčák vo veci vedenej pod č. k. 06/2018 na zasadnutí dňa 18.10 2018 o sťažnosti navrhovateľa Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné, 066 28 proti odporcovi týždenníku HUMENSKÝ EXPRES, ktorého vydavateľom je VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné 066 01 podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením textu „Súd rozhodol. J. Vaľová sa musí ospravedlniť spoločnosti Chemes, a. s., Humenné““ so začiatkom na str. 1 vydania č. 12 ročníka III. z 19. marca 2018 v rubrike „Spravodajstvo“ v týždenníku HUMENSKÝ EXPRES k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.


Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola doručená sťažnosť odosielateľa Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné 066 28 (ďalej len „sťažovateľ“) z 10. mája 2018 proti týždenníku HUMENSKÝ EXPRES, ktorého vydavateľom je VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné 066 01 (ďalej len „odporca“), týkajúca sa článku „Súd rozhodol. J. Vaľová sa musí ospravedlniť spoločnosti Chemes, a. s., Humenné“ uverejneného v rubrike „Spravodajstvo“ so začiatkom na str. 1 vydania odporcu č. 12 ročníka III. z 19. marca 2018.

Ako vyplýva zo sťažnosti, sťažovateľ vidí v uverejnení tohto textu porušenie čl. III bod 1 a čl. III bod 16 Etického kódexu novinára, pretože odporca, resp. autor článku Milan P. (ktorý je i šéfredaktorom periodika) pred uverejnením článku nedal primátorke sťažovateľa PhDr. Jane V. ako dotknutej osobe možnosť vyjadriť sa a zaujať stanovisko k článku. Sťažovateľ zároveň poukazuje i na to, že Milan P. je politický aktivista, člen Občianskej iniciatívy Zemplína, kandidát politických strán OĽANO, SaS, KDH, NOVA, pričom periodikum HUMENSKÝ EXPRES vystupuje ako nezávislý týždenník. Sťažovateľ považuje z tohto dôvodu článok za účelový. Odporca preto porušil i čl. III bod 15 Etického kódexu novinára, v zmysle ktorého sa novinár politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ju konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť a objektivitu.

Odporca na výzvu Rady doručil vyjadrenie z 25. mája 2018, v ktorom uviedol, že nekonal v rozpore s Etickým kódexom novinára. Podľa názoru odporcu, novinár nie je povinný vyžiadať si pred publikovaním článku stanovisko dotknutej osoby. Napriek tomu odporca takto postupuje v prípadoch, keď si to povaha článku vyžaduje. V tomto prípade však obsahom článku bola iba informácia o rozhodnutí súdu. Táto bola podaná korektne a v súlade s obsahom súdneho rozhodnutia, ktoré je právoplatné. Aj samotné súdne rozhodnutie je verejné a bolo súdom aj zverejnené na jeho webovom sídle. Navyše sťažovateľom v tomto prípade je Mesto Humenné, hoci článok sa týka PhDr. Jany V., ktorá v rozhodnom čase prednesenia žalovaných výrokov nebola primátorkou sťažovateľa. Odporca poukázal i na to, že pred podaním sťažnosti Rade, sťažovateľ nepožiadal odporcu o vykonanie nápravy a preto ani neboli splnené podmienky pre podanie sťažnosti Rade. Uverejnený článok žiadnym spôsobom neznižoval dôstojnosť PhDr. Jany V., nezasahoval do jej súkromia, iba informoval o rozhodnutí súdu. Pokiaľ odporca v článku uviedol, že výroky PhDr. Jany V., ktoré viedli k začatiu súdneho konania boli nepravdivé a neoprávnene zasiahli do dobrej povesti žalobcu, takto ich hodnotil súd v právoplatnom rozhodnutí. Informovať o súdnych rozhodnutiach je povinnosťou tlače. PhDr. Jana V. je navyše verejne činná osoba. Odporca poukázal ďalej na to, že jeho šéfredaktor „nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia“ a o danom rozsudku informovali viaceré média.

Podľa čl. III bod 1 Etického kódexu novinára: novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Podľa čl. III bod 16 Etického kódexu novinára: novinár sa politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo objektivitu.

Sťažnosť sťažovateľa preskúmala Rada na svojom zasadnutí dňa 18. 10. 2018. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, vyjadrenia odporcu, ale najmä s celým článkom „Súd rozhodol. J. Vaľová sa musí ospravedlniť spoločnosti Chemes, a. s., Humenné“ uverejneným v týždenníku odporcu.

Ako vyplýva z článku, tento bol uverejnený na titulnej strany vydania odporcu z 19. marca 2018 s pokračovaním vo vnútri čísla v rubrike „Spravodajstvo“. Článok bol doplnený fotografiou PhDr. Jany V. V perexe článku je uvedené: „Senát Krajského súdu v Prešove rozhodol, že Jana V. sa musí ospravedlniť obchodnej spoločnosti Chemes, a. s., Humenné za to, že na adresu tejto spoločnosti ako poslankyňa NR SR uviedla nepravdivé skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky. Podľa súdu tak neoprávnene zasiahla do dobrej povesti tejto obchodnej spoločnosti. Tento rozsudok je právoplatný. Samotný článok je rozdelený medzititulkami „Vaľová uviedla nepravdivé tvrdenia“, „Súd: Vyjadrenia Vaľovej neboli pravdivé“, „Nepravdivé tvrdenie nie je oprávnenou kritikou“ a popisuje dôvody rozhodnutia odvolacieho súdu.

Ako vyplýva zo sťažnosti sťažovateľa doručenej Rade, sťažovateľ neoznačuje obsah článku za nepravdivý, či nezodpovedajúci obsahu rozsudku odvolacieho súdu. Odporcovi však vyčíta, že primátorke sťažovateľa sa pred uverejnením článku neumožnil k téme vyjadriť.

Rada považuje za potrebné najprv zdôrazniť, že zásadne je povinnosťou novinára pri príprave článku umožniť dotknutej osobe vyjadriť sa k spracúvanej téme, urobiť tak s potrebnou mierou snahy o získanie jej vyjadrenia a poskytnúť jej na vyjadrenie primeranú lehotu, ktorú je však potrebné určiť i so zohľadnením naliehavosti spracúvanej témy a periodicity vydávania danej periodickej tlače. Je však iba vecou dotknutej osoby, či takúto príležitosť využije alebo nie. Pokiaľ sa dotknutá osoba k téme vyjadrí, podstata jej vyjadrenia sa má stať súčasťou uverejneného článku. Pokiaľ sa k téme nevyjadrí, súčasťou článku má byť údaj o tom, že jej bola poskytnutá príležitosť na vyjadrenie. Význam poskytnutia priestoru dotknutej osobe spočíva jednak v tom, že takto je napĺňaná povinnosť novinára dôsledne si overiť každú informáciu a jednak v tom, že čitateľovi je v záujme objektivity predloženej informácie umožnené spoznať i názor „druhej strany“. Tieto zásady práce novinára sa v plnom rozsahu uplatňujú v publicistike. Ich uplatnenie v spravodajstve, závisí od povahy uverejňovanej informácie a spôsobu jej spracovania.

V prípade sťažovateľky tieto princípy však umožňovali – podľa presvedčenia Rady – uverejniť článok aj bez toho, aby bola primátorka sťažovateľa osobitne odporcom požiadaná o jej stanovisko k téme. Je tomu tak najmä preto, že obsah uverejneného článku je vecnou informáciou o obsahu právoplatného rozsudku súdu, pričom tieto údaje nie sú dopĺňané v zásade žiadnym komentárom, či hodnotením novinára. Ostatne ako vyplýva zo sťažnosti, ani sťažovateľ nespochybňuje obsah článku, resp. netvrdí, že informácie v ňom obsiahnuté sú v rozpore s odôvodnením rozsudku, tj, že by boli neobjektívne, nepravdivé alebo nesprávne.

Preto Rada dospela k záveru, že neposkytnutím priestoru na vyjadrenie primátorke sťažovateľa nemohlo dôjsť k porušeniu povinnosti novinára podľa čl. III bod 1 Etického kódexu novinára.

V ďalšej časti sťažnosti sťažovateľ poukazuje na to, že šéfredaktor odporcu je „politický aktivista, člen Občianskej iniciatívy Zemplína, kandidát politických strán OĽANO, SaS, KDH, NOVA“ a vyvodzuje z toho, že periodikum nie je nezávislé a uverejnenie článku bolo účelové. Odporca vo vyjadrení na to reagoval zdôraznením, že jeho šéfredaktor „nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia“.

Etický kódex novinára nezakazuje novinárom angažovať sa pri riešení spoločenských problémov, či verejne sa k nim vyjadrovať a to aj mimo ich článkov. Zmysel čl. III bod 16 Etického kódexu novinára je ten, aby novinár takouto svojou činnosťou nespochybnil vlastnú nestrannosť alebo objektivitu. Sťažovateľ však porušenie tohto ustanovenia Etického kódexu novinára stotožňuje už so samotným angažovaním sa šéfredaktora pri riešení spoločenských problémov a ničím nepodporuje svoj názor o tom, že by v dôsledku konkrétnych aktivít bola preukázateľne spochybnená nestrannosť alebo objektivita šéfredaktor vo vzťahu ku konkrétnemu článku, ktorý je predmetom posudzovania Rady. Úlohou Rady nie je posudzovať osoby novinárov a hodnotiť mieru opodstatnenosti názorov o ich prípadnej neobjektivite – úlohou a povinnosťou Rady je posúdiť konkrétny článok (či konkrétne konanie) novinára z hľadiska dodržania pravidiel Etického kódexu novinára. Účelovosti uverejnenia článku tvrdenej sťažovateľom nenasvedčuje nie len jeho obsah, ale aj skutočnosť, že o danom rozsudku – tak ako to uvádza aj odporca vo vyjadrení – informovali viaceré média, nie len HUMENSKÝ EXPRES.

Preto Rada dospela k záveru, že uverejnením predmetného článku nedošlo ani k porušeniu povinnosti novinára podľa čl. III bod 16 Etického kódexu novinára.

Pokiaľ odporca namietal vo vyjadrení, že sťažnosť podalo Mesto Humenné, pričom uverejnený článok sa týkal jeho primátorky, ktorá jediná je preto dotknutou osobou, Rada uprednostnila meritórne posúdenie obsahu článku pred formalistickým zohľadnením tejto námietky.

Pre úplnosť Rada považuje za potrebné reagovať aj na obranu odporcu, podľa ktorej sťažnosť ani nemala byť prerokovaná, pretože sťažovateľ má v zmysle Rokovacieho poriadku Rady právo podať sťažnosť len vtedy, ak odporca nevykoná požadovanú nápravu do siedmich dní od podania žiadosti, pričom sťažovateľ takto nepostupoval a pred podaním sťažnosti Rade sa na odporcu neobrátil vôbec. Táto argumentácia odporcu je v zásade správna, avšak Rada zohľadnila pri posúdení tejto otázky tú skutočnosť, že táto povinnosť sťažovateľa bola stanovená až Rokovacím poriadkom účinným od 1. apríla 2018, pričom článok, ktorý je predmetom konania bol odporcom uverejnený 19. marca 2018, teda pred nadobudnutím účinnosti Rokovacieho poriadku Rady a zároveň sťažnosť bola Rade doručená až po nadobudnutí účinnosti Rokovacieho poriadku Rady. Rada považovala za neprimeranú prísnosť za týchto okolností vyžadovať splnenie odporcom citovanej podmienky. Vo vzťahu k článkom uverejneným po nadobudnutí účinnosti Rokovacieho poriadku Rady (tj. po 31. marci 2018) však bude Rada dôsledne skúmať aj splnenie podmienky sťažovateľom pred podaním sťažnosti Rade obrátiť sa na odporcu.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10. Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia